Кафедра управління земельними ресурсами та кадастру

 

Адреса

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, 

п/в "Докучаєвське-1", навчальне містечко ХНАУ,

корпус 5, поверх 3

Завідувач

кафедри

Кошкалда Ірина Віталіївна  

доктор економічних наук, професор

корпус 5, поверх 3, к. 310

тел.: (0572) 99-79-00

Лаборантська

корпус 5, поверх 3, к. 309

тел.: (0572) 99-79-20

 


   Кафедра належить до складу спеціальних, де здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій», магістрів за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»  (магістерські програми «Землеустрій та кадастр» і «Оцінка землі та нерухомого майна») і є методичним центром підготовки кадрів денної, заочної форми навчання та підвищення кваліфікації землевпорядних кадрів України та зарубіжних країн. На кафедрі проходять підвищення кваліфікації викладачі ВНЗ, технікумів, коледжів,  спеціалісти обласних, районних, селищних рад, а також сертифіковані інженери землевпорядники.

 

Лекційні курси що викладаються на кафедрі

  

   На кафедрі здійснюється керівництво курсовими і магістерськими роботами із землевпорядкування, земельного кадастру щодо оцінки та обліку земель, управління земельним ресурсами та правових питань з проведення земельних перетворень в Україні.

  Організація занять на кафедрі здійснюється у міцному взаємозв'язку з виробництвом. Студенти проходять виробничу практику, розробляють курсові і магістерські роботи на реальних об'єктах виробництва.

   Кафедра має сучасну матеріальну базу, загальна площа приміщень cтановить близько 650 м2, а загальна площа спеціалізованих кабінетів (лабораторій) – 419,37 м2. Кабінети кафедри обладнані необхідними технічними засобами навчання, обчислювальними приладами, проектною технікою тощо, створений комп'ютерний клас, де проводяться лабораторно-практичні заняття із земельного кадастру, земельного права та інших дисциплін.

   Для проведення лабораторно-практичних занять використовується міжкафедральна факультетська лабораторія, яка обладнана комп'ютерами і виходом до мережі Інтернет, та комп’ютерний клас «Центр з управління земельними ресурсами та кадастру» (ауд. 5-312).

   На кафедрі працюють 14 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. З них: професорів – 2; доцентів – 8; старших викладачів – 1; асистентів – 2. Якісний склад кафедри налічує: докторів економічних наук – 2 кандидатів економічних наук – 8; кандидатів сільськогосподарських наук – 1; кандидатів педагогічних наук – 1.

   Кафедра має аспірантуру, де на цей час навчаються 2 докторанти і 2 аспіранти.

 

Історія кафедри

  

Навчально-методична робота

   Розвиток нових напрямів земельно-майнових відносин значно змінив програми й навчальне навантаження викладачів. Було розроблено нові навчальні програми із земельного права, земельного кадастру, моніторингу земель, ринкових земельних відносин, земельних і майнових відносин та інших дисциплін, які покладено в основу типових навчальних програм України та використовуються новоствореними факультетами.

Кафедра впроваджує в навчальний процес нові напрями:

 

 • структурно-логічні методи навчання деяких дисциплін та їх розділів: зокрема, структура цільового призначення земель у розрізі за функціональним використанням вивчається через систему роздержавлення, розпаювання і реструктуризації земель порівняно із закордонним досвідом проведення цих робіт; грошова оцінка визначається через систему основних критеріїв оцінок та ін.;
 • метод математичного аналізу з використанням комп'ютерних технологій і розрахунків деяких показників кадастрової оцінки земель, які використовуються під час одержання даних державного земельного кадастру;
 • комплексність і послідовність викладання програмних питань з кадастру, земельного права та протиерозійної організації території;
 • система послідовного вивчення спеціальних дисциплін для покращення еколого-економічних знань студентів.

Найбільш вагомі видання співробітників кафедри за останні роки: 

 

Монографії:

 1. Кошкалда І.В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України: [монографія] / І. В. Кошкалда / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Гриф, 2012.– 352 с. 
 2. Управління земельними ресурсами. Т. 1. Законодавча база / О.І. Митрофанова, М.О. Пілічева, А.Я. Сохнич, О.О. Костишин, М.В. Смолярчук, А.П. Лізунова, А.С. Попов. – TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 406 с.
 3. Управління земельними ресурсами. Т. 2. Економіка землекористування / П.П. Колодій, О.І. Черечон, В.В. Тишковець, Л.В. Сухомлін, К.О. Гермонова. – TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012.– 438 с.
 4. Управління земельними ресурсами. Т. 3. Кадастрова діяльність та інформаційні системи / А.С. Попов, А.О. Луньов, С.Г. Могильний,Д.Ю. Гавриленко, А.А. Шоломицький. – TEMPUS IV.  Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 445 с.
 5. 5.Управління земельними ресурсами. Т. 6. Сталий розвиток сільських територій / С.С. Радомський, В.В. Тимошевський, А.С. Попов, М.Г. Ступень, Л.В. Ткачук, Н.Є. Стойко, А.М. Шворак. – TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 461 с.
 6. Загній Д.М. Соціально-економічні основи управління використанням земель сільськогосподарських підприємств: [монографія] / Д.М. Загній, А.П. Вервейко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: НТМТ, 2013. – 268 с.
 7. Вервейко А.П., Гопцій Д.О. Оцінка результатів розвитку міст обласного значення: [монографія] / А.П. Вервейко, Д.О. Гопцій / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: НТМТ, 2014. – 232 с.
 8. Попов А.С. Кадастрові та реєстраційні системи світу: [монографія] / А.С. Попов / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 216 с.
 1. Гунченко О.В. Ефективність використання сільськогосподарських угідь в природно-кліматичних зонах України: [монографія] / О.В. Гунченко; за ред. канд. екон. наук доцента Князя О.В.; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ТОВ «Смугаста типографія», 2015. – 192 с.
 2. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора І.В.Кошкалди / Харк. нац. аграр. ун-т. - X.: Смугаста тип., 2016. – 258 с.
 3. Кошкалда І.В., Трегуб О.М. Гармонізація галузевої структури сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції: [монографія] / І.В. Кошкалда О.М., Трегуб / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Смугаста тип., 2017. – 380 с.
 4. Попов А. С. Розвиток консолідації земель сільськогосподарського призначення: світовий досвід та українські перспективи : [монографія] / А.С. Попов / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Вид-во ФОП Панов А.М., 2018. – 382 с.
 5. Гаража О.П. Інституції управління земельними ресурсами: [монографія] / О.П. Гаража / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: Вид-во ФОП Бровін О.В., 2018. – 686 с. 

 

Навчальні посібники:

 1. Вервейко А.П. Земельний кадастр: Програмне забезпечення проведення земельно-кадастрових робіт: навч. посібник / А.П. Вервейко, А.С. Попов // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2008. – 100 с.
 2. Вервейко А.П. Земельний кадастр: Оцінка землі: практикум / А.П. Вервейко, А.С. Попов, Л.М. Коваленко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2009. – 63 с.
 3. Тимошевський В.В. Програмне забезпечення землевпорядних та земельно-кадастрових робіт: навч. посібник / В.В. Тимошевський, А.С. Попов / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2011. – 163 с.
 4. Вервейко А.П. Сучасні питання нормативної грошової оцінки земель : посібник / А.П. Вервейко, Л.В. Сухомлін, О.П. Гаража. – Х.: Стиль издат, 2012. – 350 с.
 5. Гаража О.П. Основи містобудівного кадастру України: навч. посібник / О.П. Гаража / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. –  264 с.
 6. Попов А.С. Земельний кадастр: Облік кількості та якості земель: практикум / А.С. Попов // Харк. нац. аграр. ун-т. ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2013. – 160 с.
 7. Домбровська О.А. Державна експертиза землевпорядної документації: навчальний посібник / О.А. Домбровська. – Х.: ФОП Береговий А.В., 2014. – 231 с.
 8. Ринок землі і нерухомості: навч. Посібник / І.В. кошкалда, В.В. Тишковець, Н.В. Кузін та ін.; за ред.. І.В. Кошкалди, В.В. Тишковця; Харк. нац. аграр. ун-т. - X.: «Діса плюс», 2016. – 236 с.
 9. Управління земельними ресурсами: навч. посібник / І.В. Кошкалда, А.В. Корецький, О.А. Домбровська та ін. / за ред проф. І.В. Кошкалди; Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків: ФОП Панов А.М., 2018. – 368 с.
 10. Інвестиції у нерухомість та фінансування: навч. посіб. / А.С. Попов; Харків. нац. аграр. ун-т. – Харків: ХНАУ, 2019. – 115 с.

   Кафедра забезпечена навчальними програмами, підручниками, методичними матеріалами з усіх дисциплін.

 

Науково-дослідна робота

    Кафедра бере участь у розробці комплексної наукової програми «Економіко-правові засади управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів» (ДР № 0116U003885).

    В основу підготовки землевпорядних кадрів, розвитку наукових досліджень покладено надбання школи вчених-аграрників, які створювали і розвивали інженерне, соціально-економічне й екологічне землевпорядкування в умовах України та країн СНД. Це школа академіка Першина П.М., професорів Сазонова К.М., Горохова Г.І., Вервейка А.П. та ін.

    Починаючи з 1991 р., викладачі кафедри беруть активну участь у проведенні земельної реформи в Україні. На кафедрі було проведено курси, семінари, створено постійно діючий інформаційно-консультативний центр з проведення земельної реформи на різних етапах.

    Викладачами кафедри розроблено методику здійснення протиерозійних заходів у межах землекористувань в умовах розвиненої ерозії ґрунтів (автори: професори Горохов Г.І., Вервейко А.П., старший викладач Бойко Л.К.).

    Викладачі кафедри постійно здійснюють керівництво науковою роботою студентів. Студенти на підсумкових конференціях зробили понад 500 доповідей, матеріали яких було використано в курсових та дипломних проектах.

 

Міжнародні зв'язки

   На базі факультету і кафедри проводилися міжнародні (країн СНД) конференції з питань земельної реформи та її здійснення в нових умовах ринкових відносин. Був організований диспут з проблем проведення земельної реформи за участю провідних учених університетів Німеччини. Організатором диспуту була фірма ДЛН (Німеччина). Також установлений зв'язок з європейським центром підготовки кадрів. Доценти Тишковець В.В., Сухомлін Л.В. брали участь у роботі центру щодо складання навчальних планів з підготовки землевпорядних кадрів.

   Доценти Тишковець В.В., Сухомлін Л.В., Попов А.С. навчалися в кадастровому центрі Швеції в Королівському технологічному інституті м. Стокгольма (Royal Institute of Technology, Master of Science with a major in the Built Environment, Land management programme), де одержали ступінь магістра. Доцент Тишковець В.В. проходив додаткове стажування на докторських курсах.

    Упродовж 2009–2013 р.р. доценти Тишковець В.В., Сухомлін Л.В. та Попов А.С. були учасниками Європейського проекту TEMPUS і брали активну участь у семінарах, які проходили в різних країнах Європи. Асистент Юхно А.С. пройшла перепідготовку викладачів за програмою цього ж проекту.

    З лютого 2016 року кафедра є координатором співпраці з громадською організацією «УніЯ». Студенти які пройшли літню мовну практику у Польщі отримують два сертифікати: перший – про знання базового рівня польської мови, а другий – підтвердження того, що вони працювали і мають практичний досвід роботи в Польщі. Ці сертифікати дають їм можливість далі поглиблювати свої знання польської мови, а також працювати за кордоном, маючи при собі позитивну рекомендацію.

    У квітні 2018 року, відповідно до програми міжнародного науково-педагогічного стажування викладачі кафедри професор Кошкалда І.В., доценти Гопцій Д.О., Домбровська О.А, Трегуб О.М. проходили стажування у форматі International Staff Training Week у рамках міжнародної освітньої програми Erasmus + у Вищому професійному державному університеті в м. Ниса (Республіка Польща).

    У травні 2019 р. завідувач кафедри Кошкалда Ірина Віталіївна проходила стажування у Вищому професійному державному університеті в м.Ниса (Республіка Польща) в рамках академічної мобільності за програмою Erasmus +. У ході стажування професор І.В. Кошкалда читала лекції на архітектурному факультеті університету.  

  У листопаді – грудні 2019 року на базі кафедри проводилися наукові та методичні семінари для викладачів, аспірантів та магістрів з експертами Чеського університету природничих наук (м. Прага)

 

Концепція розвитку кафедри до 2020 року

    Метою Концепції є покращення роботи щодо функціонування у напрямі підвищення якості надання освітніх послуг, модернізації змісту навчання та виховання відповідно до вимог ринку праці для забезпечення потреб суспільства у висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівцях.

    Дана Концепція базується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту» «Про вищу освіту», послідовній реалізації напрямів та завдань, окреслених державною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»), Статуту Харківського національного аграрного університету ім.В.В. Докучаєва.

    Також Концепція кафедри базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності викладачів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів, посиленні взаємодії і співробітництва між кафедрою та іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, землевпорядними організаціями різних рівнів і різних форм власності, науковими товариствами та спорідненими кафедрами інших вишів.

    А отже, головними завданнями кафедри є:

- фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців що виконуватимуть землевпорядні, кадастрові, земельно-оціночні та геодезичні роботи;

- організація і забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри;

- комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників з використанням найбільш досконалих методів і ефективне використання сучасної навчальної техніки та лабораторного обладнання;

- безперервне вдосконалення якості викладання, розвиток творчих можливостей студентів;

- проведення виховної роботи серед студентів;

- участь у професійній орієнтації майбутніх абітурієнтів;

- підбір, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів;

- вивчення, узагальнення і розповсюдження досвіду роботи кращих викладачів;

- залучення до педагогічної діяльності провідних фахівців і вчених регіону;

- співробітництво з однопрофільними кафедрами інших вишів України та зарубіжжя, установ і організацій в сфері землевпорядкування у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі;

- виконання науково-дослідних робіт на замовлення за госпдоговорами та договорами на співробітництво;

- організація і контроль навчання аспірантів, здобувачів та розгляд дисертацій, представлених до захисту членами кафедри;

- реалізація програм академічної мобільності студентів та викладачів;

- забезпечення інноваційного розвитку кафедри;

- соціальний захист працівників кафедри.

    Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу.

Концепція розглядається як програма-мінімум для колективу кафедри загалом, і кожного викладача, зокрема.

Для реалізації визначених завдань Концепції розвитку кафедри управління земельними ресурсами та кадастру заплановано здійснити наступні кроки:

У навчально-методичній роботі

 1. Сприяння впровадженню науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес.
 2. Моніторинг і підвищення якості навчального процесу за рахунок підвищення кваліфікації викладачів.
 3. Проведення занять із використанням мультимедійного супроводу, а саме подання матеріалу у вигляді презентацій.
 4. Застосування сучасних технологій навчання шляхом підготовки веб-ресурсів навчальних дисциплін до запровадження дистанційної освіти.
 5. Організація та проведення олімпіад серед студентів за предметами, що викладаються на кафедрі.
 6. Підготовка методичного забезпечення по кожній дисципліні, а саме, видання підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до проведення лабораторних, практичних та семінарських занять і написання курсових проектів.
 7. Підвищення рівня написання курсових та магістерських робіт.

У науково-дослідній роботі

 1. Активізація діяльності викладачів кафедри щодо проведення та участі у науково-практичних і науково-методичних конференціях. Публікація статей не тільки у фахових вітчизняних виданнях а й у міжнародних і бібліографічних базах даних: Web of Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef тощо.
 2. Видання кафедральної монографії за результатами науково-дослідної теми «Економіко-правові засади управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів».
 3. Участь у конкурсних відборах проектів наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету.
 4. Співпраця із землевпорядними підприємствами різних рівнів та різних форм власності щодо практичних аспектів впровадження наукових досліджень.
 5. Підвищення рівня якісної підготовки дисертаційних робіт аспірантів і здобувачів кафедри.
 6. Активізація участі студентів у науково-дослідній роботі (підготовка наукових робіт на конкурси, участь в олімпіадах різних рівнів, написання наукових статей та участь у конференціях).

У міжнародній діяльності

 1. Продовжувати співробітництво з Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, Республіка Польща (проходження літньої мовної практики, отримання диплому європейського зразка, підвищення кваліфікації для викладачів тощо).
 2. Залучатися до участі у міжнародних освітніх програмах ЄС, наприклад Erasmus+.
 3. Налагоджувати роботу з іншими зарубіжними навчальними закладами для спільного виконання наукових тем та обміну досвідом щодо проведення навчальної роботи.
 4. Участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях з публікацією тез.
 5. У разі необхідності забезпечувати викладання дисциплін англійською мовою для іноземних студентів різних напрямів підготовки викладачами кафедри.

У організаційній роботі

 1. Брати активну участь у заходах всіх рівнів – від кафедрального й університетського, до регіонального й міжнародного.
 2. Викладачам кафедри, що є кураторами академічних груп студентів покращити свою роботу шляхом поліпшення виховної роботи на основі традицій і звичаїв українського народу, дослідження його історичної та культурної спадщини, формування у студентської молоді високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов'язків, поваги до державних символів України. Використання кураторами академічних груп при роботі зі студентами особистісно-орієнтованого підходу, активних методів виховання з метою формування у студентів поваги до законів і норм співжиття у суспільстві, посилення пропаганди проти асоціальної поведінки.
 3. З метою покращення профорієнтаційної роботи проводити наступні заходи: лекції за тематикою «Моя майбутня професія інженер-землевпорядник» в школах та ліцеях; організація бесід з батьками по основних питаннях проблеми свідомого вибору професії: «Правильний вибір професії і його значення для держави й особистості»; публікація статей у регіональних та всеукраїнських газетах, розміщення інформації у соцмережах про важливість професії інженер-землевпорядник та позиціонування факультету як лідера землевпорядної освіти у Харкові; підтримувати тісні зв’язки з випускниками для того щоб мати можливість запрошувати їх на засідання круглих столів, семінари з ціллю популяризації професії інженер-землевпорядник.
 4. Покращення матеріально-технічної бази кафедри.

    Відповідно до Концепції розвитку кафедри управління земельними ресурсами та кадастру, всі майбутні прояви активності пов’язані з чітким розумінням її науково-педагогічними працівниками необхідності переорієнтації на інноваційні підходи у всіх напрямках професійної діяльності та використання сучасних методів щодо підготовки майбутніх фахівців, створення сприятливих умов для формування ефективних форм партнерства зі структурними підрозділами університетів-партнерів, представниками влади та бізнесу, які спроможні наблизити вітчизняний освітній простір до європейського рівня та сприяти формуванню умов для діяльності університетів як регіональних інноваційних центрів на своїй території.

 
Оновлено: 16-12-2019, 11:51 / Переглядів: 15 950
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок