Навчально-методична робота кафедри екології та біотехнології

підручники, навчальні посібники, практикуми

Заповідна справа: навч. посібник / В.К. Пузік, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп. Х.:ХНАУ, 2012. 198 с.

Ландшафтна екологія: основні терміни та визначення: словник / В.К. Пузік, І.В. Непран, Л.В. Головань, Р.В. Рожков. Х.: ХНАУ, 2014. 47с.

Знешкодження та утилізація відходів агросфери: навч. посібник / В.К. Пузік, Р.В. Рожков, Т.А. Долгова та ін. Х.:ХНАУ, 2014. 220 с.

Словник-довідник з біотехнології: навч. посібник / В.К. Пузік, Л.В. Головань, І.В. Непран та ін. Х.: ХНАУ, 2016. 46 с.

Екологічна токсикологія: навч. посібник / В.К. Пузік, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп та ін. Х.: ХНАУ, Мачулін , 2016. 352 с.

Бузіна І.М., Головань Л.В., Клименко І.В. тв.а ін.. Стратегія сталого розвитку: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2020. 176 с.

Непран І.В., Головань Л.В., Білецький Є.М. та ін.. Екологія агропромислового комплексу: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2020. 197с.

Бузіна І.М., Білецький Є.М., Головань Л.В. та ін.. Управління та поводження з відходами: лабор. практ. Харків: ХНАУ, 2020. 58с.

Станкевич С.В., Головань Л.В., Білецький Є.М. Утилізація та рекуперація відходів: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2020. 134 с.

Станкевич С.В., Головань Л.В. Техноекологія: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2020. 338 с.

Бузіна І.М., Головань Л.В., Чуприна Ю.Ю. та ін.. Наукові та інноваційні проекти в екології: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2021. 168 с.

Бузіна І.М., Головань Л.В., Чуприна Ю.Ю. та ін.. Радіобіологія та радіоекологія: практикум до самостійної та практичної роботи. Харків: ХНАУ, 2021. 86 с.

Бузіна І.М., Ачасов А.Б., Головань Л.В. та ін.. Сучасні методи картографування екологічної інформації в ГІС: навч. посібник. Харків: ХНАУ, 2021. 200 с.

Головань Л.В., Клименко І.В., Чуприна Ю.Ю. та ін. Біоіндикація та біотестування довкілля: практикум. Харків: ХНАУ, 2021. 246с.

Непран І.В., Головань Л.В., Бузіна І.М. Ландшафтна екологія: курс лекцій. Харків: ХНАУ, 2021. 113 с.

 

методичні рекомендації

 

Екологія людини: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи студентів спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп. Харків: ХНАУ, 2016. 47 с.

Агроекологія: метод. вказівки до самост. роботи студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад.: І.В. Непран, Л.В. Головань, Р.В. Рожков. Харків: ХНАУ, 2016. 52 с.

Моніторинг довкілля: метод. вказівки до самост. роботи студентів денної форми навчання за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад.: В.К. Пузік, Л.В. Головань, І.В. Непран. Харків: ХНАУ, 2016. 28 с.

Екологія біологічних систем: метод. вказівки до самост. роботи студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. Л.В. Головань, В.К. Пузік, І.В. Непран. Харків. ХНАУ, 2016. 27 с.

Екологія біологічних систем Ч.II. «Екологія мікроорганізмів»: метод. вказівки до лабораторно-практичних занять студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. Л.В. Головань, В.К. Пузік, І.В. Непран та ін. Харків. ХНАУ, 2016. 53 с.

Екологія біологічних систем Ч.I. «Екологія рослин»: метод. вказівки до лабораторно-практичних занять студентів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад. Л.В. Головань, В.К. Пузік, І.В. Непран та ін. Харків. ХНАУ, 2016. 45 с.

Екологічна токсикологія: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп. Xарків: ХНАУ, 2017. 47 с.

Урбоекологія: метод. рекомендації до практ. занять і виконання самост. роботи для студентів спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко. Xарків: ХНАУ, 2017. 52 с.

Техноекологія. Термінологічний словник-довідник / уклад.: Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко. Харків, ХНАУ, 2017. 68 с.

Екологічна експертиза: метод. вказівки до виконання самост. роботи для студентів спеціальності 6.040106. «Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / уклад: Непран І.В., Головань Л.В. Харків. ХНАУ, 2017. 27 с.

Екологічна безпека: термінологічний словник-довідник / уклад.: В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, М.В. Волощенко. Харків. ХНАУ, 2018. 65 с.

Ландшафтна екологія: метод. вказівки до виконання тестових завдань для студентів спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: Непран І.В. Харків. ХНАУ, 2018. 29 с.

Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для здобувачів спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп. Xарків: ХНАУ, 2019. 24 с.

Екологічні біотехнології: термінологічний словник-довідник / уклад.: Є.А. Криштоп, В.В. Волощенко, В.Л. Борисова. Харків. ХНАУ, 2019. 121 с.

Екобезпека продовольчої сировини і харчових продуктів: термінологічний словник-довідник / уклад.: В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, М.І. Чайка. Харків. ХНАУ, 2019. 72 с.

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / В.І. Д’яконов, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, Т.А. Долгова, І.В. Непран; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2019. 60 с.

Виробнича практика. Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / В.І. Д’яконов, В.В. Волощенко, Є.А. Криштоп, Т.А. Долгова, І.В. Непран, І.М. Бузіна; ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2019. 33 с.

Екологія агропромислового комплексу: метод. вказівки до виконання самост. роботи для здобувачів другого (магістерського ) рівня спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання / уклад.: І.В. Непран, Л.В. Головань, Є.М. Білецький, І.М. Бузіна, Ю.Ю.Чуприна. Харків. ХНАУ. 2020. 52 с.

Стратегія сталого розвитку: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня денної і заочної форми навчання факультету захисту рослин спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: І.М. Бузіна, Л.В. Головань, Є.М. Білецький, І.В. Непран, Ю.Ю.Чуприна. Харків. ХНАУ. Харків, 2020. 36 с.

Екобезпека продовольчої сировини та харчових продуктів: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського ) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: І.М. Бузіна, Л.В. Головань, Є.М. Білецький, І.В. Непран, Ю.Ю.Чуприна. Харків. ХНАУ. Харків, 2020. 28 с.

Методичні рекомендації і програма науково – педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / уклад.: Л.В. Головань, І.М. Бузіна, І.В. Непран, Л.М. Коваленко. Харків. ХНАУ. Харків, 2020. 28 с.

Техноекологія. Термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: С. В. Станкевич, Л. В. Головань, Є.М. Білецький, В.О. Меленті. Харків. ХНАУ. Харків, 2020. 69 с.

Урбоекологія. Термінологічний словник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: С. В. Станкевич, Л. В. Головань. Харків. ХНАУ. 2020. 134 с.

Нормування антропогенного навантаження. Метод вказівки для виконання практ. та самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 101 «Екологія» / уклад.: Д.І. Масленніков, Р.В. Рожков, Л.В. Головань. Харків. ХНАУ. Харків, 2020. 134 с.

Ландшафтна екологія: метод. вказівки до самост. роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: І.В. Непран, Л.В. Головань. І.М. Бузіна. Харків. ХНАУ, 2021. 43 с.

Стратегія сталого розвитку довкілля: метод. вказівки до практ. занять і самост. роботи для здобувачів третього освітньо – наукового рівня денної і заочної форми навчання спеціальності 101 «Екологія» / уклад.: І.М. Бузіна, Л.В. Головань, І.В. Непран, Ю.Ю.Чуприна. Харків. ХНАУ, 2021. 36 с.

 Оновлено: 23-06-2021, 13:50 / Переглядів: 607
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок