Кафедра ботаніки та фізіології рослин

 

Адреса

Україна, Харківська обл,

Харківський р-н,п/в "Докучаєвське-2"

навчальне містечко ХНАУ
корпус 4, поверхи 2

(центральна частина)і 4 (ліве крило)

Завідувач

кафедри

Колупаєв Юрій Євгенович  

доктор біологічних наук, професор 

корп. 4, к. 422,
тел.: (0572) 99-73-52

e-mail:

Лаборантська

корпус 4, кабінет 425
тел.: (0572) 99-73-52

 
   

Навчальна робота

   На кафедрі читаються курси ботаніки, фізіології рослин з основами біохімії, мікробіології з основами вірусології для студентів, що навчаються за спеціальностями 201 «Агрономія», 202 «Захист рослин», 205 «Лісове і садово-паркове господарство», а також курси з біогеографії та заповідної справи для студентів спеціальності 101 «Екологія». Дисципліна «Фізіологія стресу і адаптації рослин» читається для магістрантів спеціальності «Захист рослин». Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у читанні курсів для слухачів Інституту післядипломної освіти ХНАУ.

   На кафедрі функціонує докторантура зі спеціальності 03.00.12 – фізіологія рослин (біологічні науки) та аспірантура зі спеціальності 091 – біологія.

   Викладачі кафедри проводять заняття з біології на підготовчих курсах для іноземців.

  Навчальні лабораторії кафедри оснащені мікроскопами, технічними, аналітичними і торсійними терезами, спектрофотометрами, фотоелектроколориметрами, рефрактометрами, іономірами, автоклавами, термостатами, сушильними шафами, холодильниками, дистиляторами та іншим обладнанням. Для самостійної підготовки студентів на кафедрі є бібліотека зі спеціальною літературою. 

 

Історія кафедри

 

Науково-дослідна робота кафедри 

Співробітники кафедри виконують наукову роботу за темами:

 

   Робота за темою «Механізми індукування компонентів стрес-протекторної системи рослин» (Науковий керівник д.б.н., професор Колупаєв Ю.Є., виконавці: к.б.н., доцент Карпець Ю.В., к.б.н. Ястреб Т.О., к.с.-г.н., доцент Швиденко М.В., к.б.н. Лугова Г.А., аспіранти Фірсова К.М., Горєлова О.І., Кокорев О.І.);

   Робота за ДБТ 1/17 від МОН України, тема «Роль сигнальних посередників і сполук з гормональною активністю у формуванні адаптивних реакції рослин на абіотичні стресори» (Науковий керівник д.б.н., професор Колупаєв Ю.Є., виконавці: к.б.н., доцент Карпець Ю.В., к.б.н. Ястреб Т.О., к.с.-г.н., доцент Швиденко М.В., к.б.н. Лугова Г.А., аспіранти Фірсова К.М., Горєлова О.І., Кокорев О.І., студенти Шкляревський М.О., Чернов К.К.);

   Робота за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених Ф70/136-2017, тема «Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин» (Науковий керівник к.б.н. Ястреб Т.О., виконавці: д.б.н., професор Колупаєв Ю.Є., к.б.н., доцент Карпець Ю.В., к.с.-г.н., доцент Швиденко М.В., к.б.н. Лугова Г.А., студенти Шкляревський М.О., Чернов К.К.);

    У попередні роки на кафедрі виконувалися дослідження за наступними грантовими та госпдоговірними темами:

    робота за грантом Президента України для молодих учених № Ф44/429-2012, тема «Роль жасмонової кислоти у формуванні стійкості      рослин до дії абіотичних стресорів» (Науковий керівник к.б.н. Карпець Ю.В);

    робота за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених № Ф61/74-2015, тема «Роль оксиду азоту (NO) у передачі стресових і гормональних сигналів у рослин» (Науковий керівник к.б.н. Ястреб Т.О.);

    робота згідно з договором між Інститутом ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та ХНАУ ім. В.В. Докучаєва про спільне виконання гранту ДФФД № Ф64/23-2015 та Ф64-5/2016, тема «Механізми функціональної взаємодії сигнальної, гормональної і стрес-протекторної систем при формуванні адаптивних реакцій рослин на несприятливі кліматичні впливи. Частина 2. Встановити роль компонентів жасмонатного і саліцилатного сигналінгу в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів» (Науковий керівник д.б.н., професор Колупаєв Ю.Є.);

    робота згідно з договором між ХНАУ ім. В.В.Докучаєва і ТОВ «Сингента», тема «Дослідження механізмів стрес-протекторного і рістстимулюючого впливу препаратів групи Vibrance (д.р. Sedaxane) на рослини озимої пшениці (Triticum aestivum L.)» (Науковий керівник д.б.н., професор Колупаєв Ю.Є.);

    робота за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених № Ф63/62-2016, тема «Участь оксиду азоту (NO) у передачі стресових сигналів і адаптації рослин до несприятливих абіотичних чинників» (Науковий керівник к.б.н., доцент Карпець Ю.В.)

 

Найбільш вагомі наукові розробки кафедри на сучасному етапі

   У 2008 році на базі кафедри створено Міжкафедральну науково-дослідну лабораторію фізіології і біохімії стресу рослин (керівник – доктор біологічних наук Колупаєв Ю.Є). Раніше протягом 20 років вона існувала як наукова група.

Лабораторією досліджується роль активних форм кисню (АФК), оксиду азоту та іонів кальцію як сигнальних посередників запуску адаптивних реакцій.
   Основні результати за останні п’ять років.
  • Запропоновано й експериментально обґрунтовано гіпотетичний механізм зв’язків між АФК та іонами кальцію як посередниками запуску стресових і адаптивних реакцій рослин (д.б.н. Колупаєв Ю.Є.).
  • Доведено роль АФК у розвитку індукованої стійкості рослин до гіпертермії та осмотичного шоку. Встановлено участь НАДФН-оксидази, позаклітинних пероксидаз і супероксиддисмутази у формуванні сигнального пулу пероксиду водню, задіяного у формуванні адаптивних реакцій рослин (д.б.н. Колупаєв Ю.Є., к.б.н. Карпець Ю.В., к.б.н. Обозний О.І.).
 • Встановлено участь АФК, утворюваних НАДФН-оксидазою рослинних клітин, в активації адаптивних реакцій рослин монооксидом азоту (NO), показано участь фосфатидної кислоти в активації НАДФН-оксидази рослинних клітин за дії екзогенного оксиду азоту, вперше досліджені механізми функціональної взаємодії АФК і NO при формуванні індукованої теплостійкості рослин (к.б.н. Карпець Ю.В., д.б.н. Колупаєв Ю.Є.).
 • Досліджено механізми індукування стійкості рослин до абіотичних стресорів дією саліцилової кислоти та її структурних аналогів і міметиків. Обґрунтовано положення, згідно з яким здатність ароматичних і дикарбонових аліфатичних кислот індукувати стійкість рослин до абіотичних стресорів пов’язана з впливом цих кислот на ферментативні системи, що генерують АФК (насамперед НАДФН-оксидазу та апопластні пероксидази), які виконують функцію сигнальних посередників в активації конкретних захисних реакцій рослин (к.б.н. Ястреб Т.О., д.б.н. Колупаєв Ю.Є.).
 • Досліджено механізми індукування стійкості рослин до абіотичних стресорів дією екзогенної жасмонової кислоти. Встановлено, що однією з причин позитивного впливу ЖАК на теплостійкість рослинних об’єктів може бути індукція їх антиоксидантної системи, що відбувається з участю АФК та іонів кальцію як сигнальних посередників. Робота виконана за Проектом № GP/F44/126 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2012 рік (науковий керівник проекту к.б.н. Карпець Ю.В., виконавці: д.б.н. Колупаєв Ю.Є., к.с.-г.н. Швиденко М.В., асистенти Ястреб Т.О., Обозний О.І., аспіранти Лугова Г.А., Вайнер А.О.).

 
Наукове співробітництво

 

Науково-практичні послуги

 Оновлено: 25-05-2018, 08:30 / Переглядів: 20 335
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок