Перелік навчальних дисциплін на здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 101 Екологія

 

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОЛОГІЯ»

Код н/д

Компоненти освітньо-наукової  програми

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

РПНД

силабус

Обов’язкові компоненти ОНП

ОК.01

Філософія геокультури

4

Екзамен

 РП 

Силабус

ОК.02

Наукова іноземна мова

6

Екзамен

 РП 

Силабус

ОК.03

Педагогіка вищої школи

3

Залік

РП

Силабус

ОК.04

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

3

Залік

РП 

Силабус

ОК.05

Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС

4

Екзамен

РП

Силабус

ОК.06

Методологія наукових досліджень в екології

4

Екзамен

РП

Силабус

ОК.07

Наукові та інноваційні проекти в екології

5

Екзамен

РП

Силабус

ОК.08

Науково-педагогічна практика

3

Залік

РП

Силабус

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

32

Вибіркові компоненти ОНП*

ВК.01

Стратегія сталого розвитку

4

Залік

 РП 

Силабус

ВК.02

Оцінка стану екосистем та їх компонентів

4

Залік

РП

Силабус

ВК.03

Сучасні методи моніторингу і захисту довкілля

4

Залік

РП

Силабус

ВК.04

Дослідження глобальних екологічних проблем

4

Залік

РП

Силабус

ВК.05

Генетичне, видове, екосистем не біорізноманіття

4

Залік

РП

Силабус

ВК.06

Збалансований розвиток агроекосистем

4

Залік

РП

Силабус

Загальний обсяг вибіркових компонент:

12

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

44

  * Здобувачі мають право вільно обирати освітні компоненти із професійно-орієнтованого каталогу (3 дисципліни * 4 кредити = 12 кредитів), а також освітні компоненти, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти та інших спеціальностей, якщо вони пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником аспірантури.

 

  Здобувачі вищої освіти мають право на вільний вибір навчальних дисциплін (вибірковий компонент ОП), що передбачено пунктом 15 частини першої статті 62 Закону України «Про вищу освіту», а саме: «…вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС» освітньої складової освітньо-наукової програми, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і інших спеціальностей, якщо вони пов’язані з тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим керівником та керівником аспірантури. Засвоєння навчальних дисциплін може відбуватися як на базі ЗВО, де навчається здобувач, так і на базі інших ЗВО (наукових установ)  в рамках реалізації права на академічну мобільність.

  У ХНАУ ім. В.В. Докучаєва це право регулюється Положенням про вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва.Оновлено: 23-01-2020, 09:34 / Переглядів: 2 677
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок