Василішин Станіслав Ігорович

 

Посада: проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання: доцент.

Дисертація: «Формування оборотних засобів сільськогосподарських підприємств та забезпечення їх ефективного використання» (2014 р.). Науковий керівник – к.е.н., професор М.Ф. Огійчук.

Курси, які викладає: для студентів освітнього магістерського рівня: «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»; для студентів освітнього бакалаврського рівня: «Облік у зарубіжних країнах».

Коло наукових інтересів: удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою агробізнесу.

 

ID (у системі наукової ідентификації):

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-5023-9878.

ResearcherID: B-4646-2019.

 

Нагороди, відзнаки, досягнення: 

 • з 2018 р. отримує стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;
 • з 2018 р. обраний членом-кореспондентом Академії економічних наук України;
 • у 2017 р. отримав сертифікат володіння іноземною мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти рівня В2;
 • дійсний член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України (з 2012 р.);
 • нагороджений подякою Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій Міністерства аграрної політики та продовольства України, 2015 р., Почесною грамотою Всеукраїнської професійної бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський облік», 2016 р.;
 • підготував 2 переможця національного етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (дипломи ІІІ ступеня) галузі "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит", 2015 р.;
 • підготував 8 магістрів та 7 спеціалістів.

Громадська діяльність: Відповідальний секретар приймальної комісії ХНАУ (2017 р.); заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2015-2016 рр.); заступник декана факультету обліку і фінансів з навчально-виховної роботи (2016-2017 рр.).

 

Підвищення кваліфікації. стажування: 

 • «Проектний підхід в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови» (120 год.,), м. Гуйттіннен, Фінляндія, лютий 2020 р.;
 • «Функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) у сфері цивільного захисту «Заступник керівника навчального закладу», Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області, м. Харків, 2017 р.;
 • «Психологія та педагогіка» (60 год.); ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2015 р.
 • «Сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified Professional Accountant Agriculture - CAPA)» (120 год.); ТДВ «Інститут обліку і фінансів», м. Київ, 2012 р.

 

Контакти: 0572-99-71-90; vasylishynstanislav@gmail.com

 

НАЙБІЛЬШ ВАГОМІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії

 

 1. Огійчук М.Ф., Орлов В.В., Василішин С.І. Організаційно-економічне регулювання ефективного виробництва насіння зернових культур високих генерацій та його обліково-аналітичне забезпечення: [моногр.] / за ред.  проф. М.Ф. Огійчука. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ФОП
  Бровін О.В., 2019. 308 с.
 2. Ульянченко О.В., Огійчук М.Ф., Тредіт В.Є., Василішин С.І. Формування, ефективне використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств та удосконалення обліку його складових: [моногр.] / за ред. проф. О.В. Ульянченка. Podhájska, Slovensko: Európsky inštitút ďalšieho vzdelávania, 2017. 291 с.
 3. Огійчук М.Ф.,Василішин С.І. Ефективність використання оборотних засобів, їх облік та оцінка: монографія / за ред. проф. М.Ф. Огійчука. Київ: Алерта, 2014. 338 с.

 

Підручники, навчальні посібники

 

 1. Огійчук М.Ф., Гуторов О.І., Гуторова О.О., Олійник Т.І., Шелудько Р.М., Василішин С.І. та ін. Облік і оподаткування: практикум дистанційного тестування: навч. посіб. / За заг. ред. М. Огійчука, Т.Іщенко, М. Бондаря, О. Гуторова, Є. Калюги, Н.Вовчук. Київ: Алерта, 2018. 306 с.
 2. Беленкова М.І., Василішин С.І. Облік у зарубіжних країнах: навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 224 с.
 3. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І., Василішин С.І. та ін. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підруч. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука.7-ме вид., перероб. і допов. Київ: Алерта, 2016. 1040 с.

 

Статті у наукових фахових виданнях України,

включених до міжнародних наукометричних баз даних

 

 1. Василішин С.І. Специфіка функціонування аграрних підприємств та її вплив на методологію бухгалтерського обліку: безпековий аспект. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 46-2. C. 101-105 (Index Copernicus).
 2. Василішин С.І. Теоретико-методологічні засади встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки підприємств як економічної категорії. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 35-39 (Index Copernicus, SIS, Google Scholar).
 3. Василішин С.І. Обліково-аналітичне забезпечення управління активами в системі економічної безпеки підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 26. Ч. 1. С. 34-38. (Index Copernicus).
 4. Василішин С.І. Ризики економічної безпеки в системі обліково-аналітичного забезпечення управління підприємствами. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 3 (71). Ч. 2. С. 178-183. (Index Copernicus, Crossref DOI, CiteFactor, OAJSE, Eurasian Scientific Journal Index, Google Scholar).
 5. Василішин С.І., Шелудько Р.М. Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки. Вісник ХНАУ: Економічні науки. 2019. № 1. С. 91-99 (Index Copernicus).
 6. Ульянченко Ю.О., Василішин С.І., Єфанов В.А., Сколотій І.В. Удосконалення політики формування та ефективного використання оборотних активів аграрних підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. № 27. Т. 4. С. 259-267. ISSN (print) 2306-4994, ISSN (on-line) 2310-8770. (Web of Science; Ulrichs Periodicals Directory; Index Copernicus; Citefactor; ResearchBib; Universal Impact Factor; Google Scholar; РИНЦ).
 7. Василішин С.І., Нежид Ю.С. Тенденції та вектори економічного регулювання зайнятості в аграрному секторі економіки. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. № 4 (16). С.23-27 (Index Copernicus).
 8. Василішин С.І. Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2018. № 1. С. 123-131 (Index Copernicus).
 9. Василішин С.І., Ярова В.В. Методичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів аграрних підприємств [Електронний ресурс]. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв: МНУ
  ім. В.О. Сухомлинського, 2018. Вип. 21. URL: http://global-national.in.ua/issue-21-2018. (Index Copernicus).
 10. Василішин С.І., Бабицька О.О. Методичні підходи до управління оборотними активами аграрних підприємств. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. № 4. С. 184-190 (Index Copernicus).
 11. Ульянченко О.В., Гришин І.Я., Василішин С.І. Сучасний стан і проблеми технічного забезпечення аграрних підприємств України. Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Харків: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2017. № 4. С. 313-319 (Index Copernicus).
 12. Василішин С.І. Управління оборотними засобами сфери обігу в системі зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. «Економіка і менеджмент». Одеса, 2016. С. 43-47. (Google Scholar, Index Copernicus).
 13. Василішин С.І., Тредіт В.Є. Напрями вдосконалення обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств. Бізнес-інформ. 2014. № 12. С. 383-388 (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo, BASE, InfoBase Index, OpenAIRE, WorldCat, SUNCAT Union Catalogue, COPAC Union Catalogue, Open Access Library, J-Gate, Google Scholar, Research Bible).

 

Закордонні та інші видання

 1. Огійчук М., Василішин С. Поліпшення якості навчання фахівців з бухгалтерського обліку й оподаткування // Все про бухгалтерський облік, № 51, 03.06.2019 р.
 2. Ульянченко О.В., Шелудько Р.М., Василішин С.І., Філімонов Ю.Л. та ін. Економічна освіта ХНАУ: від історичних витоків до сучасності: довідкове видання / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ, 2019. 121 с.
 3. Ульянченко О.В., Кравцов А.І., Голікова О.М., Василішин С.І. та ін. Джерела аграрної освіти і науки: кол. моногр. //  Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2018. 108 с. 
 4. Факультет обліку і фінансів: ювілейний альманах / уклад. С.І. Василішин, О.В. Горох, М.Ф. Огійчук, О.В. Олійник та ін. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2018. 74 с.
 5. Babytska O.O., Prykhodko T.V., Yarova V.V., Vasylishyn S.I. The essense of Sustainable Development and its Measuring via Three-Dimensional System of Indicators. Research Journal of Applied Sciences. ISSN: 1815-932X. Pakistan: Medwell Journals, 2017. P. 104-117.


Оновлено: 14-01-2020, 10:35 / Переглядів: 7 016
 

Авторизація