Наукова діяльність кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

  Тема науково-дослідної діяльності кафедри – «Формування конкурентоспроможної діяльності сільськогосподарських товаровиробників в умовах міжнародної інтеграції» (номер державної реєстрації 0116U003886).

   Пріоритетними напрямами розвитку науки за темами досліджень кафедри є:

 • інституціональні засади розвитку аграрного сектору;
 • логістична стратегія розвитку аграрних підприємств;
 • теоретико-методологічні та практичні засади формування витрат в сільськогосподарських підприємствах;
 • економічні засади управління інноваційними проектами аграрних підприємств;
 • формування стратегії інтеграції аграрних підприємств до оптового ринку овочевої продукції;
 • прогнозування стану та діяльності підприємств;
 • соціоекономічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах міжнародної інтеграції;
 • формування собівартості та шляхи підвищення ефективності витрат у сільськогосподарських підприємствах;
 • формування прибуткової  діяльності підприємств.

   На кафедрі здійснюється цілеспрямована робота з підготовки докторських та кандидатських дисертацій. Нині в аспірантурі при кафедрі навчається 14 аспірантів, в докторантурі – 1 докторант денної форми навчання.

   Значний внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів зробили В. Й. Шиян, Л. М. Анічин, В. О. Муковоз, О. І. Гуторов, Т. І. Олійник.

  Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференцій, друкують матеріали наукових досліджень у наукових фахових виданнях України, міжнародних та видавництв, що входять до науково-вимірювальних баз і каталогів.


 

   Кафедра пропонує сільськогосподарським підприємствам такі науково-практичні послуги:

 • оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та економічне обґрунтування проектних інвестиційних пропозицій;
 • екологічна паспортизація сільськогосподарських підприємств;
 • економіко-екологічна оцінка стану та використання земельних ресурсів;
 • науково-методичне забезпечення аналізу тенденцій формування та використання різних категорій земель, у т.ч. сільськогосподарського призначення;
 • розробка бізнес-планів, інноваційно-інвестиційних аграрних проектів;
 • оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств;
 • обґрунтування пріоритетних напрямів інтенсифікації виробництва сільськогосподарської продукції.

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

 

 

 Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

 Ломовських Людмила Олександрівна, «Організаційно-економічний механізм управління маркетингом суб’єктів аграрного підприємства: теорія, методологія, практика»», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, 2019 р.

 Олійник Таміла Іванівна, «Формування та ефективне використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв, 2010 р.

 

 Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 

 Кучер Леся Юріївна, «Прибутковість виробництва молока та економічні важелі її підвищення і сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2012 р.

 Філімонов Юрій Леонідович, «Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва у сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2010 р.

 Пащенко Юлія Валентинівна, «Економічний механізм підвищення ефективності виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2010 р.

 Шелудько Леся Володимирівна, «Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в сільськогосподарських підприємствах Харківської області», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків, 2008 р.

 Мещеряков Володимир Євгенійович, «Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств», 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, 2017 р.

 

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ.

 

  Наукова робота кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин зі здобувачами здійснюється у напрямі керівництва підготовкою наукових робіт, наукових публікацій, участі у наукових  та науково-практичних конференціях різних рівнів.

  Під керівництвом викладачів кафедри щороку здійснюється підготовка наукових робіт здобувачами різних спеціальностей університету. Конкурсна комісія визначає переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей. З метою участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу, кращі роботи надсилають до базових закладів вищої освіти визначених відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

 

  Переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з різних галузей знань і спеціальностей стали:

 2020-2021 навч. рік дипломом І ступеня

 1. Андрейко Іван Миколайович – здобувач початкового (короткого циклу) рівня факультету менеджменту і економіки, Arbaz Khan – MBA 1 year, Commerce & Management, Integral University Lucknow India за роботу під шифром «Розвиток економічних україно-індійських відносин» (керівник – доктор екон. наук, доцент Ломовських Л.О., Assistant Professor Amit Kumar Goel, Integral University Lucknow, India);
 2. Зонова Катерина Володимирівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Конкурентні переваги» (керівник – канд. екон. наук, доцент Пащенко Ю.В.);
 3. Ткаченко Анастасія Андріївна – здобувач другого (магістерського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Пенсійне забезпечення» (керівник – докт. екон. наук, професор Олійник Т.І.);
 4. Новоселець Артем Ігогрович, здобувач другого (магістерського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Планування розвитку» (керівник – докт. екон. наук, професор Олійник Т.І.);
 5. Штагер Едуард Дмитрович, здобувач початкового (короткого циклу) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Економіка сільського господарства України» (керівник – д-р. екон. наук, професор Ломовських Л.О.).

 

  дипломом II ступеня

 1. Дроб’язко Віталіна Володимирівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету обліку і фінансів за роботу під шифром «Іноземні інвестиції» (керівник – канд. екон. наук, доцент Мещеряков В.Є.);
 2. Калінова Дарина Олегівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Логістика» (керівник – канд. екон. наук, доцент Пащенко Ю.В.);
 3. Колісник Валерія Олександрівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Підсобна діяльність» (керівник – канд. екон. наук, доцент Шелудько Л.В.);
 4. Курганська Марія Геннадіївна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету обліку і фінансів за роботу під шифром «Інвестиційний проект» (керівник – канд. екон. наук, доцент Мещеряков В.Є.);

 

  дипломом IІI ступеня

 1. Король Єлизавета Ярославівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету обліку і фінансів за роботу під шифром «Фінансово-кредитні інститути» (керівник – канд. екон. наук, доцент Мещеряков В.Є.).
 2. Ворона Карина Миколаївна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Економіка та управління національним господарством» (керівник – канд. екон. наук, доцент Шелудько Л.В.).
 3. Оковитий Владислав Миколайович, здобувача початкового (короткого циклу) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Економіка сільського господарства» (керівник – канд. екон. наук, доцент Шелудько Л.В.).
 4. Ткаченко Юлія Олександрівна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету обліку і фінансів, Катасонов Ігор Сергійович здобувач початкового рівня (короткого циклу) факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Безробіття» (керівник – канд. екон. наук, доцент Мещеряков В.Є.);
 5. Ткаченко Юлія Олександрівна, – здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету обліку і фінансів за роботу під шифром «Інвестиційна привабливість» (керівник – канд. екон. наук, доцент Мещеряков В.Є.).

 

2019-2020 навчальний рік

дипломом І ступеня

Борисенко В.І., здобувач другого (магістерського) рівня факультету інженерів землевпорядкування за роботу під шифром «Вартість землі» (керівник – докт. екон. наук, професор Олійник Т.І.);

 

дипломом II ступеня

 1. Демчук Валерія, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Україно-польське партнерство» (керівник – доктор екон. наук, доцент Ломовських Л.О.);
 2. Кабачок Ярослав – здобувача першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Виробництво зернових» (керівник – канд. екон. наук, ст.викл. Лещенко Л.О.);

  Булим Владислава – здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Економіка логістики» (керівник – канд. екон. наук, доцент Лебединська О.І.);

 1. Ціклаурі Н.К. – здобувач першого (бакалаврського) рівня за роботу під шифром «Франчайзинг» (керівник – канд. екон. наук, доцент Пащенко Ю.В.);

дипломом IІI ступеня

 1. Битюк Яна, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Україно-турецькі відносини» (керівник – асистент Марченко М.В.).
 2. Тугова Віолета, здобувач першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Ризики» (керівник – канд. екон. наук, доцент Єфремова Н.О.).
 3. Агеєва Тетяна, здобувача першого (бакалаврського) рівня факультету менеджменту і економіки за роботу під шифром «Свинарство» (керівник – канд. екон. наук, доцент Шелудько Л.В.).

 

  Найкращі наукові, дипломні  роботи здобувачів беруть участь у ІІ етапі відповідних Всеукраїнських конкурсів, де стали переможцями, це:

 • - Чередниченко А. С., диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», м. Харків, 5–6 квітня 2018 р.;
 • - Пономаренко О. О., диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освітизі спеціальності «Економіка підприємства » за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», м. Харків, 6–7 квітня 2017 р. https://knau.kharkov.ua/1606-vtayemo-ponomarenko-olenu-oleksyivnu-peremozhnicyu-vseukrayinskogo-konkursu-diplomnih-robt-studentv-vischih-navchalnih-zakladv-osvti-z-specalnost-ekonomka-pdpriyemstva.html;
 • - Баленко Ю. С., диплом ІІІ ступеня ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка природокористування та охорона навколишнього середовища», м. Кременчук, 29–30 березня 2018 р.;
 • -  Орленко А. А., диплом ІІ ступеня Всеукраїнського студентського професійного творчого конкурсу проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, м. Запоріжжя, 30–31 травня 2019 р.

 


   
   


 


 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

«Прикладна економіка і міжнародні економічні відносини»

 

 Керівник студентського наукового гуртка

 Шелудько Леся Володимирівна , кандидат економічних наук, доцент кафедри

 E-mail: lesya10081981@gmail.com

 тел: +380509756238

 

Мета роботи студентського наукового гуртка

 

 • виявлення найбільш здібних, талановитих, схильних до науково-дослідної роботи студентів;
 • підвищення рівня наукової підготовки студентів та придбання навичок наукової роботи;
 • поглиблення досліджень за проблематикою наукової діяльності кафедри за участю студентів;
 • залучення обдарованих студентів до науково-дослідної діяльності задля вироблення у них навиків до самостійних наукових досліджень, творчого мислення, розвитку умінь системно аналізувати результати досліджень, публічно обстоювати і аргументувати власну позицію, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

 

Завдання студентського наукового гуртка

 

 • залучення до роботи студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
 • організація науково-дослідної роботи та створення сприятливих умов для розкриття наукового та творчого потенціалу членів СНГ;
 • поглиблене вивчення студентами обраної наукової теми;
 • забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;
 • залучення спонсорської і благодійницької допомоги на проведення студентських наукових досліджень та проведення наукових заходів;
 • сприяння розширенню університетського, регіонального, всеукраїнського та міжнародного студентського співробітництва у сфері науки та інновацій;
 • формування в студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішення наукових завдань й навичок роботи в наукових колективах;
 • підготовка із числа найбільш здатних та активних студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення СНГ.

 

Положення про студентський науковий гурток «Прикладна економіка і міжнародні економічні відносини» 


:  Положення (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  Положення
161,74 Kb [15-02-2021, 09:42]  

 

План роботи студентського наукового гуртка кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин «Прикладна економіка і міжнародні економічні відносини» на 2020-2021 навчальний рік


:  План роботи (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  План роботи
2,43 Mb [15-02-2021, 09:43]  

Звіт про роботу студентського наукового гуртка кафедри прикладної економіки та міжнародних економічних відносин «Прикладна економіка і міжнародні економічні відносини» за 2020-2021 навчальний рік


:  Звіт (завант.: 8)
Переглянути онлайн:  Звіт
861,83 Kb [15-02-2021, 09:43]  

 Оновлено: 8-02-2021, 09:04 / Переглядів: 561
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок