Освітній процес кафедри генетики, селекції та насінництва

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ТА СИЛАБУСИ КУРСІВ

Дисципліна

Спеціальність

Робоча програма навчальної дисципліни

Силабус

ОС «Молодший бакалавр»

Генетика та лісова селекція

205«Лісове господарство»

 

 

ОС «Бакалавр»

Загальна генетика

201 «Агрономія»

 

 

Генетика

202 «Захист і карантин рослин», 101 «Екологія»

 

 

Генетика рослин

201 «Агрономія»

 

 

Генетика популяцій

201 «Агрономія»

 

 

Цитологія

201 «Агрономія»

 

 

Селекція та насінництво

202 «Захист і карантин рослин», 201 «Агрономія»

 

 

Селекція та насінництво польових культур

201 «Агрономія»

 

 

Загальна селекція та сортознавство

201 «Агрономія»

 

 

Основи еволюційного вчення

201 «Агрономія»

 

 

Основи наукових досліджень

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна генетика

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна селекція

201 «Агрономія»

 

 

Насінництво

201 «Агрономія»

 

 

Селекція овочевих, плодових, ягідних рослин

201 «Агрономія»

 

 

Генетика та лісова селекція

205«Лісове господарство», 206 «Садово-паркове господарство»

 

 

ОС «Магістр»

Спеціальна селекція кормових культур

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна селекція овочевих культур

201 «Агрономія»

 

 

Насінництво овочевих культур

201 «Агрономія»

 

 

Прикладна генетика і цитологія

201 «Агрономія»

 

 

Генетика кількісних ознак

201 «Агрономія»

 

 

Сучасні методи сел. досл.

201 «Агрономія»

 

 

Генетичні ресурси рослин

201 «Агрономія»

 

 

Методика селекційного експерименту

201 «Агрономія»

 

 

Екологічна та адаптивна селекція

201 «Агрономія»

 

 

Селекція і насінництво гетерозисних  гібридів

201 «Агрономія»

 

 

Генетика систем розмноження

201 «Агрономія»

 

 

Методика досліджень в насінництві

201 «Агрономія»

 

 

Насіннєві і сортові ресурси

201 «Агрономія»

 

 

Сортовивчення і сортознавство

201 «Агрономія»

 

 

Насінництво с.-г. культур

201 «Агрономія»

 

 

Насіннєві фонди та їх логістика

201 «Агрономія»

 

 

Інспекторський нагляд та контроль

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна генетика с.-г. культур

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна генетика

201 «Агрономія»

 

 

Спеціальна селекція та насінництво польових культур

201 «Агрономія»

 

 

Генетика розвитку рослин

201 «Агрономія»

 

 

Геноміка

201 «Агрономія»

 

 

Генетичний аналіз

201 «Агрономія»

 

 

Багатомірна статистика і біоінформатика

201 «Агрономія»

 

 

ОС «Доктор філософії»

Селекція на стійкість до хвороб

201 «Агрономія»

 

 

Системний аналіз у селекції рослин

201 «Агрономія»

 

 

Методика експертизи сортів рослин

201 «Агрономія»

 

 

 

 Тематика кваліфікаційних робіт

 • Вивчити мінливість та характер успадкування морфофізіологічних і анатомічних ознак генотипів пшениці м'якої озимої різного походження та створити селекційно цінний вихідний матеріал;
 • Установити характер мінливості й особливості успадкування морфо-анатомічних ознак листка і колоса в гібридів пшениці м'якої озимої і створити селекційно-цінний вихідний матеріал;
 • Вихідний матеріал у селекції вівса голозерного;
 • Використання ознак малопоширених видів для генетичного покращення сучасних сортів пшениці;
 • Дослідження видового різноманіття роду Triticum L. як вихідного матеріалу в селекції пшениці;
 • Установити селекційну цінність сучасних генотипів пшениці м’якої озимої різного генетичного походження за комплексом морфо-фізіологічних ознак продуктивності і створити вихідний матеріал для подальшого використання в селекційному процесі;
 • Розробити теоретичні основи використання ефекту гетерозису і створити інбредні гомозиготні лінії і гібриди соняшнику з комплексом корисних господарських ознак;
 • Виділити мутантні форми соняшнику і встановити мінливість господарсько корисних ознак під впливом хімічних мутагенів і γ-опромінення;
 • Пилкоутворення у квітках соняшнику і створення автофертильних ліній з високою комбінаційною здатністю;
 • Селекційна оцінка інбредних ліній перехреснозапильних культур за комбінаційною здатністю і зональне випробування гібридів за корисними господарськими ознаками;
 • Підвищення насіннєвої продуктивності батьківських ліній та гібридів соняшнику з використанням рістактивуючих речовин;
 • Установити генетичні основи успадкування господарсько цінних ознак у амаранта (Amaranthus);
 • Створити вихідний матеріал для селекції амаранта з використанням хімічного та радіаційного мутагенезу;
 • Створити вихідний матеріал зернового амаранта методами масового та індивідуального доборів.

Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних робіт/проходження виробничої чи навчальної практики

 1. Методика селекційного експерименту: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету спец. «Селекція і генетика с.-г. культур» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, Н.П. Турчинова та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2015. ‒ 27 с.
 2. Селекції та насінництво сільськогосподарських культур: програма навчальної практики для студентів агрономічного факультету спец. «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» / уклад.: В.В. Кириченко, Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко та ін. – Харків: ХНАУ, 2015.– 16 с.
 3. Селекції та насінництво: програма навчальної практики з селекції та насінництва. для студентів агрономічного факультету спец. «Селекція і генетика сільськогосподарських культур» // уклад.: В.В. Кириченко, Т.І. Гопцій, М.Ф. Воронков, Р.В. Криворученко та ін. – Харків: ХНАУ, 2015.– 10 с.
 4. Лісова селекція: програма навч. практики для студ. ф-ту ліс. госп-ва спец. 6.090205 «Лісове господарство» / уклад.: О.Ю. Леонов, О.О. Булах, С.В. Лиманська та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2016. ‒ 12 с.

Методичні вказівки до практичних занять чи вивчення освітніх компонентів

 1. Загальна генетика: метод. вказівки до семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 201 «Агрономія» / уклад.: О.О. Булах, Р.В. Криворученко, В. О. Васько та ін. ‒ Харків: ХНАУ, 2018. ‒ 22 с.
 2. Селекція та насінництво польових культур: метод. вказівки для семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського рівня) галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» / уклад.: Р.В. Рожков, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 31 с.
 3. Загальна селекція та сортознавство: метод. вказівки для семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів першого (бакалаврського рівня) галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» / уклад.: Т.І. Гопцій, С.В. Лиманська, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 40 с.
 4. Системний аналіз в селекції рослин: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 32 с.
 5. Селекція рослин на стійкість до хвороб: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2019. ‒ 23 с.
 6. Системний аналіз в селекції рослин: метод. вказівки для самост. роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спец. 201 «Агрономія» / уклад.: Т.І. Гопцій, Р.В. Криворученко, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2019. ‒ 30 с.
 7. Генетика і лісова селекція: метод. рек. до семінар., практ. занять і самост. роботи для здобувачів початкового рівня вищої освіти ОС «Молодший бакалавр» галузі знань 20 «Аграрні науки і продовольство» спец. 205 «Лісове господарство» / уклад.: Н.П. Турчинова, О.В. Гудим. ‒ Харків: ХНАУ, 2020. ‒ 38 с.

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ

   Науково-дослідна лабораторія з насінництва при кафедрі генетики, селекції та насінництва разом із селекціонерами та авторами сортів проводить наукові дослідження з питань насінництва, постійно працює над удосконаленням методики насінництва відповідно до умов зони, розробляє та впроваджує прогресивні агроприйоми, направлені на збільшення коефіцієнта розмноження насіння, що має особливе значення для швидкого впровадження нових сортів.

  На кафедрі створено філії наукового співробітництва в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інституті овочівництва і баштанництва.Оновлено: 19-04-2021, 08:30 / Переглядів: 659
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок