Наукова діяльність кафедри генетики, селекції та насінництва

 1. ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ

Тема НДР: «Розробити селекційно-генетичні методи створення нових високопродуктивних сортів і гібридів с.-г. культур, удосконалити систему їх насінництва в умовах східної частини лівобережного Лісостепу України», номер державної реєстрації 0121U108111, на 2021 ‒ 2025 рр.

 

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

«Розробити науково-методологічні основи генетики, селекції і насінництва самозапильних культур». Виконавці: Т.І. Гопцій, доктор с.-г. наук, професор; Р.В. Криворученко, канд. с.-г. наук, доцент; Р.В. Рожков, канд. біол. наук, доцент; Н.П. Турчинова, канд. с.-г. наук, доцент; аспіранти:  А.І. Кравченко, О.О. Турчинов, О.В. Іванов.

 «Розробити науково-методологічні основи гетерозисної селекції  перехреснозапильних культур з використанням інбридингу та мутагенезу». Виконавці: О.М. Брагін, канд. с.-г. наук, доцент; В.О. Михайленко, канд. с.-г. наук, ст. викладач; Т.В. Минець здобувач; аспірант Д.В Чуйко.

 «Розробити науково-методичні основи генетики, селекції і насінництва рослин зі змішаною системою запилення». Виконавці: Т.І. Гопцій, доктор с.-г. наук, професор; С.В. Лиманська, канд. біол. наук, доцент; О.В. Гудим, канд. с.-г. наук, ст. викладач; аспірант С.В. Пилипець.

 

 1. ПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ ТА КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

Гопцій Тетяна Іванівна «Агроекологічні і агротехнічні основи введення амаранта в культуру в Лівобережному Лісостепу України», 06.01.09 – рослинництво, Інститут цукрових буряків НААН, м. Київ, 2004 р.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Криворученко Роман Володимирович «Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням малих доз радіаційного опромінення», 06.01.05 – селекція рослин, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 2009 р.

Турчинова Ніна Петрівна «Специфічність мінливості кількісних ознак ячменю ярого при схрещуванні сортів різного еколого-географічного походження», 06.01.05 – селекція рослин, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 2009 р.

Брагін Олександр Миколайович «Створення вихідного матеріалу та гібридів соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти в олії ,  06.01.05 – селекція рослин, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 2010 р.

Рожков Роман Вікторович «Успадкування ознак видів-полоноїдів у міжвидових гібридів пшениці», 03.00.15 ‒ генетика ХНУ ім. В.Н. Каразіна , м Харків, 2006 р.

Попов Віталій Миколайович «Використання молекулярно-генетичних маркерів у генетико-селекційних дослідженнях соняшнику», 03.00.15 – генетика, Інститут клітин. біології та генет. інженерії НАН України, м. Київ, 2002 р.

Лиманська Світлана Василівна "Поліморфізм морфологічних ознак, ізоферментних і молекулярно-генетичних маркерів у зернових видів амаранта (Amaranthus L.)", 03.00.15 ‒ генетика. Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, м. Київ, 2014 р.

Гудим Олена Володимирівна «Мінливість ознак у мутантних поколіннях амаранта під дією гамма-опромінення», 06.01.05 – селекція та насінництво сільськогосподарських культур, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 2018 р.

Михайленко Вікторія Олександрівна «Мінливість кількісних і якісних ознак у М13 соняшнику під впливом диметилсульфату та гама-променів», 06.01.05 – селекція та насінництво сільськогосподарських культур, ІР ім. В.Я. Юр’єва НААН, м. Харків, 2018 р.

 

 1. НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Полиморфизм RAPD и ISSR маркеров у зерновых видов амаранта / С.В. Лиманская, Л.А. Мирошниченко, Т.И. Гопций, О.С. Корнеева // Вавиловский журнал генетики и селекции. ‒ 2017. ‒ Вып. 21. ‒ № 2. ‒ С. 189–197. DOI 10.18699/VJ17/236.
 2. Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з роду Triticum ssp. за допомогою ISSR-маркерів / А.В. Кирієнко, Р.В. Рожков, М.Ф. Парій, Ю.В. Симоненко // Цитологія і генетика. ‒ 2018. ‒ Вип. № 4. ‒ Т. 52. ‒ С. 45‒53.
 3. Babenko L.M. Triticum spelta: Origin, biological characteristics and perspectives for use in breeding and agriculture / L.M. Babenko, H.M. Hospodarenko, R.V. Rozhkov, Y.F. Pariy, M.F. Pariy, A.V. Babenko, I.V. Kosakivska // Regulatory Mechanisms in Byosystems. ‒ 2018. – V 9(2). ‒ Р. 250‒257.
 4. Popov V.M. A new source of yellow coloration of the sunflower plant top and its importance in breeding [Електронний ресурс] / V.M. Popov, T.A. Dolhova // Helia. ‒ 2019. ‒ V. 42(71). ‒ Р. 213–220. ‒ Режим доступу: https://doi.org/10.1515/helia-2019‒
 5. Ukrainian and international experience of integrated protection of apple-tree from apple-blossom weevil (Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758) / I. V. Zabrodina, M.D. Yevtushenko, S.V. Stankevych, O.A. Molchanova, H. V. Baidyk, I.P. Lezhenina, М.O. Filatov, L.Ya. Sirous, D.D. Yushchuk, V.O. Melenti, O.V. Romanov, T.A. Romanova, O.M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020. ‒ V.10 (1). ‒ P. 277‒288.
 6. Prognostication algorithms and predictability ranges of mass repro-duction of harmful in-sects accord-ing to the method of nonliner dynamics / S.V. Stankevych, Ye.M. Biletskyj, I.V. Zabrodina, M.D. Yevtushenko, H.V. Baidyk, I.P. Lezhenina, M.O. Filatov, L.Ya. Sirous, D.D. Yushchuk, V.O. Melenti, A.O. Molchanova, L.V. Zhukova, I.V. Nepran, O.V. Romanov, T.A. Romanova, O.M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020. ‒ V.10 (1). ‒ P. 37‒42.
 7. Yield of soybean varieties depending on the combination of different sowing methods and seeding rates in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine / A.O. Rozhkov, L.M. Karpuk, O.O. Mikheeva, E.M. Ogurtsov, O.V. Romanov, M.V. Mamatov, O.F .Yevsiukov, I.O. Derevianko, V.P. Sevidov, O.N. Bragin // Eurasia J Biosci. ‒ 2020. ‒ V.14. ‒ P. 49‒60.
 8. Morphobioecological features and harmfulness of apple-blossom weevil (Anthonomus pomorum Linnaeus, 1758) / I.V. Zabrodina, M.D. Yevtushenko, S.V. Stankevych, O.A. Molchanova, H.V. Baidyk, I.P. Lezhenina, М.O. Filatov, L.Ya. Sirous, D.D. Yushchuk, V.O. Melenti, O.V. Romanov, T.A. Romanova, O.M. Bragin // Ukrainian Journal of Ecology. ‒ 2020.‒ V.10 (2). ‒ P. 219‒230.
 9. The influence of seed sowing norms rate and row spacing on the yield of sorghum grain grown at eastern forest-steppe of Ukraine / A.О. Rozhkov, T.S. Mohammed, L.A Karpuk, L.V. Sviridova, M.V Shevchenko, E.M. Ogurtsov, T.A. Romanova, O.M. Bragin, G.O. Kutsegub // International Journal of Postharvest Technology and Innovation. ‒ 2020. ‒ V. 7. ‒ Р. ‒ 237‒255.
 10. Vasko V.O. Induced Mutagenesis for the Creation of New Starting Material in Sunflower Breeding / V.O. Vasko, V.V. Kyrychenko // HELIA. ‒ 2019. ‒ V. 42(70). ‒ P. 17–36. doi.org/10.1515/helia-2017‒
 11. Genotoxicity and Mutagenicity – Mechanisms and Test Methods: Generation, Evaluation, and Prospects of Further Use of Mutations Based on New Homozygous Self-Pollinated Sunflower Lines / V. Mykhailenko, V. Kyrychenko, A. Bragin, D. Chuiko [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.89563. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/generation-evaluation-and-prospects-of-further-use-of-mutations-based-on-new-homozygous-self-pollina Розділ книги (індексується в міжнародній наукометричній базі Web of Science Core Collection).

Монографії

 1. Енергоефективна технологія вирощування насіння буряка столового (Beta vulgaris L.): монографія / О. Д. Вітанов, О. В. Романов, О. М. Могильна та ін.; за ред. О. Д. Вітанова, О. В. Романова. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 274 с.
 2. Соняшник: спеціальна селекція: монографія / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, В.П. Петренкова та ін. ‒ Харків, 2020. ‒ 488 с.
 3. Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, М.А. Бобро та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2018. ‒ 362 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав

 1. Гудым Е.В. Митотическая активность и частота хромосомных нарушений в корешках амаранта под влиянием гамма-излучения / Е.В. Гудым // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. ‒ Горки, 2016. ‒ Вып. 4. ‒ С. 43–47.
 2. Vasko V.O. Variability of valuable economic traits in M1 and M2 sunflower generations influenced by dimethyl sulfate and γ-rays Žemės ūkio mokslai / V.O. Vasko, V.V. Kyrychenko. ‒ 2016. ‒ T. 23. Nr. 4. ‒ P. 168‒
 3. Гудым Е. В. Характеристика мутантных форм амаранта по качеству зерна / Е.В. Гудым // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. ‒ Горки, 2018. ‒ Вып. 1. ‒ С. 43–47.
 4. Гопций Т.И. Особенности функционирования ключевих ферментов ЦТК и ГЦ в разных сортах амаранта / Л.А. Мирошниченко, М.В.Черкасских, В.Д. Ничуговская, Т.И. Гопций // Межрегиональный сборник научных работ «Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов» / Вестн. Воронеж. гос. у-та. ‒ Воронеж, 2019. ‒ Вып. 21. ‒ С. 144‒

Статті у наукових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Гопцій В.О. Характер успадкування комплексу морфофізіологічних ознак продуктивності у гібридів F1 пшениці м'якої озимої / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. №1. ‒ С.123‒1131.
 2. Гопцій В.О .Адаптивні властивості та селекційна цінність колекційних генотипів пшениці м’якої озимої за ознаками продуктивності колоса [Електронний ресурс] / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко // Зернові культури. ‒ 2020. ‒ Т. 4, №2. ‒ С. 229‒241. Режим доступу: https://doi.org/10.31867/2523-4544/0130.
 3. Гопцій В.О. Особливості сортів та селекційних ліній пшениці мякої озимої за анатомічними та морфофізіологічними ознаками продуктивності / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. 117. ‒ С. 47–59.
 4. Генетичний потенціал зразків полби ярої з робочої колекції / Р.В. Рожков, О.В. Твердохліб, М.Ф. Парій та ін. // Вісн. ХНАУ. Серія «Біологія». ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. 1 (49). ‒ С. 79‒88.
 5. Вплив регуляторів росту рослин на продуктивність ліній соняшнику / Д.В. Чуйко, О.М. Брагін, В.О. Михайленко та ін. // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. 117. ‒ С. 40–47.
 6. Врожайність та якість гібридів капусти цвітної залежно від застосування регуляторів росту рослин / Л.М. Пузік, Л.О. Гайова, Н.О. Дідух, О.В. Гудим // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво». ‒ Харків, 2020. ‒ Вип. 1‒2. ‒ С. 34‒44.
 7. Гопцій В.О. Комплексна оцінка генотипів пшениці м'якої озимої за особливості структурно-функціональної оршанізації ознак продуктивності / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2019. ‒ Вип. №1. ‒ С.133‒147.
 8. Дослідження генетичного поліморфізму зразків кабачка (Cucurbita pepo L.) методом ISSR аналізу [Електронний ресурс] / Ю.М. Ланкастер, С.І. Кондратенко, С.В. Лиманська та ін.// Plant Varieties Studying and protection. ‒ 2019. ‒ Т. 15, № 4. ‒ С. 442–450. ‒ Режим доступу: DOI: https://doi.org/ 10.21498/2518-1017.15.4.2019.189081.
 9. Брагін О. М. Способи підвищення продуктивності ліній соняшника та інших сільськогосподарських культур з використанням регуляторів росту / О.М. Брагін, Д.В. Чуйко // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2019. ‒ Вип. 1. ‒ С.107‒117.
 10. Минець Т.В. Різноманіття ліній-відновників фертильності пилку соняшнику за життєздатністю й теплостійкістю / Т.В. Минець, В.В. Кириченко, О.М. Брагін // Вісн. Львів. НАУ. Серія «Агрономія». ‒ 2018. ‒ Вип. № 22 (1). – С. 27‒32.
 11. Рожков Р.В. Використання індексів для оцінки морфометричних показників зернівки гексаплоїдних видів пшениці / Р.В. Рожков // Plant varieties Studyng and Protection. – 2018. – Т.14. ‒ № 1. ‒ С. 75‒80.
 12. Лиманська С.В. Вплив інцухт-депресії на зернові види амаранта в умовах Лівобережного Лісостепу України / С.В. Лиманська, Т.І. Гопцій // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ 2018. ‒ Вип.1. ‒ С. 153–164.
 13. Triticum dicoccum (Shrank) Schuebl.: походження, біологічна характеристика і перспективи використання в селекції і сільському господарстві / Л.М. Бабенко, Р.В. Рожков, Я.Ф. Парій та ін. // Вісн. ХНАУ. Серія «Біологія». ‒ Харків, 2017. ‒ Вип. 2 (41). – С. 92–102.
 14. Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів / О.В. Гудим, В.О. Васько, В.В. Кириченко, Т.І. Гопцій // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2016. ‒ Вип. 1. ‒ С. 133–140.
 15. Гудим О.В. Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виникнення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин / О.В. Гудим, Т.І. Гопцій // Селекція і насінництво: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва. ‒ Харків, 2016. ‒ Вип. 109. ‒ С. 119–124.
 16. Гудковська Н.Б. Вплив строків сівби на схожість насіння амаранту в умовах Лівобережного Лісостепу України / Н.Б. Гудковська, Т.І. Гопцій // Вісн. ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, подоовочівництво і зберігання». ‒ Харків, 2016. ‒ Вип. № 1. ‒ С.194‒204.

Інші видання

 1. Методика формування генетичної колекції ячменю ярого за стійкістю до хвороб / уклад.: В.К. Рябчун, В.А. Музафарова, І.А. Петухова, та ін.; Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН. – Харків, 2016. – С.46.

 

 1. ПАТЕНТИ, СВІДОЦТВА ТА АВТОРСЬКІ ПРАВА
 2. А. с. № 757. Амарант. Сорт Ультра / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, Г.І. Кіптенко, Н.Є Жулай (Україна). ‒ № 93099003; запит.30.11.1993, видане 1998 р.
 3. А. с. № 1647. Целозія гребінчаста. Сорт Гребінець / Т.І. Гопцій, О.М. Криворученко, В.І. Тимошенко (Україна). ‒ № 00347001; запит.21.12.1999, видане 2002 р.
 4. А. с. № 1474. Щириця, лікарська сорт Харківський 1 / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, Н.І. Горбенко (Україна). ‒ № 97099001; запит.28.02.1997, видане 2001 р.
 5. А. с. № 1311. Щириця, сорт Роганський / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, О.М. Криворученко (Україна). ‒ № 98099001; запит. 12.01.1998, видане 2001 р.
 6. А. с. № 1645. Щириця Мантегацца, сорт Вогняна кулька / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, О.М. Криворученко (Україна). ‒ № 00393001; запит. 21.12.2000, видане 2002 р.
 7. А. с. № 1066. Амарант, сорт Надія / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков (Україна). ‒ № 97099002; запит. 27.02.1997, видане 2000 р.
 8. А. с. № 03157. Щириця, сорт Сем / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, О.М. Криворученко (Україна). ‒ № 02099001.
 9. А. с. № 03156. Щириця, сорт Лєра / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, О.М. Криворученко, І.Р. Тимошенко, В.І. Тимошенко (Україна). ‒ № 02099002.
 10. А. с. № 09562. Щириця, сорт Студентський / Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, Д.В. Журавель (Україна). ‒ № 08099001.
 11. А. с. № 110073. Сорт рослин Х 114 В, соняшник / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, В.П. Коломацька та ін. (Україна). ‒ № 09017283; заявка від 09.01.2012.
 12. А. с. № 130415. Сорт рослин Мх 845 А, соняшник / В.В. Кириченко, К.М. Макляк, О.М. Брагін та ін. (Україна). ‒ № 10017179; заявка від 09.01.2013.
 13. А. с. № 130415. Сорт рослин Кочеток, соняшник однорічний. / В.В. Кириченко, О.М. Брагін, Н. В. Кузьмишена та ін. (Україна). ‒ № 09017202; заявка від 09.01.2012.
 14. А. с. № 130278. Сорт рослин Регістр, соняшник однорічний. / В.В. Кириченко, О.М. Брагін, Н.В. Кузьмишена та ін. (Україна). ‒ № 09017204; заявка від 09.01.2012.
 15. А. с. № 130279. Сорт рослин Юр’ївський, соняшник однорічний. / І.Ю. Боровська, В.О. Веселий, В.П. Коломацька та ін. (Україна). ‒ № 09017205; заявка від 09.01.2012.
 16. А. с. № 130280 України. Сорт рослин Елітнянський, соняшник однорічний / О.М. Брагін, В.В. Кириченко, Н.В. Кузьмишена та ін. (Україна). ‒ № 09017206; заявка від 09.01.2012.
 17. 16. А. с. № 101148. Сорт рослин Мх 524 А, соняшник / В. В. Кириченко, К. М. Макляк, О. М. Брагін (Україна). ‒ № 09017282; заявка від 09.01.2012.
 18. А. с. 142. Ячмінь ярий лінія TNP 38 / Н.П. Турчинова (Україна). – № 00336; запит. 28. 01.03, видане 23.09.04.
 19. А. с. 1701. Ячмінь звичайний ярий лінія 626‒10 / І.О. Деревянко, Н.П. Турчинова (Україна). – № 003573; запит. 15.05.2013, видане 02.22.2017.
 20. А. с. 1702. Ячмінь звичайний ярий лінія 651‒10 / І.О. Деревянко, Н.П. Турчинова (Україна). – № 003574; запит. 15.05.2013, видане 02.22.2017.
 21. А. с. 1703. Ячмінь звичайний ярий лінія 652‒10 / І.О. Деревянко, Н.П. Турчинова (Україна). – № 003572; запит. 15.05.2013, видане 02.22.2017.
 22. А. с. 1704. Ячмінь звичайний ярий лінія 628‒10 / І.О. Деревянко, Н.П. Турчинова (Україна). – № 003571; запит. 15.05.2013, видане 02.22.2017.
 23. Пат. 05276 Україна. № 124674. Спосіб визначення мітотичних порушень в корінцях амаранту для використання в мутаційній селекції / О.В. Гудим; заявл. 29.05.2017; опубл. 24.05.2018. Бюл. № 8. ‒ 4 с.
 24. А. с.2230. Пшениця м’яка озима лінія ЛЕ 4‒530 / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко (Україна). ‒ № 004865 ; запит. 26.01.2021, видане 05.02.2021.
 25. А. с.2229. Пшениця м’яка озима лінія ЛЕ 4‒112 / В.О. Гопцій, Р.В. Криворученко (Україна). ‒№ 004864 ; запит. 26.01.2021, видане 05.02.2021.

 

 1. НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ

Криворученко Роман Володимирович ‒ керівник наукової роботи «Мінливість та успадкування ознак продуктивності при схрещуванні сортів пшениці м`якої озимої різних морфофізіологічних типів» здобувача Черепанової Вікторії Вікторівни, яка зайняла третє місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з агрономії у 2017 р.

 1. НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

Науковий гурток«Генетика, селекція та насінництво»

Керівники гуртка – зав. кафедрою генетики, селекції та насінництва, професор Т.І. Гопцій, заступник ‒ ст. викладач О.В. Гудим.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентський науковий гурток (далі СНГ) є осередком науково-дослідної роботи студентів (НДРС) за всіма напрямами наукового пошуку в системі комплексної підготовки висококваліфікованих фахівців.

1.2. Студентський науковий гурток створюється на кафедрі з метою розвитку і підвищення ефективності НДРС відповідно до затвердженої керівництвом університету політики організації НДРС у вищому навчальному закладі шляхом залучення до самостійної наукової діяльності талановитої молоді, застосування ефективних методів, форм і прийомів організації проведення відповідних наукових заходів.

1.3. СНГ діє на постійній основі у формі засідань, н яких студенти готують і доповідають результати своїх наукових досліджень, обговорюють доповіді і розглядають актуальні проблеми розвитку науки у відповідній галузі.

1.4. Керує студентським науковим гуртком його керівник із складу досвідчених викладачів кафедри. Керівник студентського наукового гуртка обирається засіданням кафедри.

1.5. Засідання СНГ проходять згідно з планом, складеним його керівником і затвердженим завідувачем кафедри на початку кожного навчального року з періодичністю один раз на місяць або частіше (при необхідності). План роботи наукового гуртка та основні напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри, але не обмежуються нею.

1.6. Засідання СНГ носять дискусійний, полемічний характер при активній управлінській участі керівника наукового гуртка.

1.7. Підсумки роботи СНГ оформлюються протоколом, в якому зазначаються: порядок денний, прізвища доповідачів і студентів, які брали участь в обговоренні наукових питань, кращі доповіді, висновки (пропозиції з представлення наукової роботи на конкурс-огляд наукових робіт, рекомендації оголошених результатів до опублікування тощо), Наприкінці семестру та навчального року робиться загальний підсумок роботи СНГ.

1.8. У своїй діяльності СНГ керується принципами рівноправності його членів, самоврядування, відкритості та прозорості діяльності, органічного зв’язку НДР з навчальним процесом.

1.9. СНГ на кафедрі діє згідно з Законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Концепцією наукової, науково-технічної та інноваційної політики в системі вищої освіти України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, «Положенням про наукове студентське товариство» та цим Положенням.

 

 1. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Відповідно до мети НДРС студентський науковий гурток виконує такі функції:

2.1. Сприяє підвищенню творчої активності студентів, розвитку їх умінь і навичок у творчій науково-дослідній діяльності.

2.2. Залучає студентів до активної НДР з проблемний питань сучасної аграрної науки, зокрема за програмою наукових досліджень кафедри.

2.3. Веде пошук і впроваджує у навчальний процес нові форми організації НДРС з метою підвищення її ефективності.

2.4. Допомагає студентам у реалізації їх внутрішніх потреб у самовираженні, повазі, розвитку творчих здібностей.

2.5. Розвиває вміння студентів організовувати і проводити наукові заходи із залученням широкого кола фахівців у певній галузі.

2.6. Допомагає студентам проводити науково-дослідну роботу і впроваджує її результати в навчальний процес та виробництво.

2.7. Підводить підсумки НДРС (визначає кращі наукові роботи студентів, обґрунтовує напрями удосконалення організації гурткової роботи тощо).

2.8. Надає студентам новітню інформацію з сучасних проблем аграрної науки (здійснює обмін інформацією між студентами за темами наукових досліджень).

 

 1. ФОРМИ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА

Основними формами роботи наукового гуртка є:

3.1. Засідання наукового гуртка.

3.2. Зустрічі з провідними вченими та фахівцями в сфері менеджменту.

3.3. Участь у наукових і методологічних семінарах, круглих столах, конференціях та конкурсах.

3.4. Співробітництво члені групи із студентськими науковими гуртками кафедр ХНАУ та інших вищих навчальних закладів України.

3.5. Заслуховування звітів студентів за підсумками виконаних наукових досліджень.

3.6. Здійснення інших видів організаційно-наукової діяльності, що не суперечать меті створення студентського наукового гуртка.

3.7. Чергові засідання наукових гуртків проводяться один раз на місяць або більше за необхідності.

3.8. Рішення наукових гуртків вважаються прийнятими, якщо вони схвалені шляхом голосування (відкритого та таємного) більшістю присутніх.

 

 1. УПРАВЛІННЯ НАУКОВИМ ГУРТКОМ

4.1. Загальне керівництво роботою СНГ здійснюють науковий керівник та його заступник.

4.2. Науковий керівник – викладач кафедри (по можливості, який має науковий ступінь), що призначається і звільняється від виконання повноважень згідно з рішенням кафедри.

4.3. Заступник наукового керівника – студент, що призначається і звільняється керівником наукового гуртка.

4.4. Науковий керівник та його заступник діють на підставі цього Положення, затвердженого кафедрою.

4.5. Науковий керівник здійснює такі функції:

4.5.1. Розробляє план діяльності СНГ на на навчальний рік та подає його на затвердження кафедри;

4.5.2. Координує науково-дослідну діяльність наукового гуртка;

4.5.3. Виносить на обговорення наукового гуртка основні питання його діяльності;

4.5.4. Здійснює допомогу в науковій роботі учасників наукового гуртка;

4.5.5. Призначає та проводить не рідше одного разу на місяць засідання наукового гуртка;

4.5.6. Проводить підсумки обговорення кожного засідання наукового гуртка;

4.5.7. Вирішує інші питання, пов’язані із діяльністю наукового гуртка.

4.6. Заступник керівника наукового гуртка зобов’язаний:

4.6.1. Інформувати студентів про роботу наукового гуртка і умови членства в ньому;

4.6.2. Виконувати організаційну роботу, необхідну для діяльності наукового гуртка;

4.6.3. Вести облік членів наукового гуртка;

4.6.4. Подавати науковому керівнику пропозиції щодо покращення роботи наукового гуртка;

4.6.5. Здійснювати іншу роботу за дорученням наукового керівника.

4.7. Керівництво наукового гуртка зобов’язане подавати інформацію про його роботу на вимогу декана факультету, його заступників, завідувача кафедри, координатора науково-дослідної роботи студентів факультету.

 

 1. КЕРІВНИК СНГ КАФЕДРИ МАЄ ПРАВО:

5.1. Подавати пропозиції завідувачу кафедри, відповідальному з НДРС по факультету, голові ради СНТ (студентське наукове товариство) з питань розвитку і удосконалення НДРС на рівні кафедри, факультету, університету.

5.2. Вносити на розгляд відповідального за НДРС по факультету пропозиції щодо порядку денного засідань ради СНГ і удосконалення організації НДРС.

5.3. Брати участь у роботі ради СНГ університету під час обговорення питань організації НДРС та розроблення пропозицій з цих питань.

5.4. За дорученням завідувача кафедри представляти інтереси кафедр з питань НДРС, брати участь у наукових заходах на факультетському рівні.

5.5. Перевіряти дотримання викладачами кафедри графіка засідань СНГ т інших наукових заходів.

5.6. Вимагати для перевірки і аналізу від викладачів кафедри необхідну оперативно-звітну інформацію з НДРС.

5.7. Мати доступ до базової інформації (в т.ч. в Інтернеті) для забезпечення відповідного рівня НДРС та організації наукових заходів і впровадження їх результатів у виробництво.

 

 1. КЕРІВНИК СНГ НЕСЕ ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ЗА:

6.1. Своєчасність складання та виконання програми НДРС кафедри;

6.2. Якість виконання функціональних доручень відповідального за НДРС по факультету т завідувача кафедри;

6.3. Своєчасність підведення підсумків роботи СНГ по кафедрі;

6.4. Якість оформлення і зберігання розпорядчої, планової, обліково-звітної та стендової наочної інформації про НДРС кафедри;

6.5. Збереженість кафедральних матеріальних цінностей і обладнання для проведення науково-дослідних заходів;

6.6. Дотримання студентами та їх науковими керівниками правил техніки безпеки, протипожежного захисту під час проведення науково-дослідних заходів.

 

 1. ЧЛЕНИ НАУКОВОГ ГУРТКА

7.1. Членом СНГ може бути кожний студент кафедри (спеціальності), який успішно виконує навчальний план та виявляє бажання і схильність до науково-дослідної роботи.

7.2. Прийом в члени наукового гуртка та відрахування з його складу здійснюється за рішенням та ініціативою керівників гуртка.

7.3. В своїй діяльності члени гуртка керуються нормами наукової та професійної етики.

 

 1. ПРАВА ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

8.1. Добровільно вступати до Студентського наукового гуртка кафедри та виходити з його складу.

8.2. Самостійно обирати напрямок наукових досліджень.

8.3. Виступати з доповідями на засіданнях наукового гуртка.

8.4. Брати активну участь в дискусіях щодо теми засідання наукового гуртка і задавати питання доповідачам.

8.5. Отримати рекомендацію для друку тез чи наукової статті за рішенням наукового гуртка.

8.6. Брати участь у науково-дослідній роботі кафедри.

 

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

9.1. Брати участь в наукових семінарах, круглих столах, конференціях та інших наукових заходах відповідно до плану роботи Студентського наукового гуртка.

9.2. Звітувати перед керівником Студентського наукового гуртка за результатами навчального року про здійснені дослідження та участь у наукових заходах.

9.3. Бути присутнім більш ніж на половині засідань наукового гуртка, що проводяться протягом навчального року.

9.4. Дотримуватися всіх інших вимог даного Положення, затвердженого кафедрою.

9.5. Виконувати доручення наукового керівника та його заступника з організаційних питань.

9.6. Поширювати інформацію про науковий гурток серед студентів факультету.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Науковий гурток може бути реорганізованим та ліквідованим за рішенням кафедри за поданням наукового керівника.

10.2. Положення про науковий гурток кафедри вступає в силу з моменту його затвердження на засіданні кафедри.

10.3. Пропозиції щодо змін і доповнень у Положення про науковий гурток кафедри вносяться науковим керівником, його заступником, не менш ніж 2/3 його членів та затверджуються кафедрою.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

кафедри генетики, селекції та насінництва

(протокол № 5 від 04.02.2021 р.)

 

План роботи наукового гуртка в поточному році за друге півріччя 2020/21 навчального року

засідання

Наукова проблематика та питання над якими працюють члени гуртка

Термін виконання (місяць)

1

Вивчити мінливість та характер успадкування морфофізіологічних і анатомічних ознак генотипів пшениці м'якої озимої різного походження і створити селекційно цінний вихідний матеріал

лютий

2

Вихідний матеріал у селекції вівса голозерного

березень

3

Підвищення насіннєвої продуктивності батьківських ліній та гібридів соняшнику з використанням рістактивуючих речовин

березень

4

Створення вихідного матеріалу в селекції культурної двозернянки шляхом індивідуального добору з міжвидових гібридних популяцій

квітень

5

Індукція етилметансульфонатом мутацій господарсько цінних ознак полби звичайної  (Triticum dicoccum Schuebl.)

квітень

6

Мутабільність зернового амаранта  (Amaranthus L.) під впливом етилметансульфонату

травень

 

  Оновлено: 19-04-2021, 08:35 / Переглядів: 903
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок