Дьоміна Вікторія Михайлівна

Кандидат технічних наук, доцент

 • Тема дисертації: «Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування».
 • Тема наукового дослідження: «Моделювання систем стратегічного управління на рівні регіону».

    Закінчила ХДУ ім. О. М. Горького за спеціальністю «прикладна математика» (1992 р.). Захистила кандидатську дисертацію за темою: «Методи та моделі оцінювання знань в автоматизованих системах тестування» (2002 р.). 

    Працювала на кафедрі економічної кібернетики інженером, асистентом (1992-2003 рр.), старшим викладачем, доцентом у ВНЗ Харкова (2003-2011 рр.). З 2011 по 2013 рр. обіймала посаду завідувача кафедри економічної кібернетики ХНАУ ім. В. В. Докучаєва . 

Коло наукових інтересів: методи та моделі контролю знань з елементами штучного інтелекту, упровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес вищої школи, математичні моделі при стратегічному управлінні регіоном.

    Має біля 50 публікацій, з них 33 наукові праці у тому числі 14 статей, 1 навчальний посібник, 5 конспектів лекцій, 10 методичних розробок.

 

Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Дьоміна В. М. Методи і моделі контролю знань з елементами штучного інтелекту // Вісн. Харк. держ. акад. культури: Зб. наук. пр. — Х., 2010. – Вип. 30.— С. 232-237.
 2. Демина, В. М. Численное моделирование загрязнения воздушного пространства в автоматизированных системах контроля загрязнений окружающей среды / В. М. Демина, К. С. Киричек // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2014. – №2(66). – С. 72-77.
 3. Дьоміна В. М. Технології викладання прикладних дисциплін у підготовці фахівця аграрія / В. М. Дьоміна // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / наук. редактор І. Бех. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради, 2014. – Вип. 23. – С. 149-155.
 4. Застосування економіко-математичних моделей при управлінні фінансовими ризиками у банківському секторі / [В. М. Дьоміна, А. М. Гончарова, І. К. Захаров та ін.] // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – Луцьк: ВІЕМ, 2016. – № 14.– C. 70-76.
 5. Асеев Г. Г. Высшая математика: учебное пособие для иностранных студентов / Харьк. гос. акад. культуры ; Авт.: Г. Г. Асеев, В. М. Демина. – Х. : ХГАК, 2010. – 115 с.
 6. Вища математика: Прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 1 курсу спец. «Менеджмент соціо-культурної діяльності» / Харк. держ. акад. культури; уклад.: Г. Г. Асєєв, В. М. Дьоміна. — Х., 2010. — 41 с.
 7. Збірник задач з вищої математики (за фаховим спрямуванням): для студ. 1 курсу спец. «Документознавство та інформаційна діяльність» та «Менеджмент соціокультурної діяльності» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: Г. Г. Асєєв, В. М. Дьоміна. — Х., 2010. — 79 с.
 8. Моделювання оптимальних раціонів годування худоби : метод. вказівки для студ. IV курсу фак. менеджм. і екон. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва ; [уклад. В. М. Дьоміна]. – Х., 2012. – 47 с.
 9. Основы информатики: метод. указания к практич. занятиям для иностр. студ. подготов. отд. / Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева; [сост. В. М. Демина, Т. А. Бутенко, Ю. В. Синявина]. –Х., 2012. – 44 с.
 10. Моделирование оптимальных рационов кормления скота: метод. указания для студ. IV курса фак. менеджм. и экон. / Харк. нац. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева; [состав. В. М. Демина]. – Х.: ХНАУ, 2014. – 51 с.
 11. Демина В. М. Оптимизационные методы и модели. Линейное программирование: конспект лекций / В. М. Демина; Харьк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева. – Х.: ХНАУ, 2015. – 76 с.
 12. Дьоміна В. М. Оптимізаційні методи та моделі. Лінійне програмування: конспект лекцій / В. М. Дьоміна; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 75 с.
 13. Демина В. М. Моделирование систем массового обслуживания: конспект лекций / В. М. Демина; Харьк. нац. аграр. ун-т. им. В. В. Докучаева. – Х.: ХНАУ, 2015. – 44 с.
 14. Дьоміна В. М. Оптимізаційні методи та моделі. Моделювання систем масового обслуговування: конспект лекцій / В. М. Дьоміна; Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2015. – 42 с.
 15.  Цифровая картография и ее обработка с помощью редактора изображений GIMP: метод. указания для студентов II курса направления подготовки 6.090101 «Агрономия», специальностей 6.090101 «Агрохимия и почвоведение», 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование» / Харк. нац. аграр. ун-т им. В. В. Докучаева ; [состав. В. М. Демина]. – Х.: ХНАУ, 2015. – 85 с.


Оновлено: 1-03-2012, 10:50 / Переглядів: 3 049
 

Авторизація