Відділ підготовки іноземних громадян

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ,
корпус 1, поверх 2,

тел.+38(0572)99-77-77

Email: interstudent@knau.kharkov.ua

Начальник

 Герасименко Юлія Сергіївна,

кімн. 203

Старший інспектор

Назаренко Лариса Петрівна,

кімн. 210Положення про Відділ підготовки іноземних громадян

 

   Відділ підготовки іноземних громадян ХНАУ ім. В.В. Докучаєва запрошує юнаків і дівчат на навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян, а також на всіх факультетах університету.

   Навчання студентів ведеться російською та українською мовами.

   Випускники відділення складають екзамени з російської (української) мови та спеціальних предметів і одержують свідоцтво про його закінчення. Цей сертифікат надає право вступати до вищих навчальних закладів України. За бажанням випускники можуть продовжити навчання в Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва на всіх факультетах за всіма напрямами і спеціальностями.

   Сьогодні на підготовчому відділенні, на факультетах університету, в аспірантурі навчаються іноземні студенти з Азербайджану, В'єтнаму, Йорданії, Ірану, Китаю, Марокко, Нігерії, Сирії, Туркменістану.

   Усі студенти-іноземці забезпечені гуртожитком. Для них створено умови для занять різними видами спорту протягом усього періоду навчання. Цікавим і насиченим є життя студентів-іноземців у позанавчальний час. В університеті проводять різноманітні тематичні уроки, присвячені традиціям народів України і світу, організовують екскурсії по місту Харкову й інших містах України. Студенти-іноземці із задоволенням беруть участь у конкурсах самодіяльності, концертах, інших заходах.

   Підготовче відділення забезпечує підготовку учнів за такими напрямами:

 • інженерно-технічний;

 • медико-біологічний.

   Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

 • Прийом заяв та документів від вступників-іноземців проводиться двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 25 жовтня і 22 лютого поточного року, відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра (по денній і заочній формі навчання);
 • Зарахування вступників-іноземців проводиться двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня поточного року, відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра (по денній і заочній формі навчання);
 • Прийом до аспірантури, докторантури на денну і заочну форму навчання іноземних громадян проводиться упродовж року.
 • Прийом заяв та документів від іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні проводиться протягом року.


Порядок прийому документів на навчання (стажування).

   Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:

 1. заяву-анкету;
 2. оригінал та копію документа про попередню освіту;
 3. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 4. копію документа про народження та його нотаріально завірений переклад на українську мову;
 5. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 6. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову нотаріально завірений;
 7. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 8. 6 фотокарток розміром 35 х 45 мм;
 9. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

   В заяві вступники-іноземці або уповноважені ним особа вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра), спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання або зазначають підготовче відділення.

   Документи, зазначені у підпунктах 2-4  мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

  Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Для вступу до докторантури подаються додатково:

 • тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня «доктор наук»;
 • копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.

  Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:   

 • міжнародних договорів України;   
 • загальнодержавних програм;   
 • договорів, укладених закладами вищої освіти з юридичними та фізичними особами.

  

Організація і проведення вступних випробувань

   Іноземців зараховують на навчання до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за результатами вступних випробуваня:

  - на освітній бакалаврський рівень – з української (російської) мови, біології, математики;

  - на освітній магістерський рівень – з іноземної (української, російської) мови та фахового вступного випробування.

   Осіб, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у визначений розкладом час; осіб, знання яких було оцінено балами, нижчими мінімального рівня, а також осіб, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускають.

   Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за ліцензованими та акредитованими освітніми програмами (спеціальностями) відповідно до Відомості щодо здійснення освітньої діяльності в межах загального ліцензійного обсягу.

   ХНАУ ім. В.В. Докучаєва обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Мінімальна кількість балів з кожного предмета (творчого конкурсу) для кожного з них становить 100.

   Вступні випробування при прийомі на освітній ступінь бакалавр денної та заочної форми навчання здійснюється за наступними предметами:

Спеціальності

Назва предмету

 

201 «Агрономія»

1.  Мова навчання

2.  Біологія

3.  На вибір вступника (один предмет): Хімія або Математика

202 «Захист і карантин рослин»

205 «Лісове господарство»

101 «Екологія»

091 «Біологія»

054 «Соціологія»

191 «Архітектура та містобудування»

(тільки денна форма навчання)

1.     Мова навчання

2.   Математика

3.   Творчий конкурс

193 «Геодезія та землеустрій»

1.  Мова навчання

2.  Математика

3.  На вибір вступника (один предмет): Біологія або Географія

051 «Економіка»

071 «Облік і оподаткування»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 «Менеджмент»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

281 «Публічне управління та адміністрування»

   Вступні випробування при вступі на освітній ступень магістр здійснюється за наступними предметами:

Спеціальності

Форма навчання

Вступні випробування

201 «Агрономія»

денна/заочна

1.Мова навчання

2. Додатковий комплексний іспит (для вступників з неспорідненою спеціальністю)

3. Фаховий іспит

203 «Садівництво та виноградарство»

денна/заочна

202 «Захист і карантин рослин»

денна/заочна

193 «Геодезія та землеустрій»

денна/заочна

205 «Лісове господарство»

денна/заочна

206 «Садово-паркове господарство»

денна/заочна

051 «Економіка»

денна/заочна

073 «Менеджмент»

денна/заочна

281 «Публічне управління та адміністрування»

денна/заочна

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

денна/заочна

071 «Облік і оподаткування»

денна/заочна

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

денна/заочна

 Мінімальна кількість балів з випробування мова навчання становить 100. Додатковий комплексний іспит оцінюється «зараховано» або «не зараховано», де «зараховано» є подальшим допуском до наступних вступних випробувань. Фаховий іспит має мінімальну кількість – 100 балів.

   Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступне випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.Перескладання вступних випробувань не допускається.

   Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ХНАУ, склад та  порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНАУ.

 

Повторне складання вступних випробувань не дозволено.

   Апеляції на результати вступних екзаменів і співбесід, проведених вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія ХНАУ, склад і порядок роботи якої затверджуються наказом ректора ХНАУ.

   До ХНАУ зараховують іноземців, які за результатами вступних випробувань (співбесіди) були рекомендовані до зарахування на навчання.

   Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітнього ступеня є володіння мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджено висновком приймальної комісії.

Іноземців, які вступають на навчання для здобуття певного освітнього ступеня, зараховують не пізніше 1 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

 

Іноземні громадяни для зарахування на навчання в університеті повинні подати такі документи:

 • анкету встановленого зразка;

 • оригінал та копію документа про попередню освіту;

 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;

 • копію документа про народження та його нотаріально завірений переклад на українську мову;

 • медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційними органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;

 • оригінал паспорта (пред’являється особисто) та копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, з перекладом на українську мову посвідченим нотаріусом;

 • дійсний поліс медичного страхування;

 • 10 фотокарток розміром 35 х 45 мм на матовому папері;

 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

   Документи потрібно засвідчити в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовують у цій країні для такого засвідчення, та легалізовати відповідною закордонною дипломатичною установою України , якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

  


Запрошення на навчання іноземних громадян, процедура в'їзду на навчання, умови проживання


:  zaproshennya (завант.: 99)
Переглянути онлайн:  zaproshennya
[12-11-2015, 09:16]

   

Нострифікація дипломів та атестатів в Україні


:  nostrifkacya (завант.: 76)
Переглянути онлайн:  nostrifkacya
[12-11-2015, 09:17]

  

Про апостиль


:  pro-apostil.doc (завант.: 62)
Переглянути онлайн:  pro-apostil.doc
[12-11-2015, 09:19]

 


Пам`ятка для осіб, які прибувають на навчання в ХНАУ

 

Перебуваючи в місті Харкові чи інших містах України:

  - не порушуйте чинні закони, норми, правила;

  - майте при собі паспорт, посвідку на тимчасове проживання в Україні (студентський квиток);

  - своєчасно сплачуйте проїзд у транспорті;

  - виконуйте правила дорожнього руху та користування транспортними засобами;

  - підтримуйте зв`язок із друзями, відділом підготовки іноземних громадян ХНАУ (Тел.(0572) 99-77-77).

 

Під час екскурсій і поїздок:

  - дотримуйтеся правил поведінки, не залишайте місця розташування групи;

  - дбайливо ставтеся до природи, пам`яток історії та культури;

  - дотримуйтеся програми, маршруту, графіка поїздки та екскурсії;

  - виконуйте всі вимоги осіб, які Вас супроводжують.

 

У студентському гуртожитку:

  - не залишайте без нагляду кімнату гуртожитку;

  - виходячи з кімнати, замикайте двері на ключ і зачиняйте вікно;

  - не запрошуйте незнайомих осіб до гуртожитку;

  - не передавайте перепустку в гуртожиток і ключі від кімнати іншим особам;

  - повертайтеся до гуртожитку не пізніше 23:00. Ваші гості мають залишити гуртожиток до 22:00;

  - для поселення на короткий час у гуртожиток Ваших родичів напишіть заздалегідь заяву на ім`я ректора (директора студмістечка) ХНАУ;

  - у кухнях гуртожитків виконуйте правила користування газовими плитами, не засмічуйте приміщення, сміття викидайте у сміттєпроводи;

  - не користуйтесь у кімнатах електроопалювальними приладами та електроплитами;

  - дотримуйтеся правил пожежної безпеки, не куріть у гуртожитку.

 

Підготовка іноземних громадян до вступу в університет

  Підготовче відділення є структурним підрозділом Відділу підготовки іноземних громадян Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Підготовче відділення здійснює підготовку іноземців, які мають повну середню освіту, до вступу у вищі навчальні заклади.

 

  Робота підготовчого відділення денної форми навчання організовується за графіком:

 1. прийом заяв – з 1 січня кожного року;
 2. початок навчання – з 1 вересня (за умови формування групи);
 3. тривалість навчання – 30 тижнів.

   Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти фізичних або юридичних осіб та міждержавних угод. Прибуття іноземних громадян на навчання відбувається за індивідуальними запрошеннями, які видаються Харківським національним аграрним університетом ім. В.В.Докучаєва.

 

В програму підготовчого відділення входить:

  - вивчення української (російської) мови в обсязі, достатньому для спілкування, читання та навчання, вивчення української термінології;

  - поглиблене вивчення базових дисциплін середньої школи (математики, фізики, хімії, креслення, інформатики) в обсязі, достатньому для подальшого навчання у вищих навчальних закладах України).

   Слухачі підготовчого відділення забезпечені аудиторіями, спеціалізованими кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, навчальною і методичною літературою.


Інформаційна сесія впровадження проекту Tempus "Розвиток освіти в питаннях управління земельними ресурсами в Македонії та Україні" 


:  program-for-info-tempus.doc (завант.: 168)
Переглянути онлайн:  program-for-info-tempus.doc
[20-03-2012, 13:54]

 Участь у міжнародній конференції в рамках проекту ТемпусОновлено: 25-07-2018, 09:15 / Переглядів: 15 285
 

Авторизація