Кафедра архітектури, планування територій та будівництва

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2",  навчальне містечко ХНАУ

корпус 5, поверх 4

Email: knaspibud@knau.kharkov.ua

Завідувач

кафедри

Гопцій Олександр Борисович

кандидат економічних наук, доцент, професор ХНАУ

корпус 5, поверх 4, к. 404

Лаборантська

корпус 5, поверх 4, к. 403

тел.: 0507033264
ОНЛАЙН ВИСТАВКА 

 


   Кафедра здійснює випуск фахівців у галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальностями 191 «Архітектура та містобудування» і 193 «Геодезія та землеустрій». Викладачі проводять заняття зі студентами денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» і «магістр».

 

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота кафедри 

   Усі викладачі є виконавцями науково-дослідної теми «Дослідження сучасних технологій та методик щодо використання території населених пунктів та сільських території, розвитку інфраструктури та їх розбудови» (номер державної реєстрації 0118U1002009) (керівник О. Б. Гопцій).

 1. Гопцій Олександр Борисович – «Особливості визначення території населених пунктів в умовах різної форми власності на землю».
 2. Соловйова Ольга Семенівна – «Принципи просторово-планувальної організації як передумова формування території населених пунктів».
 3. Масленнікова Вікторія Вікторівна – «Пріоритетні напрями розвитку сільських територій України».
 4. Черевко Іван Володимирович – «Ефективність використання земельних ресурсів сільських територій, як складової сукупного ресурсного потенціалу».
 5. Анопрієнко Тетяна Володимирівна – «Сучасні вимоги та особливості щодо використання сільських територій, у тому числі території населених пунктів».
 6. Мироненко Олег Вікторович – «Пріоритетні напрямки освоєння колишніх промислових територій в місті і селі з метою поліпшення якості життя та екологічної напруженості».

   Викладачами кафедри підготовлено й опубліковано монографії, наукові статті у фахових виданнях України, у тому числі в наукових періодичних виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз. Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових стажуваннях, дискусіях, конференціях, семінарах різних рівнів. Так, викладачами кафедри здійснено Міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) у Державній вищій професійній школі в Нисі (м. Ниса, Польща), узяли участь у «Міжнародному тижні навчання персоналу» (проект Erasmus+). Також викладачі взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні тенденції» (м. Прага, Чеська Республіка), VI Міжнародній науково-практичній конференції «Discovery Science» (м. Карлові Вари, Чеська Республіка, м. Київ, Україна), ІІI Міжнародній науково-практичній конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль), ІІI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів» (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, м. Харків), І Міжнародній науково-технічній конференції «Дорожньо-будівльний комплекс: проблеми, перспективи, інновації» (ХНАДУ, м. Харків), Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, техніка і технології: глобальні та сучасні тенденції» (м. Прага, Чеська Республіка), Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю факультету інженерів землевпорядкування «Геодезія та землеустрій: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, м. Харків), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні» (м. Полтава), науково-практичній конференції, присвяченій Міжнародному дню геоінформаційних систем (ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, м. Харків), науково-практичній інтернет-конференції «Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в УКРАЇНІ» (ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, м. Харків) та ін.

   Під керівництвом викладачів кафедри до науково-практичної інтернет-конференції «Формування нової парадигми управління земельними ресурсами в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні» опубліковано тези семи доповідей магістрів; підготовлено три доповіді до 72-ї наукової інтернет-конференції аспірантів, магістрів і студентів факультету інженерів землевпорядкування.

   На базі кафедри відкрилася спеціальність 191 «Архітектура та містобудування». Кафедра забезпечена навчально-методичними матеріалами. Працює студентський науковий гурток «Оптимізація використання земель населених пунктів та їх архітектурно-просторової організації» студія з рисунку, а також науково-експериментальна лабораторія з архітектурного проектування.

 

Основна наукова та навчально-методична робота:

 

Основне методичне забезпечення:

 1. Соловьева О. С. Теоретичні і методичні основи архітектурного проектування. Розділ – Основи містобудування: / конспект лекцій з курсу (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). – Харків, 2008. – 36 с.
 2. Соловьева О. С. Територіальне та регіональне планування. Розділ - Основи містобудування: / конспект лекцій з курсу (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). – Харків, 2008. – 32 с.
 3. Соловйова О. С. Територіальне та регіональне планування і інноваційний розвиток промислових територій / конспект лекцій з курсу (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). – Харків, 2016. – 31 с.
 4. Соловйова О. С. Територіальне та регіональне планування і інноваційний розвиток промислових територій / Методичні вказівки до виконання самостійної роботи (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). – Харків, 2016. – 23 с.
 5. Соловйова О. С. Генеральний план селища на 6000 жителів / Методичні вказівки до практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Архітектурне проектування». (для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. Містобудування). – Харків, 2017. – 33 с.
 6. Соловйова О. С. Містобудування (спецкурс) / конспект лекцій з дисципліни для студентів денної форми навчання напряму. – Харків, 2016. – 42 с.
 7. Соловйова О. С. Містобудування (спецкурс) / Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни (для студентів денної форми навчання спеціальності 191 – Архітектура та містобудування». – Харків, 2017. – 21с.
 8. Соловйова О. С. Формування та інноваційний розвиток сучасних містобудівних об єкті / конспект лекцій. Частина 1 – Територіальне та регіональне планування: для студ. ден. форми навч. спеціальності 191 - Архітектура та містобудування. – Харків, 2018. – 35 с.
 9. Соловйова О. С. Формування та інноваційний розвиток сучасних містобудівних об єктів / методичні рекомендації до виконання самостійної роботи «Частина 1 – Територіальне та регіональне планування: для студ. ден. форми навч. спеціальності 191 – Архітектура та містобудування» / О. С. Соловйова, О. С. Удовиченко. – Харків, 2018. – 33 с.
 10. Гопцій О. Б. Біла Ю. М. «Основи будівельної справи» / Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Визначення глибини закладання та наукової спроможності фундаменту» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. – 26 с.
 11. Гопцій О. Б., Біла Ю. М. Основи будівельної справи» / Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи «Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни». ХНАУ ім. В.В.Докучаєва 2017. – 16 с.
 12. Черевко І. В. Фотограмметрія: лабораторний практикум / І. В. Черевко. – Харків: ХНАУ, 2017. – 70 с.
 13. Масленнікова В. В. Прогнозування використання земельних ресурсів: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт за темою: «Аналіз та прогнозування використання земельних ресурсів». ХНАУ. –Харків, 2016. – 38 с.
 14. Масленнікова В. В. Прогнозування використання земельних ресурсів: методичні вказівки для виконання самостійних та індивідуальних завдань. ХНАУ. – Харків, 2016. – 17 с.
 15. Масленнікова В. В. Проектування доріг місцевого значення: методичні вказівки до виконання практичних робіт. ХНАУ, 2017. – 48 с.
 16. Масленнікова В. В. Регіональні програми використання та охорони земель. Методичні рекомендації для слухачів дистанційного курсу навчальної дисципліни (для освітньої програми «магістр» зі спеціальності 193 – Геодезія та землеустрій), Харків, 2018. – 22 с.
 17. Загній Д. М. Ціноутворення у будівництві / Методичні вказівки до проведення практичних занять для здобувачів другого (магістерського) освітнього рівня спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» 8.08010104 «Оцінка землі і нерухомого майна». – Харків, 2018. – 16 с.

 Оновлено: 19-10-2020, 08:49 / Переглядів: 8 106
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок