Ульянченко Олександр Вікторович

      Ректор Харківського національного аграрного університету
ім. В.В. Докучаєва, доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент НААН України,
академік Академії економічних наук України

Науковий профіль

ORCID ID

Web of Science ResearcherID

GoogleScholar

Науковці України

 

Посада: професор кафедри, ректор Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.

Науковий ступінь: доктор економічних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В. Докучаєва, економіст-організатор сільськогосподарського виробництва, 1977 р.

 

Навчальні курси

ОС «Доктор філософії» - «Управління проектами», «Проектний менеджмент», «Дослідження операцій в економіці».

 

Найбільш вагомі наукові публікації

 

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних
Scopus / Web of Science Core Collection

 

 1. Ulyanchenko A., Sheludko R., Ponomarіova M., Sheludko L. Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises. University of banking has created the Collection of scientific proceedings of the: «Financial and credit activity: problems of theory and practice». Vol 4, No 31. С. 239– (включено до Web of Science)
 2. Ulyanchenko O.V., Borysova O.V., Akhmedova O.O., Sysoieva S.I., Sheludko R.M., Stankevych S.V., Kovalova T.V., Khalmuradov B.D., Kharlamova Yu.Ye. Prospective use of ecological tourism in Ukraine and integrative view of international experience. Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 10. № 1. P. 49–54 (включено до Web of Science).

 

Монографії

 

 1. Ульянченко О.В., Голікова О.М., Василішин С.І. Внесок Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва у формування сучасної системи аграрної освіти і науки: до 200-річчя першого набору студентів: монографія / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків: Стильна типографія, 2020. 157 с.
 2. Ulyanchenko O., Yefremova N. Theoretical Aspects of social Responsibility marketing in strategic management. Competitiveness of commercial entepreneurship. Changing Paradigm in Economics: monograph. Delhi, 2020 Р. 1–
 3. Ульянченко О.В., Кравцов А.І., Голікова О.М., Василішин С.І. та ін. Джерела аграрної освіти і науки: колект. монографія /  Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2018. 108 с. 
 4. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: монографія / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 5. Ульянченко О.В., Петренко О.Я., Миргород М.М. Організація земельних угідь на агроландшафтній основі: еколого-економічні аспекти: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2015. 238 с.
 6. Ульянченко О.В., Пантелеймоненко А.О., Рижик І.О., Фінашина Г.В., Хлопоніна-Гнатенко О.І. Сільськогосподарські кооперативи: теорія і практика: монографія. Харків: Смугаста типографія, 2015. 273 с.
 7. Ульянченко О.В., Гуторов О.Г., Шарий Г.І., Мартин А.Г. та ін. Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: колект. монографія / За ред. О.В. Ульянченка. Харків: Смугаста типографія, 2015. 320 с.
 8. Ульянченко О.В., Кондратюк Н.В., Таран О.М. Ефективність виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах: монографія. Харків: ХНАУ, 2014. 194 с.
 9. Ульянченко О.В., Македонський А.В., Бабаєв О.Ю., Церенюк М.В. Основні напрями відродження свинарства в лісостеповій зоні України: монографія. Харків: Цифр. друк. № 1, 2014. 285 с.
 10. Ульянченко О.В., Суска А.А., Бабич А.П. Конкурентний потенціал підприємств лісового господарства, стратегічні аспекти його формування: монографія. Харків: Цифр. друк. № 1, 2014. 208 с.
 11. Ульянченко О.В., Улько Є.М. Формування конкурентних переваг та управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств на ринку молока: теорія та практика: монографія. Харків: ТОВ «ЕДЕНА», 2013. 460 с.
 12. Ульянченко О.В., Анісімова О.В., Кучер А.В., Чертков Д.Д. Організаційно-економічні засади ефективного розвитку яєчного птахівництва: монографія. Харків: Цифр. друк. № 1, 2012. 340 с.
 13. Ульянченко О.В., Євчук Л.А., Гуторова І.В. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств та стратегічні аспекти її формування: монографія. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 340 с.
 14. Ульянченко О.В., Роганіна В.Є., Рудь В.П.. Кіях О.О., Черненко Ю.Ю. Економічна ефективність виробництва овочів: монографія. Харків: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. 288 с.
 15. Ульянченко О.В., Бідило М.І., Пащенко В.Ф. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку: монографія. Харків: ХНАУ, 2010. 209 с.
 16. Ульянченко О.В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект: монографія. Суми: Довкілля, 2010. 383 с.

 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 

 1. Ульянченко А.В., Прозоров Р.Г. Методический подход проведения аудита логистической системы в сельскохозяйственных предприятиях по производству продукции молочного скотоводства. International Journal of New Economics and Social Sciences. Świnoujście. 2015. № 2 (2). С. 49–
 2. Ульянченко А.В., Лысенко В.А. Институциональные аспекты формирования экономического механизма сельскохозяйственных предприятий. International Journal of New Economics and Social Sciences. Świnoujście. 2016. № 1(1). С. 100–104.

 

Статті в наукових фахових виданнях України

 

 1. Ульянченко О.В, Утенкова К.О. Моніторинг ефективності управління механізмом економічної безпеки аграрного сектора. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 13–14. С. 19–25. (включено до Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
 2. Ульянченко О.В., Кузіна В.Ю. Управління пивоварною якістю ячменю в Україні: досвід світових компаній. Вісник ХНАУ. Серія : «Економічні науки». 2020. № 2. С. 70–84 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 3. Ульянченко О.В., Томілін О.О., Бухало О.В., Коломієць С.А. Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі. Вісн. ХНАУ. Серія: «Економічні науки». 2019. № 2. С. 3–13 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 4. Ульянченко О.В., Томілін О.О., Бухало О.В., Коломієць С.А. Розвиток кооперативних відносин в овочепереробному підкомплексі. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 3–12 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 5. Ульянченко О.В., Дегтярьов В. В., Голікова О. М., Логінова О. В. 150-річчя Ново-Олександрійського інституту сільського господарства та лісівництва: діяльність професора В.В. Докучаєва за документами Державного архіву Харківської області. Історія науки і біографістика. 2019. № 1. С. 273 ̶ 292 (включено до Scientific Indexing Services, InfoBase Index).
 6. Ульянченко О.В., Крутько М.А. Основні передумови розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі. Агросвіт. 2019. № 18. С. 9–15 (включено до Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
 7. Ульянченко О.В., Крутько М.А. Тенденції розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 18. С. 5–8 (включено до Index Copernicus, Google Scholar, World Cat).
 8. Ульянченко О.В., Уманець С.В. Управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням розвитку відновлювальної енергетики агропродовольчого сектора // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 1. С. 392–403 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 9. Ульянченко О.В., Кривошеєва В.В. Місце організації оплати праці в управлінні мотиваційним середовищем. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 3. С. 161–170 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 10. Ульянченко О.В., Суска А.А. Розробка методики оцінки соціально-екологічного потенціалу лісу в контексті становлення ринку соціально-екологічних послуг. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 3. С. 138–149 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 11. Ульянченко О.В., Гришин І.Я., Василішин С.І. Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 313–319 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 12. Ульянченко О.В., Коломієць О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва та переробки молока в Україні. Бізнес-навігатор. Вип. 4 (43), 2017. С. 10–15.
 13. Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Особливості організації виробничих послуг у сільському господарстві. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2016. №2 С. 292–301 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).
 14. Ульянченко О.В., Лозинська І.В. Методологічний аспект створення моделей міжгалузевого балансу використання ресурсів м'ясо-молочного скотарства. Економіка АПК. 2016. № 3. С. 44–51 (включено до EBSCO Publishing, Inc, Ulrich’s Periodicals Directory, Національна наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, Index Copernicus, American Economic Association, EconLit).
 15. Ульянченко О.В., Прозорова Н.В. Особливості функціонування систем менеджменту в підприємствах з виробництва м’яса курей. Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2016. № 2. С. 250–256 (включено до Index Copernicus, Cite Factor, Academic Resource Index, Google Scholar).

 

Інші видання

 

 1. Ульянченко О.В., Шелудько Р.М., Василішин С.І., Філімонов Ю.Л. та ін. Економічна освіта ХНАУ: від історичних витоків до сучасності: довідк. вид. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 121 с.
 2. Ульянченко О.В. Студентські роки академіка Лукінова Івана Іларіоновича – фундамент його майбутніх звершень // Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та сучасність (до 90-річчя з дня народження вченого): зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф., 2018. С. 7–10.

 

 

Найбільш вагомі навчально-методичні видання

 

 1. Ульянченко О.В., Петренко О.Я., Цигікал П.Ф. Управління проектами: навч. посібн. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 121 с.
 2. Амосов О.Ю., Сивоконь В.О., Ульянченко О.В. та ін. Історія економіки та економічної думки: підручник / за заг. ред. д-ра.екон.наук., проф., заслуж. діяча науки і техніки України О.Ю. Амосова, канд .екон. наук, доц. В.О. Сивоконя. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. 600 с.
 3. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник / 2-ге вид., перероб. і допов. Суми: «Довкілля», 2010. 594 с.
 4. Ульянченко О.В., Кучер А.В., Кучер Л.Ю. Бізнес-план інноваційного аграрного проекту: навч.-метод. посіб. щодо виконання індивід. навч.-дослід. завдання з дисципліни «Управління проектами». Харків: Харків. нац. аграр. ун-т, 2012. 99 с.
 5. Ульянченко О.В., Рудь Л.П. Управління проектними ризиками: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 30 с.
 6. Ульянченко О.В., Агарков А.П. Концепція та загальна характеристика «Управління проектами»: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 30 с.
 7. Ульянченко О.В., Абдулмалікова О.А., Олійник В.О. Основи управління проектами: лекція. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 30 с.
 8. Ульянченко О.В., Гуторова І.В. Організаційні структури управління проектами: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 43 с.
 9. Ульянченко О.В., Литвинов А.І., Литвинова О.М. Проектне фінансування: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 29 с.
 10. Ульянченко О.В., Соловйов М.Ф., Цигікал П.Ф., Токар А.В., Кучер А.В., Василенко Л.Ю. Управління проектами. Бізнес-план проекту: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 58 с.
 11. Ульянченко О.В., Кирилова В.В., Бухало О.В. Управління ресурсами проекту: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2009. 62 с.
 12. Ульянченко О.В., Ульянченко Н.В. Функції управління проектами: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2008. 55 с.
 13. Ульянченко О.В., Ульянченко О.А., Говтва О.С. Експертиза проектів: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2008. 32 с.
 14. Ульянченко О.В., Гуторов А.О. Програмне забезпечення процесу управління проектами: лекція. Харків: Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2008. 34 с.
 15. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: підручник для студентів вузів. Харків: Гриф, 2002. 580 с.
 16. Ульянченко О.В., Лебідь М.Т., Хлівняк Г.Г., Бабенко В.О. Математичне програмування: навч. посіб. Київ, 2002. 295 с.
 17. Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи в менеджменті: підручник / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Гриф, 2004. 335 с.
 18. Щербаков П.А., Ульянченко О.В., Мартьянова Н.М., Бутенко Т.А. Інформатика та комп'ютерна техніка: програмне забезпечення ЕОМ: Навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. аграр. закл. освіти III ̶ IV рівнів акредитації. Харків: Харків. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва, 2001. 287 с. 
 19. Щербаков П.А., Ульянченко О.В. Інформаційні системи та технології в аграрному менеджменті: теоретичні й організаційні основи: навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. аграр. закл. освіти III ̶ IV рівнів акредитації. Харків: ХДАУ ім. В.В. Докучаєва, 2000. 162 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Стажування з дисциплін «Маркетинг», «Підприємницька діяльність», Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 01.09–01.10.2015 р. (180 год.);

2.Стажування з дисциплін «Управління проектами», «Проектний менеджмент», Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського, 09.10–20.11.2017 р. (180 год.);

 1. Стажування з дисциплін «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій», «Розвиток аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Менеджмент сільськогосподарського виробництва», «Ціноутворення в агропромисловому виробництві», «Маркетинг сільськогосподарського виробництв», «Економіка аграрного виробництва», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектору», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2018 р. (108 год.).

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

 

Підготував 37 кандидатів та 14 докторів економічних наук. Протягом 22 останніх років був членом спецради  К 64.803.01 за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Із 2017 р. є головою спеціалізованої вченої ради ХНАУ ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, членом спеціалізованої вченої ради Д.08.804.01 Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

Неодноразово був офіційним опонентом із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

 

Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України. Академік Академії економічних наук України. Почесний доктор Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» та Інституту агроекології і природокористування НААН. У травні 2019 р. обрано дійсним членом Вірменської академії природничих наук. Почесний професор Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина).

Із 2019 р. є головою Науково-координаційної ради Східного Міжрегіонального наукового центру НААН України та головою Відокремленого підрозділу Громадської організації «Всеукраїнський конгрес вчених економістів-аграрників» Східного регіону.

 

Нагороди та відзнаки

 

Нагороджений медаллю «За трудовое отличие» (1976 p.) за участь у роботі студентських будівельних загонів зі спорудження корпусів університету і навчального містечка; знаками Міністерства аграрної політики та продовольства України «Відмінник аграрної освіти та науки» III ступеня (2001 p.), II ступеня (2004 p.), І ступеня (2006 p.); трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2009 р.) за вагомі досягнення в науковій, навчально-методичній та громадській роботі; орденом Міжнародної організації захисту прав і свобод громадян «Світ» «Зірка Пошани» (2014 р.); медаллю «За відданість справі» громадської організації «Всеукраїнське об'єднання громадян “Країна”».

У 2019 р. нагороджений Почесною грамотою Президії НААН, почесною відзнакою «Заслужений захисник природи» Всеукраїнської громадської організації «Асоціація агроекологів України».

 

Наукові інтереси:

 • розробка механізму підвищення ефективності управління агроресурсами в умовах реформування відносин власності та форм господарювання;
 • зміцнення конкурентоспроможності аграрного сектора України на інноваційних засадах;
 • реформування вищої освіти в Україні в умовах євроінтеграційного курсу України.

 

Контакти

E-mail: ulyanchenko.a@gmail.com

Тел.: (0572)-99-74-60

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

 
:  ЄДБО (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
272.35 Kb   Оновлено: 21-03-2021, 11:47 / Переглядів: 22 031
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок