Кафедра фізики та вищої математики

Адреса: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2",  навчальне містечко ХНАУ,

корпус 3, поверх 3

Завідувач

кафедри:

  Рохманов Микола Якович

доктор фіз.-мат. наук, професор,

академік Академії зв’язку України
 корпус 3, поверх 3, кімната 310 

Е-mail: 

physmath@knau.kharkov.ua

Лаборантська: корпус 3, поверх 3, кімната 312

тел.: (0572) 99-75-30

 

   Кафедра фізики та вищої математики була створена у 2016 році в результаті об’єднання кафедри фізики та агрометеорології та кафедри вищої математики на підставі рішення вченої ради університету від 30 червня 2016 року, протоколу № 2, і є загальноосвітньою. Вона забезпечує викладання наступних дисциплін: на факультетах агрономічного профілю – “Фізика з основами біофізики”, “Агрометеорологія”;  на факультеті захисту рослин – “Біофізика”; на факультеті лісового господарства – “Фізика”, “Технічна механіка”, “Метеорологія”; на факультеті землевпорядкування – “Фізика” і “Радіоелектроніка”, “Метрологія і стандартизація”, а навчальні заняття з дисциплін “Вища математика”, “Теорія ймовірностей”, “Математична статистика” проводить на всіх факультетах університету.

   На кафедрі є навчальні лабораторії з електрики та магнетизму (кімн. 305), оптики та атомної фізики (кімн. 307), механіки (кімн. 314), молекулярної фізики (кімн. 316), радіоелектроніки (кімн. 322), метеорології та агрометеорології (кімн. 313, 318), лабораторія вивчення релаксаційних властивостей речовини та спектрального аналізу (кімн. 317), навчальні аудиторії (кімн. 202, 203, 306).

 

Історія кафедри

   Так історично склалося, що об’єднання кафедри фізики та агрометеорології і кафедри вищої математики відбувається не вперше, але при цьому кожна з них має свою, іноді нелегку, цікаву долю.


   З історії кафедри фізики.

   Ще у 1788 р. один із засновників вітчизняної агрономії Комов І.М. писав у книзі “Про землеробство”, що “… землеробство із високими науками тісний зв’язок має … і само воно є не щось інше, як частина фізики дослідної, тільки всіх корисніша”.

   Із перших днів організації Маримонтського землеробського інституту (первісна назва університету) у 1816 р. в містечку Маримонті під Варшавою курси фізики і метеорології мали і до сьогодні мають у навчальних планах підготовки спеціалістів велике значення.
   З 1818 р. по 1822 р. фізику, механіку, гідравліку викладав професор Варшавського університету Карл Скродзький. Першим (з 1822 р. до 1831 р.) штатним викладачем курсу фізики і метеорології варто вважати професора Федора Фрідріховича Гейнриха, що викладав також хімію, мінералогію, технологію і ботаніку.
   У дореволюційні роки робота кафедри пов’язувалася з іменами Ястржембовського В.М., Верминського Ф.І., Зайончевського В.І., Ростовцева Ф.І., Коломийцева М.П., Мишкіна М.П.
   Курси фізики і метеорології читалися на високому науковому рівні. Уже на початку ХХ ст. в програмах і робочих планах кафедри зустрічаються актуальні питання сучасної фізики: основи квантової теорії, рентгенівські промені, будова атома і ядра тощо.

   У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені: академіки Усиков О.Я., Лазарев Б.Г., професор Шипчинський О.В.
   За часи існування кафедри її керівниками були професори Мишкін М.П., Левановський В.І., Усиков О.Я. (згодом академік), Сачук Д.Д., Крупенко В., академік Лазарев Б.Г., доценти Цирлін Ю.А., Максютін Г.В., Шавло С.Т., Гордієнко В.І., Говорун Є.Я., Філіпенко В.Ю., професори Сизоненко В.Л., Гнап А.К.

 

З 2006 р. по 2016 рік кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, академік академії зв’язку України Рохманов М.Я.

 

 

Склад кафедри фізики та агрометеорології до об'єднання.


   З історії кафедри вищої математики.

   Елементарна математика (арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія) викладалася в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва ще з тих часів, коли він мав назву Маримонтського сільськогосподарського інституту. Першими викладачами цієї дисципліни були: професор Варшавського ліцею М. Матушевський (1818– 1831), Ю. Кольберг (1819–1820), К. Чаки (1820–1823), Я.І. Зембецький (1823–1826), Я. Маліновський (1826–1830), П.Ф. Кочинський (1836–1850) і В.А. Юзефович (магістр філософії, 1842–1844).

     У зв’язку з відкриттям відділення цивільних інженерів 1862 р. став викладатися курс вищої математики (аналітична геометрія, диференціальне й інтегральне числення), який читали М. Бржостовський і К. Колитовський. Після ліквідування цього відділення математика як окрема дисципліна не викладалася, але деякими розділами входила в курси геодезії, механіки, нарисної геометрії, інженерної справи. В 1910–1913 рр. елементи вищої математики викладав при курсі „Сільськогосподарські машини” професор А.А. Алов.

    У 1920 р. на всіх шести „секціях” інституту – рослинництва, зоотехнічній, агрономічного суспільнознавства, меліоративній, лісоекономічній і лісоведення – був уведений курс „Основи вищої математики і механіки”, який читався в першому і другому семестрах.

     В радянський період першим професором вищої математики став Т.І. Котов (1895–1923) – талановитий учений-геометр, який розробляв теорію геодезичних кривих. До 1930 р. математику викладав асистент А.Н. Макаров, а потім професор С.І. Лук’янченко, який написав відому книгу „Елементи неевклідової геометрії Лобачевського-Больаї”. Деякий час курс вищої математики читав професор-геодезист А.І. Петренко.

     Кафедра  розпочала функціонувати як самостійний підрозділ з 1934 р. Із цього часу і до 1941 р. виконувачем обов’язків завідувача був  Іван Іванович Бакулін, який у часи німецько-фашистської окупації м. Харкова був секретарем підпільного обкому комуністичної партії, посмертно нагороджений званням Героя Радянського Союзу. Учений залишив цікаві рукописні матеріали з прикладної математики.

     Після повернення інституту з евакуації в 1944 р. курс вищої математики читався на економічному, лісовому, ґрунтово-агрохімічному та інженерно-землевпорядному факультетах, а з 1954 р. – на агрономічному і факультеті захисту рослин. У 1944–1946 рр. лекції читали професор А.І. Петренко та доцент Д.З. Гордєвський.

     У 1946–1947 рр. кафедра математики відтворюється і її очолює доцент Ф.К. Косик, а асистентом стає Л.М. Мевзос. Далі кафедру послідовно очолюють кандидати фізико-математичних наук М.А. Ніколаєнко (1948–1949) та Х.М. Фелікс (1949–1950), доценти А.А. Графф (1950–1951) і  М.А. Лісовський. Після смерті М.А. Лісовського в 1955 р. відбулося об’єднання кафедри математики з кафедрою бухгалтерського обліку і статистики, а  1961 р. – з  кафедрою геодезії.

     З 1963–1964 рр. кафедру математики відновлюють, а її завідувачем стає доцент Ю.М. Гайдук. До складу кафедри входять: старші викладачі І.А. Ковальов і В.П. Лешов, асистенти Л.І. Шевченко, І.Ш. Ярокер, Л.В. Артемонова і старший лаборант С.І. Таранова. На економічному факультеті вводиться курс математичного програмування та елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Збільшується обсяг курсу „Основи вищої математики з елементами математичної статистики” на факультеті агрохімії і ґрунтознавства, започатковується окремий курс для відділення сільської архітектури на факультеті інженерів землевпорядкування.

     Із 1965 р. кафедру послідовно очолюють доценти: Ю.М. Гайдук (1965–1968), В.С. Проценко (1968–1971), А.М. Радін (1971–1977), А.В. Луговий (1977–1986), професор В.Л. Сизоненко (1986–2011).

 

   У цей час тут працюють доценти І.Ш. Ярокер, А.І. Єна, Л.О. Масальцев, Ю.І. Травкін, А.В. Серіков, Н.І. Скоблінська, Д.І. Масленніков, Д.В. Чібісов, викладачі А.С. Бутенко, Р.І. Потрашкова, М.Л. Комлєва, Н.О. Онищенко, О.Д. Чібісов, старші лаборанти Н.С. Кулик, В.І. Кошелєва, лаборанти О.В. Боровкова, О.М. Збукер, М.В Піоварова.

Склад кафедри вищої математики до об'єднання.

 

Науково-дослідна  і навчально-методична робота

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • вивчення впливу радіаційних ефектів при взаємодії іонізуючого випромінювання, акустичного та електромагнітного полів різних діапазонів частот з речовиною та біологічними об’єктами;
 • вивчення впливу структурних змін і зовнішніх чинників на механічні та релаксаційні властивості матеріалів;
 • розробка методів контролю екологічного стану навколишнього середовища з використанням методів мас-спектроскопії, хроматографії, спектрофотометрії, внутрішнього тертя;
 • локальні клімати: обробка і аналіз первинних кліматичних рядів;
 • вивчення теорії функцій та асимптотичних методів в аналізі;
 • дослідження різних методик викладання вищої математики;
 • розробка активних методів навчання у сільськогосподарському ВНЗ;
 • дослідження радіаційного пошкодження фізичних матеріалів і біологічних об’єктів.

   За результатами досліджень протягом останніх років співробітниками кафедри і здобувачами захищено дві докторські і чотирикандидатські дисертації, у провідних наукових часописах України, США, Західної Європи та Росії видаються наукові статті, учені кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях, встановлено стійкі договірнінаукові зв’язкиз провідними науковими установами: Інститутом високих технологій ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харківським університетом повітряних сил, Харківським аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського, НТУ «Харківський політехнічний інститут», а також з Харківським територіальним відділенням Малої академії наук України (наукове відділення математики).

 

Кафедра пропонує виконання розрахункових робіт з питань:  

 • теорії функцій та розробки асимптотичних методів; 
 • інноваційної підготовки майбутніх фахівців та викладачів;
 • обробки агролісометеорологічних даних.

Кафедра пропонує послуги:

 • наукове керівництво кандидатськими дисертаціями;
 • консультування докторських дисертацій з фізики твердого тіла;
 • опонування дисертацій;
 • рецензування підручників та навчальних посібників;
 • вимірювання релаксаційних та пружних властивостей твердих тіл, радіаційної стійкості матеріалів;
 • вивчення впливу електромагнітного випромінювання різних діапазонів частот на якість посівного матеріалу. 

За останні роки видано ряд навчальних посібників та підручників

 

Кафедра брала участь у розробці Положення про рейтингову систему ХНАУ:

   Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників і структурних підрозділів / В.К., Гуторов О.І., Рохманов М.Я., Князь О.В., В.М. Нагаєв, М.О. Білик/ Харк. нац. аграр. ун-т, 2007. – 15 с.

   Викладачі кафедри брали участь у створенні типових програм, зокрема Програми навчальної дисципліни “Фізика” для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” у ВНЗ II-IV рівнів акредитації МАП та продовольства України напряму 6.080101 “Геодезії, картографії та землеустрою” (Київ “Аграрна освіта”, 2011 р.), Програми навчальної дисципліни “Вища математика” для підготовки фахівців ОКР “бакалавр” у ВНЗ ІII-IV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України напряму 6.030509   “Облік і аудит” (Харків, 2013 р.).

 

Співробітники кафедри

 

 Оновлено: 7-10-2019, 10:40 / Переглядів: 9 336
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок