Ломовських Людмила Олександрівна

 

Доктор економічних наук, професор університету

Завідувач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

 

Ідентифікатори науковця:

GoogleScholar 

ResearcherID

ORCID

Scopus 

 

Досвід науково-педагогічної роботи: з 1999 р.

 

Наукові інтереси: «Управління маркетинговою діяльністю», «Діджиталізація управління економічними бізнес-процесами»

Ключові слова: мотивація, матеріальне стимулювання, трудовий потенціал; проблеми менеджменту, соціалізації, безпеки; маркетинг, суб’єкт аграрного підприємництва, маркетинговий механізм, управління маркетингом, маркетингове середовище, концепції маркетингу, маркетингові інструменти, планування маркетингової діяльності, маркетингова стратегія, діджиталізація управління економічними бізнес-процесами

 

Дисципліни, які викладає: «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств», «Економіка, підприємництво, менеджмент», «Інтелектуальний бізнес», «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

 

Додаткова інформація. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: «Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах», 2003 р. Звання доцента отримала у 2005 р.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: «Організаційно-економічний механізм управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємництва: теорія, методологія, практика»

 

Підвищення кваліфікації:

 • Варненський Університет Менеджменту. Сертифікат No. 139/15.09.2019 «Інноваційні методи та технології викладання у вищій школі в умовах глобалізації освітнього простору»
 • ННЦ ІАЕ, Свідоцтво Серія № 260418­­­027 від 26.04.2018 р.)  з курсів: «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій», «Розвиток аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Менеджмент сільськогосподарського виробництва», «Ціноутворення в агропромисловому виробництві», «Розвиток аграрного ринку та інфраструктури», «Маркетинг сільськогосподарського виробництва», «Економіка аграрного виробництва», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектору», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва
 • Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Свідоцтво № ХН 0042 від 20.03.17 з курсу «Педагогіка і психологія». Тема: «Педагогіка і психологія вищої школи».
 •     Харківський національний автодорожній університет Свідоцтво № 12 СПВ 101081 від 15.12.2016 р. з курсів  «Маркетинг», «Організація виробництва». Тема: «Організація маркетингу».

 

Електронна адресаprinesla_moja@ukr.net

 

Публікації:

 1. Ломовських Л.О. Маркетингові дослідження: Навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2004. 117 с.
 2. Ломовських Л.О. Бізнес-планування. Складання технологічних карт і визначення витрат на вирощуванні сільськогосподарських культур: Навч. посібник / Мартьянов В.П., Македонський А.В., Соловйов М.Ф. та ін. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х., 2005. 190 с.
 3. Ломовських Л.О. Підвищення мотивації праці на основі покращання економічного, соціального та соціально-психологічного стану в трудових колективах // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: Кол. монографія: В 2 т. – Т.2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: 2000. – С. 427-433.
 4. Ломовських Л.О. Оцінка економічного та соціально-психологічного дослідження стану трудового колективу // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія: В 2 т. – Т.2 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. - К.: 2001. - С. 683-684.
 5. Ломовських Л. О. Управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємництва: системи, механізми, інструменти / Л. О. Ломовських. – Харків: «Смугаста типографія», 2017. – 397 с.
 6. Ломовських Л.О. Роль переробного виробництва в розв’язанні соціально-економічних питань на селі // Вісник ХДАУ. 2001. №5. С. 265-268.
 7. Ломовських Л.О. Аналіз чинників мотивації праці в трудових колективах // Зб. наук. пр. ЛДАУ / За ред. В.Г. Ткаченко. Луганськ: Елтон, 2002. № 14 (26). С. 295-300.
 8. Ломовських Л.О. Вплив соціально-психологічних чинників на рівень трудової активності механізаторів // Вісник ХНАУ. 2002. № 8. С.72-77.
 9. Ломовських Л.О. Економічні та соціально-психологічні аспекти реформування сільськогосподарських підприємств // Вісник ХНАУ.2002. № 7. С.189-196.
 10. Ломовських Л.О. Вплив соціальних та психологічних процесів на економічні фактори // Вісник ХНУ. № 506. Серія: “Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова”. Ч.1. С. 310-312.
 11. Ломовських Л.О. Вплив мотивуючих чинників, класифікованих за різними підходами, на рівень трудової активності механізаторів Харківської області // Вісник СНАУ. 2002. №1. С. 132-135.
 12. Ломовських Л.О. Особливості застосування концепцій управління маркетингом у сільськогосподарських підприємствах // Вісн. ХДТУСГ. 2004. № 25. С. 72–78.
 13. Ломовських Л.О. Проблеми формування менеджерських кадрів та роль молоді у сучасному розвитку села // Вісник ХНАУ. – 2004.- № 9.
 14. Ломовських Л.О. Маркетинг на ринку праці// Вісник ХНАУ. 2004. № 4
 15. Ломовських Л.О., Чепуль Ю.В., Машкін О.М. Особливості застосування методу Бостонської консалтингової компанії в сільському господарстві// Вісник ХНАУ. 2003. № 4
 16. Ломовських Л.О., Меркулов В.В. Конкуренція на ринку молока і продуктів його переробки в Луганській області // Вісник ХНАУ. 2004. №3
 17. Ломовських Н.О. Сутність, теорії та значення мотивації праці// Харків, Вісник ХДТУСГ, 2004. № 30
 18. Ломовських Л.О. Аграрний маркетинг як економічна категорія // Вісн. ХНАУ. 2006. № 2. С. 427–430.
 19. Ломовських Л.О. Методика планування маркетингової діяльності сільськогосподарського підприємства // Вісн. ХНТУСГ. 2007. Вип. 52. С. 220–229.
 20. Ломовських Л.О. Особливості виконання маркетингом своїх функцій у сільськогосподарських підприємствах // Вісн ХНАУ. 2007. № 6. С. 304–318.
 21. Савченко М.В. SWOT-аналіз фінансово-економічного стану сільськогосподарського підприємства з кооперативною формою господарювання // Вісник ХНАУ. 2007. № 9. C. 180-184.
 22. Ломовських Л.О. Проблеми реалізації стратегій діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах концепцій соціально-етичного і екологічного маркетингу // Вісн. СНАУ. 2007. № 4–5. С. 94–102.
 23. Ломовських Л.О. Формування стратегії соціально-економічного розвитку сільського господарства України на основі SWOT-аналізу // Вісн. ХНАУ. 2008. № 3. C. 157–166.
 24. Ломовських Л.О. Місце виробництва у маркетинговій системі: теоретичний і законодавчий аспекти / Вісн. ХНТУСГ. 2008. Вип. 72. С. 269–274.
 25. Ломовських Л.О. Поняття «маркетинг» у нормативно-правових документах України щодо сільського господарства // Вісн. ХНАУ. 2008. № 7. С. 111–119.
 26. Ломовських Л.О. Реклама як складова комплексу маркетингу в теорії і українському законодавстві // Вісн. ХНАУ. 2008. №9. С. 119–124.
 27. Ломовських Л.О., Тимошевська Н.С. Вибір товарної стратегії сільськогосподарського підприємства на основі матриці BCG // Вісн. ХНАУ. № 9. С. 357–364.
 28. Ломовських Л.О., Дмітрієв І.О. Управління підвищенням економічної ефективності підприємства на маркетингових засадах// Вісник ХНАУ, 2010. № 6. С. 198-204.
 29. Ломовських Л.О. Передумови та об’єктивна необхідність трансформації господарського механізму у маркетинговий // Сталий розвиток економіки. 2011. № 6 [9]. С. 253–256.
 30. Ломовських Л.О. Обґрунтування змісту поняття «маркетинговий механізм» / Інноваційна економіка. 2011. № 7 [26]. С. 207–209.
 31. Ломовських Л.О. Членство України в СОТ як важливий чинник трансформації господарського механізму діяльності сільськогосподарських підприємств у маркетинговий // Вісн. ХНАУ. 2011. № 4. С. 298–304.
 32. Ломовських Л.О. Вплив розміру заробітної плати як складової маркетингового механізму підприємств на ефективність їхньої діяльності // Вісн. ХНАУ. 2011. № 8. С. 364–372.
 33. Ломовських Л.О. Модель маркетингового механізму господарської діяльності сільськогосподарського підприємства // Вісн. ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». 2011. № 12. С. 424–433.
 34. Ломовських Л.О. Вплив чинників маркетингового макросередовища на аграрний ринок // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т. Тернопіль: Вид.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка». 2014. Т. 18. № 3. С. 65–70.
 35. Ломовських Л. О. Управління маркетингом та економічна ефективність виробництва продукції / Л.О. Ломовських, Я.О. Фатуллаєва // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки».   № 5.  C. 214-219
 36. Ломовських Л. О. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства на основі стратегічного планування/ Л.О. Ломовських, С.С. Яропут // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». - 2014. - № 6. - C. 210-215.
 37. Ломовських Л.О. Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні / Л.О. Ломовських // Вісник
 38. Ломовських Л.О. Необхідність впровадження маркетингового механізму розвитку інновацій у підприємствах / Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопіл.  нац. екон. ун-т. Тернопіль: Вид.-поліграф. центр ТНЕУ «Економічна думка». 2015. Т. 19. № ІІІ. С. 119–125.
 39. Ломовських Л.О. Сутнісно-змістові характеристики дефініції «суб’єкт аграрного підприємництва» //Вісн. Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. Суми. 2016. Вип. 8 (69). С. 186–190.
 40. Ломовських Л.О. Доцільність діяльності сільськогосподарських підприємств на засадах концепцій соціально-етичного та екологічного маркетингу // Вісн. Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. Суми. 2016. Вип. 12 (70). С. 75–80.
 41. Ломовських Л.О. Маркетингова концепція виробництва продукції рослинництва // Вісник ХНАУ. 2017. № 1. С. 216–223.
 42. Ломовських Л.О. Генезис концепцій маркетингу та формування принципів управління маркетинговою діяльністю // Вісн. Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. Суми. 2017. Вип. 4 (71). С. 57–61.
 43. Ломовських Л.О. Маркетингові інструменти в механізмі інноваційного розвитку // Вісн. Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. Суми, 2017. Вип. 8 (73). С. 112–117.
 44. Ломовських Л.О. Економічна та соціально-етична сутність маркетингу // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту: науковий журнал. Серія «Економіка і менеджмент» / Сумський НАУ. Суми, 2017. Вип. 12 (74). С. 111–115.
 45. Ломовських Л.О., Єфремова Н.О., Ковальова О.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва. Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал Випуск 29. С. 231-236.
 46. Ломовських Л.О., Єфремова Н.О., Ковальова О.В. Маркетингова концепція стратегічного управління конкурентоспроможністю виробничо-комерційної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». С 43-47.
 47. Ломовских Л.А. Проблемы и перспективы развития сельского хозяйства Украины // Вестник Омского ГАУ, 2007
 48. Ломовских Л.А. Проблемы развития сельскохозяйственных предприятий Украины в современных условиях // Вестник Ульяновского государственного аграрного университета, 2008
 49. Lomovskykh L.O. Diagnostics of the economic factors influence of the marketing environment on the performance of agricultural enterprises Interactive marketing journal. №4. 2016. P. 26–29.
 50. Lomovskykh L.O. Diagnostics of the influence of political and legal funds on the activity of agricultural enterprises International Agricultural Management Vol. 1, Issue 2 | 01//2016 P. 45–50.
 51. Lomovskykh L.O. Influence of scientific and technological factors of the marketing environment on the results of the activities of agribusiness entities.. International Journal of Advanced Research, № 8 // 2017, PP. 523-538.
 52. Lomovskykh L.O. Influence of demographic factors on activity of agricultural enterprises International Agricultural Management Vol. 1, Issue 1 | 01//2017 P. 36–38.
 53. Ломовських Л. Соціально-культурні чинники впливу на маркетингову діяльність / Л. Ломовських // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). (6) 10. 2018. P. 311–315.
 54. Lomovskykh L. The methods of definition of social and socio-psychological processes in the production collectives on the economic efficiency of the production / III Symposium. Ukraine – Osterreich. - 2000. – C. 161.
 55. Vitalina Babenko, Liudmila Lomovskykh, Alvina Oriekhova, Liubov Korchynska, Marharyta Krutko, Yelizaveta Koniaieva. Features of methods and models in risk management of IT Periodicals of Engineering and Natural Sciences. Vol 7, No 2 (2019). Р.629-636.
 56. Ломовських Л.О. Деякі економічні та психологічні питання мотивації праці // Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: Матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників, Харків, 11-13 жовтня, 2000 р. / Харк. держ. аграр. ун-т. – Харків, 2000. – С. 74-76.
 57. Ломовських Л.О. Управління діяльністю сільськогосподарських підприємств за допомогою маркетингових концепцій // Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 березня 2007 р. /Харк. нац. аграр. ун-т. Харків, 2007. С. 134.
 58. Ломовських Л.О. Обґрунтування функції маркетингу у сільськогосподарських підприємствах // Державна політика і стратегія реформування економіки України в ХХІ сторіччі: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 27 березня 2007 р. / Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2007. С. 163–165.
 59. Ломовських Л.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку / Гуторов О.І // Знання. – № 8-11 (1687). – 27.04.2007 р. – С.4.
 60. Ломовських Л.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства/ Гуторов О.І // Агроінком. 2007. № 3-4. С. 104-106.
 61. Гуторов О.І., Ломовських Л.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку //Знання. – № 8-11 (1687). – 27.04.2007 р. – С.4.
 62. Гуторов О.І., Ломовських Л.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку // Агроінком. 2007. № 3-4. С. 104-106.
 63. Ломовських Л.О. Сутність поняття «маркетинг» у нормативно-правовій базі України // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнар. форуму молодих вчених, 15–16 травня 2008 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва. Харків, 2008. С. 104–106.
 64. Виробництво як складова маркетингового процесу // Економіка аграрних підприємств: проблеми теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24–25 вересня 2008 р. / Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2008. С. 53–55.
 65. Ломовських Л.О. Розбіжності у сутності маркетингу у нормативно-правових документах України стосовно сільського господарства // Економіка і підприємництво: теоретико-методологічні аспекти обліку, фінансів та аудиту: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 25–26 вересня 2008 р. / Полтав. держ. аграр. акад. Полтава, 2008. С. 39–40.
 66. Ломовських Л.О. Про пріоритети і загрози від застосування генетично модифікованих організмів у сільськогосподарському виробництві // Екологічне підприємництво в АПВ: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12–14 червня 2008 р./Таврійськ. ДАТУ. Мелітополь, 2008. № 2. С. 64–65.
 67. Ломовських Л.О. Управління маркетинговою діяльністю підприємства на основі беззбитковості виробництва Харк. нац. аграр. ун-т. Харків, 2008. – С. 101.
 68. Ломовських Л.О. Реклама як функція маркетингу в теорії та законодавстві // Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту, фінансів і менеджменту в агропромисловому виробництві України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2008 р. / Харк. нац. аграр. ун-т. Харків, 2008. С. 108–110.
 69. Ломовских Л.А. SWOT-анализ сельского хозяйства Украины / Материалі конференции. Белгородская ГСХА. – Белгород, – С. 310
 70. Ломовських Л.О., Шелудько Р.М., Панченко С.М. Обґрунтування змісту поняття «маркетинг землі» / Матеріали Других регіональних річних зборів Північно-східного відділення Всеукраїнського Конгресу вчених економістів-аграрників (5 лютого 2009). – Харків: ХНТУСГ, 2009. – 205-208.
 71. Ломовських Л.О. Управління ресурсним потенціалом підприємства на маркетингових засадах. Проблемы современной экономики: материалы Всеукр. научно-практ. конф. молодых ученых / Южный филиал Нац. ун-та биоресурсов и природопользования Украины «Крымский агротехнологический ун-т, Нац. ун-т кораблестроения им. адм. Макарова. Николаев: НУК, 2009. – Том 2. – С. 14-16.
 72. Ломовських Л.О. Маркетинговий аспект членства України в СОТ // Інноваційні засади сталого розвитку національного господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23–24 лютого 2012 р. Хмельницький/ Університет економіки і підприємництва. Тернопіль: Астон, 2012. С. 63–65.
 73. Ломовських Л.О. Модель маркетингового механізму діяльності підприємства // Стратегія антикризового управління і економічного зростання національного виробництва: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 22–23 березня 2012 р. Чернівці/ Буковин. ДФЕУ. Тернопіль: Астон. С. 71–74.
 74. Ломовських Л.О. Трансформації землекористування в сільськогосподарських підприємствах / Печко В.С. // Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, Херсон, 22 квітня 2016 р. – С. 127-129.
 75. Ломовських Л.О. Формування цінової стратегії на підприємстві// Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та практики: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 1 грудня 2017 р. / Полтав. держ. аграр. акад.  Полтава, 2017. С. 94–96.
 76. Ломовських Л.О. Забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств енергетичними потужностями / Л.О. Ломовських // Актуальні питання сучасної науки (частина І): матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2017 р. Київ: МЦНД, 2017. – С. 24–26.
 77. Ломовських Л.О. Маркетинг рослинництва сільськогосподарського підприємства // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 24–25 травня 2017 р., м. Харків / ХНАУ. Харків, 2017. С. 66–67.
 78. Ломовських Л.О. Ефективність маркетингової діяльності підприємства в галузі рослинництва /Т.Ю Білоусько//Соціально-економічні проблеми аграрного розвитку регіонів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Житомир, 16 травня 2017 року. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – С. 74-79.
 79. Ломовських Л.О. Ковальова В.І. Стратегічне планування діяльності сільськогосподарського підприємства / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку» . ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет». 2018. С. 50-52.
 80. Ломовських Л.О., Ткаченко А.А. Урахування демографічних факторів при проведенні маркетингу/ Збірник тез доповідей. Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів. Секція 3 “Економічні науки” Націо-нальної академії Національної гвардії України. 22 березня 2018 року м. Харків. С.70-72.
 81. Ломовських Л.О., Єфремова Н.О., Пономарьова М.С. Маркетингові аспекти управління витратами в підприємницькій діяльності суб’єктів агробізнесу / Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектору економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали підсумк. наук. конф. проф.-викл. складу, аспірантів і здобувачів, 19-20 березня 2019 р., м. Харків / ХНАУ. Харків, 2019.

 

Методичні видання

 

 1. Анкета з економічних, соціальних та соціально-економічних питань в сільськогосподарських підприємствах в умовах розвитку ринкових відносин. Х, 2000. – 10 с.
 2. Ломовських Л.О. Шляхи покращання економічного, соціального та соціально-психологічного стану у виробничому колективі сільськогосподарського підприємства. Методичні вказівки до виконання курсового проекту / Нагаєв В.М. Х, 2000. – 10 с.
 3. Ломовських Л.О. Організація виробництва: програма виробничої практики / Мартьянов В.П., Соловйов М.Ф., Лозинська Т.М. та ін. / Харків, ХНАУ, 2003.
 4. Ломовських Л.О. Організація аграрного сервісу: завдання, робочі таблиці та методичні рекомендації для практичних занять / Токар А.В., Листопад І.І., Ломовських Л.О./ Харків, ХНАУ, 2004.
 5. Ломовських Л.О. Аграрний маркетинг: бланк курсового проекту / Лозинська Т.М., Глупак М.Ю., Ломовських Л.О./ Харків, ХНАУ, 2004.
 6. Ломовських Л.О. Економіка і організація аграрного сервісу: завдання, робочі таблиці та методичні рекомендації для практичних занять / Токар А.В., Листопад І.І., Ломовських Л.О./ Харків, ХНАУ, 2004.
 7. Ломовських Л.О. Програма дисципліни для студентів аграрних вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації з підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.050107 „Економіка підприємства”/ Собко І.А. // Харків, ХНАУ, 2006
 8. Ломовських Л.О. Програма дисципліни для студентів аграрних вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації з підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.050100 „Фінанси”/ Собко І.А. // Харків, ХНАУ, 2006
 9. Ломовських Л.О. Інтенсифікація і сталий розвиток сільськогосподарського виробництва. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції Бєсєдін М.О., Мартьянов В.П., Соловйов М.Ф. та ін. Харків, ХНАУ, 2006.
 10. Ломовських Л.О. Ефективність використання ресурсного потенціалу в умовах сталого розвитку сільського господарства. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції Бєсєдін М.О., Соловйов М.Ф., МакедонськийА.В та ін. Харків, ХНАУ, 2007.
 11. Ломовських Л.О. Методичні завдання та вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни «Операційний менеджмент» для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальностями «Економіка підприємства»  / Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова, І.С. Рябуха / Навч.-метод.Х.: ХНАУ, 2012. - 64 с.
 12. Маркетингові дослідження: мето­дич­ні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання підготовки здобувачів І (бака­лавр­ського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» / уклад. Л.О. Ломовських, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2017.- 35 с.
 13. Маркетингова товарна політика: мето­дич­ні вказівки до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання підготовки здобувачів І (бака­лавр­ського) рівня вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» / уклад. Л.О. Ломовських, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2017.- 14 с.
 14. Маркетинг та обіг насіння: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 35 с.
 15. Маркетинг та обіг насіння: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 16. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.
 17. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 35 с.
 18. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство» / уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 19. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.
 20. Маркетинг: мето­дич­ні вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 34 с.
 21. Маркетинг: мето­дич­ні вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 30 с.
 22. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад. О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова / Харк. нац. аграр. ун-т. ─ Х., 2018.- 37 с.

 

 Оновлено: 23-09-2019, 14:22 / Переглядів: 6 104
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок