Наукова діяльність кафедри екології та біотехнології

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

 

  Методологічні підходи та практичне обґрунтування еколого-збалансованого природокористування і шляхи зниження антропогенного навантаження на природні та штучні екосистеми у сфері АПК (номер державної реєстрації 012U107701) на 2021–2025 рр.

 

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 

  Еколого-генетичне вивчення різних видів роду Phaseolus L. та Vigna Savi за морфологічними, біохімічними та молекулярними маркерами. (доцент Головань Л.В.).

  Поліциклічність, синхронність і нелінійність популяційної динаміки організмів та проблеми прогнозування. (професор Білецький Є.М.).

  Шляхи використання деяких видів культурних та дикорослих видів рослин з метою фіторемедіації. (доцент Бузіна І.М.).

  Роль нуту в створені стійких агроекосистем. (доцент Непран І.В.).

  Визначити закономірності динаміки посух і обґрунтувати сценарний метод їх передбачення. (доцент Масленніков Д.І.).

  Удосконалити екологічно орієнтовані технології захисту ярих олійних капустяних культур від шкідників за умови регулювання розвитку та чисельності економічно значущих видів. (доцент Станкевич С.В.).

  Адвентивні види комах: поширеність, біологія, екологія, шкідливість. (доцент Леженіна І.П.).

  Екологічна оцінка дикорослих форм роду Cicer L. та їх адаптація до агрофітоценозу Лісостепу. (старший викладач Тітова А.Є.).

  Екологічна, фітопатологічна та молекулярно-генетична оцінка роду Triticum до основних збудників хвороб у Східному Лісостепу України. (ст. викладач Чуприна Ю.Ю.).

  Екологічний стан та охорона рослинного покриву природо-заповідних територій Харківщини (на прикладі НПП «Гомільшанські ліси»). (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Сотнікова О.О.).

  Фіторемедіаційні властивості рослинних угрупувань для відновлення територій порушених нафтогазовидобувною діяльністю. (професор Білецький Є.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Брайнінгер О.І.).

  Антропогенна трансформація біоценозів (біоіндикація, відновлення) в НПП «Святі гори». (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Шмирюк О.В.).

  Демекологія інвазійних рослин в екосистемах та шляхи оптимізації їх антропогенних змін. (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Яременко Г.В.).

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ГОСПДОГОВІРНОЇ ТЕМАТИКИ:

 

 

ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ
ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ:

 

   Головань Лариса Володимирівна, «Особливості використання різних типів маркерних систем у селекційних дослідженнях роду Рhaseolus L.», спеціальність 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2012 р.

  Білецький Євген Миколайович, «Теорія циклічності динаміки популяцій і методи багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливих комах», спеціальність 06.01.11 – захист рослин від шкідників і хвороб (091 Біологія), Українська сільськогосподарська академія (НУБіП), м. Київ, 1992 р.

  Непран Ірина Володимирівна, «Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного Лісостепу України», спеціальність 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Інститут агроекології та біотехнології, м. Київ, 2002 р.

Бузіна Ірина Миколаївна, «Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побутових відходів», спеціальність 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 2015 р.

  Тітова Аліна Євгеніївна, «Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту», спеціальність 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2019 р.

  Масленніков Дмитро Ігорович, «Розпадні несталості плазми в полі потужної неоднорідної електромагнітної хвилі накачки в іонному циклотронному та нижньогібридному інтервалах частот», спеціальність 01.04.08 – фізика плазми (104 Фізика та астрономія), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2001 р.

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 

Чайка Микола Іванович, «Біоекологічне обґрунтування фіторекультивації породних відвалів вугільних шахт Донбасу», спеціальність 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Дніпровський державний аграро-економічному університеті, м. Дніпро, 2018 р.

 

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Непран Ірина Володимирівна, «Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного Лісостепу України», 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Інститут агроекології та біотехнології, м. Київ, 2002 р.

Криштоп Євген Анатолійович, «Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою», 06.01.05 – селекція рослин (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, м. Харків, 2009 р.

Головань Лариса Володимирівна, «Особливості використання різних типів маркерних систем у селекційних дослідженнях роду Рhaseolus L.», 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2012 р.

Панкова Оксана Володимирівна, «Селекційно-генетичні ефекти дії іонізуючого випромінювання на ріст, розвиток та гібридизацію злакових», 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2013 р.

Бузіна Ірина Миколаївна, «Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побутових відходів», 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 2015 р.

Тітова Аліна Євгеніївна, «Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту», 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2019 р.

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 

  • статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection;

 

2016

Опара В.М. Картографічне моделювання екологічного стану агроекосистем / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісн. ХНУ ім. Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія, географія, екологія». Харків, 2016. № 45. (Journal is indexed in: Web of Science)

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-45-22

 

2017

Опара В.М. Обґрунтування підвищення еколого-економічної ефективності використання земельних ресурсів / В.М. Опара, І.М. Бузіна, С.О. Винограденко // Вісн. ХНУ ім. Каразіна: зб. наук. пр. Сер. «Геологія, географія, екологія». Харків, 2017. № 46. (Journal is indexed in: Web of Science)

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2017-46-21

 

2018

Butsenko L. Identification of phytopathogenic Bacteria in maize seeds in Ukraine // L. Butsenko, A. Kalinichenko, L.Pasichnik, I. Nepran, V.Patyka / Agriculture & Forestry, Vol. 64 Issue 4: 71-80, 2018, Podgorica. (Journal is indexed in: SCOPUS)

http://www.agricultforest.ac.me/data/20181215-09%20Butsenko%20et%20al.pdf

 

2019

Stankevych S.V., Vasylieva Yu.V., Golovan L.V. Zabrodina I.V. and other. Chronicle of insect pests massive reproduction. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (1), р. 262-274. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/chronicle-of-insect-pests-massive-reproduction.pdf

Golovan L.V., Klymenko I.V., Stankevych S.V. The inheritance of economically valuable features in the intraspecific hybridization of bean (Рhaseolus L.). Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (2), р. 156-169. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/the-inheritance-of-economically-valuable-features-in-the-intraspecific-hybridization-of-bean-haseolus-l.pdf

Stankevych, S.V., Yevtushenko, M.D., Zabrodina, І.V., Biletskiy, Ye.M. et al. (2019). V.V. Dokuchaiev Scientific school of Kharkiv National Agrarian University and development agricultural entomology in XIX–XXI centuries. Ukrainian Journal of Ecology, 9(2), 170–178.

https://www.ujecology.com/articles/vv-dokuchaiev-scientific-school-of-kharkiv-national-agrarian-university-and-development-agricultural-entomology-in-xixxx.pdf

Zhukova L.V., Stankevych S.V., Golovan L.V., Zabrodina I.V. and other. Root rots of spring barley, their harmfulness and the basic effective protection measures. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (2), р. 232-238. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/root-rots-of-spring-barley-their-harmfulness-and-the-basic-effective-protection-measures.pdf

Bezpal'ko V.V., Zhukova L.V., Stankevych S.V., Golovan L.V. and other. Ecologically safe methods for presowing treatment of cereal seeds. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (3), р. 189-197. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/ecologically-safe-methods-for-presowing-treatment-of-cereal-seeds.pdf

Stankevych S. V., Yevtushenko D., Zabrodina I. V., Golovan L.V. Integrated pest management of flea beetles (Phyllotreta spp.) in spring oilseed rape (Brassica napus L.). Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (3), р. 198-207. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/integrated-pest-management-of-flea-beetles-phyllotreta-spp-in-spring-oilseed-rape-brassica-napus-l.pdf

Lutytska N. V., Stankevych S. V., Zabrodina I. V., Golovan L.V. Soybean insect pests: A review of Ukrainian and world data. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (3), р. 208-213. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/soybean-insect-pests-a-review-of-ukrainian-and-world-data.pdf

Yu. O. Nakonechna Distribution area of Hyphantria cunea Drury: the analysis of Ukrainian and world data / Yu. O. Nakonechna, S. V. Stankevych, I. V. Zabrodina, I. P. Lezhenina, M. O. Filatov, D. D. Yushchuk, N. V. Lutytska, O. A. Molchanova, V. O. Melenti, V. M. Poliakh, S. M. Buhaiov, Yu.M. Belay, V. I. Martynenko, L. V. Zhukova, I. M. Buzina, D. D. Khainus // Ukrainian Journal of Ecology. Volume 9, Issue 3. 2019. 214-220. (Journal is indexed in: Web of Science)

https://www.ujecology.com/articles/distribution-area-of-hyphantria-cunea-drury-the-analysis-of-ukrainian-and-world-data.pdf

Stankevych S. V., Baidyk H. V., Lezhenina I. P., Golovan L.V. Wandering of Mass Reproduction of Harmful Insects Within the Natural Habitat. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (4), р. 578-583. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/wandering-of-mass-reproduction-of-harmful-insects-within-the-natural-habitat.pdf

Stankevych S. V., Yevtushenko M. D., Vilna V. V., Golovan L.V. Efficiency of chemical protection of spring rape and mustard from rape blossom beetle. Ukrainian Journal of Ecology. 2019. 9 (4), р. 584-598. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/efficiency-of-chemical-protection-of-spring-rape-and-mustard-from-rape-blossom-beetle.pdf

Опара В.М. Mapping of landscape-ecological investigations of the dendrological park territory of Khnau named after V.V. Dokuchayev / В.М. Опара, І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Вісн. ХНУ ім. Каразіна: зб. наук. праць. Серія «Геологія, Географія, Екологія» № 50. – Харків, – 2019. (Journal is indexed in: Web of Science)

https://doi.org/10.26565/2410-7360-2019-50-15

 

2020

Stankevych, S.V., Biletskyj, Ye.M., Zabrodina, I.V. et al. (2020). Prognostication algorithms and predictability ranges of mass reproduction of harmful insects according to the method of nonliner dynamics. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 37–42.

https://www.ujecology.com/articles/prognostication-algorithms-and-predictability-ranges-of-mass-reproduction-of-harmful-insects-according-to-the-method-of-.pdf

Patyka N.V., Polozhenets V.M., Stankevych S.V., Golovan L.V. The estimation of metagenome and functionally polymorphisms of soil procaryote. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(2), р. 410-414. (Journal is indexed in: Web of Science).

doi: 10.15421/2020_116

Stankevych S.V., Ye.M. Biletskyj, Zabrodina I.V., Golovan L.V. Cycle populations dynamics of harmful insects. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(3), р. 147-161. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/cycle-populations-dynamics-of-harmful-insects.pdf

Stankevych S.V., Ye.M. Biletskyj, I.V. Zabrodina, Golovan L.V. Prognostication in plant protection. Review of the past, present and future of nonliner dynamics method. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(4), р. 225-234. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/prognostication-in-plant-protection-review-of-the-past-present-and-future-of-nonliner-dynamics-method.pdf

Chuprina Yu.Yu., Klymenko I.V., Golovan L.V. The level of adaptability of perspective samples of soft and durum spring wheat in Ukrainian forest-steppe. Ukrainian Journal of Ecology. 2020, 10(6), р. 12-22. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/the-level-of-adaptability-of-perspective-samples-of-soft-and-durum-spring-wheat-in-ukrainian-foreststeppe.pdf

 

2021

Chuprina Yu.Yu., Klymenko I.V., Belay Yu.M., Golovan L.V., Buzina I.M., Nazarenko V.V., Buhaiov S.M., Mikheev V.H., Laslo O.O. The adaptability of soft spring wheat (Triticum aestivum L.) varieties.Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(1), 267-272. (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/the-adaptability-of-soft-spring-wheat-triticum-aestivum-l-varieties.pdf

Chuprina Yu.Yu., Klymenko I.V., Golovan L.V., Buzina I.M., Belay Y.M., Mikheev V.H., Nazarenko V.V., Vynohradenko S.O., Khainus D.D. Variability of morphological markers and vegetation period of spring wheat samples of different ecological and geographical origin. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 241-248 (Journal is indexed in: Web of Science).

https://www.ujecology.com/articles/variability-of-morphological-markers-and-vegetation-period-of-spring-wheat-samples-of-different-ecological-and-geographi.pdf

 

  • монографії;

 

2016

Golovan L., Pouzik V. Ostrowska M. Biological control of environment: genetic monitoring: Monografia Wybrane zagadnienia rolnictwa I ecologii. – Poland: Opole, 2016, – Р. 88-95. (закордонна монографія на англійській мові)

Пузік В.К. Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побутових відходів: монографія / В.К. Пузік, І.М. Бузіна; Харк. нац. аграр. ун-т. – Харків, 2016. – 192 с.

 

2017

Головань Л.В., Пузік В.К., Клименко І.В. Використання різних типів маркерних систем у селекційних дослідженнях роду Phaseolus L. Монографія. Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. 188 с.

 

2018

Golovan L., Klymenko I., Chupryna Y. Genetic fund of the genus Vigna Savi and identification of donor sources by morphological characteristics and duration of the growing season. Scientific development and achievements: biological sciences. London, 2018. Vol. 4. Р. 95-109. (закордонна монографія на англійській мові)           .

Stankevych S., Zabrodina I., Yevtushenko M., Biletskyj Y. The history of agricultural entomology development in ukraine in the XIX-XXI centuries and the role of the entomological school of Kharkiv national agrarian university. Scientific development and achievements. Volume 4. London: Sciemcee Publishing, 2018. P. 50–69. (закордонна монографія на англійській мові).

Белецкий Е. Н., Станкевич С. В. Полицикличность, синхронность и нелинейность популяционной динамики насекомых и проблемы прогнозирования: монография. Вена: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 138 с.

 

2019

Екологічна картографія енергетичних біоресурсів: навч. посібник / О.С. Полянський, В.І. Д'яконов, О.В. Дьяконов, В.В. Волощенко, І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус; Харк. нац. аграр. ун-т  ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2019. – 203 с.

Станкевич С.В., Белецкий Е.Н., Забродина И.В. Циклически-нелинейная динамика природных систем и проблемы прогнозирования: монография. Ванкувер: Accent Graphics Communications & Publishing, 2019. 232 с.

 

2020

Виробництво твердого біопалива з рослинних відходів, забруднених важкими металами: монографія / О.С. Полянський, В.І. Дʼяконов, І.М. Бузіна, Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко, О.В. Дьяконов; за ред. І.М. Бузіної. Харк. нац. аграр. ун-т. Х., 2020. 199 с.

Stankevych S.V., Biletskyj Ye.M., Golovan L.V. Polycyclic character, synchronism and nonlinearity of insect population dynamics and prognostication problem: monograph. Kharkiv: Publishing House I. Ivanchenko, 2020. 133 p.

Біоенергетичні фактори підвищення якості паливних брикетів гнучкими та безпечними технологіями / Полянський О.С., Дʼяконов В.І., Бузіна І.М., Криштоп Є.А., та ін. Харків. ЛНАУ, 2021.

 

  • Статті в наукових періодичних видання інших держав

 

2019

Чайка Н.И., Непран И.В. The influence of seeds treatment witn tetraminodiphenyloxide on the change of the ecological and morphological signs of the plants (Влияние обработки семян тетраминодифенилоксидом на изменение эколого – морфологических признаков растений) // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) № 10(50), 2019. P. 21 – 32.

 

  • статті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В);

 

2016

Непран І.В. Стратегія збереження і відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття НПП «Святі гори» / І.В. Непран // Вісник ХДАУ.  2016. №96. С.243 248.

 

2017

Белецкий Е.Н., Станкевич С.В., Немерицкая Л.В. Современные представления о динамике популяций насекомых: прошлое, настоящее, будущее. Синергетический подход. Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. "Фітопатологія та ентомологія". 2017. № 1–2. С. 22–33.

Непран І.В. Раціональне землекористування: еколого – економічний аспект / Литвинова О.М., Білоусько Т.Ю., Синявіна Ю.В., Непран І.В. // Вісник ХНТУСГ. 2017. Вип. 185. С 243 251.

 

2018

Белецкий Е. Н., Станкевич С. В. Хроника массовых размножений главнейших вредителей сельскохозяйственных культур и лесных насаждений. Таврійський науковий вісник: науковий журнал. 2018. Вип. 100. Т. 1. С. 256–267.

Непран І. В. Організація і проведення екологічного страхування / Непран І. В., Непран А. В., Литвинова О. В. // Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. 2018. Вип. 99. С. 237–245.

Бузіна І.М. Дослідження ризиків поширення забруднення ландшафтної екосистеми важкими металами в умовах змін клімату / І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Наук. вісн. ХДУ. Сер. «Географічні науки». Херсон, 2018. № 9.

 

2019

Станкевич С.В., Белецкий Е.Н. Блуждание массовых размножений вредных видов насекомых в пределах ареала. Таврійський науковий вісник. 2019. №110. Ч.1. С. 147–156. doi.org/10.32851/2226-0099.2019.110-1.20

Бузіна І.М. Дослідження питань забруднення водних екосистем важкими металами в умовах змін клімату / І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 105. Херсон, 2019.

Опара В.М. Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами / В.М. Опара, І.М. Бузіна, Д.Д. Хайнус // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Збірник наукових праць. Вип. 29. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 55–63 с.

 

2020

Станкевич С.В., Білецький Є.М. Алгоритмы прогнозирования и пределы предс-казуемости массовых размножений вредных насекомых согласно методологии нелинейной динамики. Таврійський науковий вісник. 2020. №111. С. 273–284. doi.org/10.32851/2226-0099.2020.111.37

Непран І.В. Отримання повноцінної та екологічно безпечної продукції нуту / І.В. Непран, Т.А. Романова, О.М. Литвинова // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 113. Херсон, 2020, С.98 – 103.

Дʼяконов В.І. Екологічні методи утилізації опалого листя та рослинних відходів / Дʼяконов В.І., Бузіна І.М., Хайнус Д.Д. // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 111. Херсон, 2020.

Зміна екологічних та фізико-хімічних властивостей під час змішування подрібнених рослинних відходів при виробництві паливних брикетів підвищеної якості / Дʼяконов В.І., Бузіна І.М., Хайнус Д.Д., Дьяконов О.В. // Екологічні науки: науково-практичний журнал Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління. Київ. 2020 №1(28).

Реконструкція та благоустрій території дендрологічного парку ХНАУ із застосуванням геоінформаційного моделювання / Бузіна І.М., Хайнус Д.Д., Винограденко С.О. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 31 (70) № 3, Херсон. 2020.

Геоінформаційні технології для оцінки стану земельних ресурсів та управління на рівні адміністративного району / Бузіна І.М., Коломієць С.М., Леженкін І.О. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.  Серія: Технічні науки». Том 31 (70) № 6, 2020.

 

2021

Чуприна Ю.Ю., Головань Л.В., Клименко І.В. Екологічна оцінка зразків пшениці ярої за стійкістю до листкових грибних хвороб в умовах лісостепу України. Таврійський науковий вісник 2021 № 116. Частина 2. С.192-202.

Чуприна Ю.Ю. Кластерний аналіз зразків Triticum L. Різного еколого-географічного походження. Наукові горизонти. Поліський національний університет. Том 24. Випуск №2. 2021.

Непран І.В. Роль нуту в створенні агроекосистем / І.В. Непран, Т.А. Романова, О.В. Романов // Таврійський науковий вісник: Наук. журнал. Вип. 118. Херсон, 2021.

Сопова Н.В., Сопов Д.С., Бузіна І.М., Хайнус Д.Д. та ін. Перспективи екологічної оптимізації сільськогосподарського землекористування в Луганській області / Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки Том 32 (71) Ч. 2 № 1 2021.

Бузіна І.М., Головань Л.В., Чуприна Ю.Ю. Екологічні біотехнології очищення водних екосистем / Водні біоресурси та аквакультура № 1, 2021.

Скляр Ю.Л., Капінос Н.О., Бузіна І.М. Сучасні методи досліджень для формування сталих агроландшафтів / Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки, Т 32 (71) № 2, 2021.

 

  • інші видання.

 

Непран І.В. Стратегія збереження і відтворення ландшафтного та біологічного різноманіття НПП «Святі гори» / І.В. Непран // ХДАУ. 2016. - №96. С. 243 – 248.

Головань Л.В. Агропрофесії майбутнього: агроеколог // Майстерня аграрія 2020. №3. С. 120-121.

  

Наукова робота кафедри зі здобувачами

  У 2015 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ксенія Васічкова посіла друге місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

  У 2016 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Мисько посіла друге місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

  У 2017 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Шмирюк посіла друге місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

  У 2018 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Анастасія Кулаковська посіла IV місце та була відзначена дипломом оргкомітету І ступеня.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ганна Ігнатенко посіла третє місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

  Протягом 18–20 квітня 2018 р. в Одеському державному екологічному університеті зібралися студенти-екологи, щоб позмагатися за першість у Всеукраїнській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» (спеціальність «Екологія», галузь знань 10 «Природничі науки»). В олімпіаді взяли участь більше 100 студентів із понад 40 провідних вищих навчальних закладів України, які ведуть підготовку екологів. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва вперше був учасником цієї олімпіади. Наш університет представила команда з трьох здобувачів ОС «бакалавр» ІV курсу спеціальності 101 «Екологія» (Махінько Марина, Крайнюк Вікторія, Водченко Дарія) і доцента кафедри екології та біотехнології (Л. В. Головань).

  У 2019 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Діна Лемзякова посіла перше місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла друге загальнокомандне місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ірина Угарова в особистому заліку посіла третє місце.

  На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Загальна екологія», котра проходила на базі кафедри екології   Національного університету біоресурсів і природокористування України, Анастасія Кулаковська в особистому заліку посіла друге місце.

  У 2019 році на Всеукраїнському студентському професійному конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, котрий відбувся у Запорізькому національному університеті ІІ місце посів Арсеній Орленко.

  У 2020 році здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія прийняли участь у XIV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та отримали дипломи І степеня (Філон Карина) та ІІІ степеня (Піскун Олена). Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Бузіна Ірина Миколаївна.

 

 

Науковий гурток кафедри

«Актуальні питання екології та біотехнології»

Керівник наукового гуртка: старший викладач Чуприна Юлія Юріївна

положення про науковий гурток;


:  polozhennja-gurtok.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  polozhennja-gurtok.pdf
601.76 Kb   

план роботи і графік засідань гуртка в поточному навчальному році;


:  plan-roboti-gurtka.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  plan-roboti-gurtka.pdf
903.88 Kb   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оновлено: 23-06-2021, 13:46 / Переглядів: 999
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок