Пономарьова Марина Сергіївна

Науковий профіль

 

ORCID ID

Scopus 

Web of Science ResearcherID

GoogleScholar

ResearchGate

Науковці України

 

Посада: доцент кафедри.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Вчене звання: доцент.

Освіта: Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Менеджмент організацій», 2005 р.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 2020 р.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, спеціальність «Садівництво та виноградарство», 2020 р.

 

Навчальні курси

ОС «Молодший бакалавр» – «Бізнес-планування»;

ОС «Бакалавр» – «Бізнес-планування в підприємницькій діяльності»;

ОС «Бакалавр» – «Мерчандайзинг»;

ОС «Бакалавр» – «Маркетинг»;

ОС «Бакалавр» – «Організація сільськогосподарського виробництва»;

ОС «Магістр» – «Підприємництво в агроформуваннях»;

ОС «Магістр» – «Бізнес-планування»;

ОС «Магістр» – «Бізнес-планування в насінництві»;

ОС «Магістр» – «Бізнес-планування технологічних процесів в рослинництві»;

ОС «Магістр» – «Мотиваційний менеджмент»;

ОС «Магістр» – «Управління змінами»;

 

Найбільш вагомі наукові публікації

Статті у виданнях, індексованих у наукометричних базах даних Scopus / Web of Science Core Collection

 1. Ponomarova M. S., Dolzhykova I., Irtyshcheva Conceptual fundamentals of development of the food security system// Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 № 2. Riga: Baltija Publishing, 2019. P. 57-64. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/(Web of Science).
 2. Ulianchenko O. V., Sheludko R. M., Ponomarova M. S., Sheludko V. Motivation management as the key factor of financial and economic growth of small agribusiness enterprises // Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019/ DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190893(Web of Science).

Монографії

 1. Пономарьова М.С. Використання мотивації та матеріальне стимулювання праці з урахуванням досвіду світових тенденцій у формуванні системи соціально-економічних відносин // Трансформаційні процеси економіки: конкурентоспроможність та інституційна база управління на різних рівнях ієрархії: колективна монографія/ за ред В.С Ніценко. Одеса : Лерадрук, 2016. С. 219– 506 с.
 2. Пономарьова М.С. Особливості процесу бізнес-планування як інструмент формування сучасного підприємництва // Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства: колективна монографія / за ред. Л.М. Савчук. Дніпро:Пороги, 2018. С. 244–
 3. Panteleiev, K. Bezverkhyi, A. Mardani, M. Ponomarova Management of a group of companies in the fields of: accounting, reporting and control // Management of enterprise development in the conditions of institutional changes and reforming of the economy: monograph. Odessa; Kyiv; Skudai-Johor; Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. P. 95–111.
 4. Ponomarova M.S. The Role of Production Management and Agribusiness In the System of Effective Bisiness Planning and Solution of Strategic Tasks // Changing paradigm in Economics and Management Systems. Publishhing House OLDI-PLUS. 2020. № 2. Р. 66-83.
 5. Ponomarova M., Krivosheya E., Artemenko Motivative stimulation as a component of management in entrepreneurship // Innovative scientific researches: europeandevelopment trends and regional aspect. Chapter «Economic sciences». Riga: Baltija Publishing. 2020/3/31 DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-588-38-9-33

Cтатті у наукових періодичних виданнях інших держав

Cтатті в наукових фахових виданнях України (категорія А, Б, В)

 1. Пономарьова М.С. Стан розвитку підприємництва в молокопродуктовому секторі України // Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 29–32.
 2. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку // Вісн. ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2016. № 1. C. 285–295.
 3. Пономарьова М. С. Умови збереження конкурентостійкості та економічної ефективності сільськогосподарських підприємств // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2016. № 2. С. 171–177.
 4. Пономарьова М.С. Стан та проблеми розвитку харчової промисловості: національний та регіональний аспект // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 16. C 23–
 5. Пономарьова М. С. Регіональна складова розвитку харчової промисловості при забезпеченні національних інтересів // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки» № 1. С. 270–277. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_30.
 6. Пономарьова М. С., Фесенко А. С. Удосконалення операційного менеджменту в сільськогосподарському підприємстві в умовах зростання його конкурентостійкості // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 2. - С. 99 – 109. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_13
 7. Ponomarova M. S. Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic conditions (Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання) // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки» № 2. С. 268 – 275. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_2_30
 8. Ponomarova M. S. Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises (Управління змінами та пошук стратегічних рішень розвитку сільськогосподарських підприємств ризику) // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 3. С. 3 –
 9. Пономарьова М.С. Лавдир, В.Є. Критерії та оцінка зміни споживчої поведінки в умовах стратегічного розвитку підприємства та ризику // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2017. № 3. С. 158 – 166.
 10. Пономарьова М.С., Єфремова Н.О., Нагорнюк О.П. Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 1. С. 247 –
 11. Пономарьова М.С. Розроблення фінансового плану підприємства в умовах інноваційного оновлення та зростання ефективності підприємницької діяльності // Причорномор. eконом. студії. Причорномор. НДІ економіки та інновацій. Одеса, Вип. 2018. С. 17 – 22.
 12. Пономарьова М.С. Соціальна відповідальність бізнесу в умовах стратегічного зростання потенціалу підприємства // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № 2. С. 260 – 270.
 13. Ponomarova M.S. Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018 № 2. С. 320 – 326. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-3-320.
 14. Пахуча Е.В., Пономарьова М.С. Соціальна відповідальність аграрних підприємств: сучасний стан, проблеми і тенденції розвитку // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2018. № С. 350 – 361. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-4-350.
 15. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Особливості функціонування та розвиток підприємництва в умовах інтеграційних зрушень // Бізнес-навігатор. 2019. № 1(50). C. 96 – 105.
 16. Пономарьова М.С., Захаров І.К., Іваненко В.Є. Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності: теоретичний аспект // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 2. С. 150 – DOI: 10.31359/2312-3427-2019-1-150.
 17. Басюк М.М., Пономарьова М.С., Трегуб К.М Менеджмент спортивно-оздоровчого туризму в умовах зростання конкурентних ознак регіонів // Причорномор. економ. студії. 2019. № 38 (1).. С. 68 – 72.
 18. Пономарьова М.С, Аксьонова О.В. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро- рівні // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки» № 3. С. 391 – 400.
 19. Яровий Г.І., Романова Т.А., Романов О.В., Пономарьова М.С. та ін. Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № С. 285 – 300.
 20. Рожков А.О., Романова Т.А., Романов О.В., Брагін О.М. та ін. Економічна ефективність підживлень посівів пшениці озимої в умовах ФГ «Лучисте-2а» Веселівського району Запорізької області // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019 № 4. Т. 1 .С. 23 – 34.
 21. Пономарьова М.С., Мещеряков В.Є., Романова Т.А. Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2019. № 4. Т. 2. .С. 109 – 119.
 22. Мещеряков В. Є., Пономарьова М. С., Должикова І. С. Логістична та маркетингова діяльність як ефективне застосування функцій менеджменту в системі конкурентного середовища та посилення конкурентних переваг причорноморського регіону // Причорномор. економ. студії. 2020. № 52. C. 86 – 93.
 23. Пономарьова М.С. Організаційно-економічні умови забезпечення конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств агробізнесу // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 1. С. 136 – 146.
 24. Пономарьова М.С., Дідух Н.О., Романов О.В. Планування та прогнозування ресурсної врожайності // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки».2020. № 2. С. 179 – 190.
 25. Оболенська Т.Є., Яценко О.М., Пономарьова М.С. Формування та реалізація потенціалу торговельної інтеграції // Вісн. ХНАУ. Серія «Економічні науки». 2020. № 3. С. 251 – 264.

Інші видання

 1. Пономарьова М.С., Вовк Н.В. Основні соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій. Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери:матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків 19 лют. 2016 р.) Харків, 2016. С. 227 –
 2. Пономарьова М.С., Донченко А.Ю. Реалії українського села та сучасні проблеми соціально-економічного розвитку. Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків 19 лют. 2016 р.) Харків, 2016. С. 230 – 233.
 3. Пономарьова М.С. Удосконалення мотивації та матеріального стимулювання праці як рівень добробуту суспільства. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємства: збір. тез доп. наук-практ. конф. Нац. акад. Наці. гвардії України (м. Харків, 17 листоп. 2016 р.). Харків : НААНГУ, 2016. С.221 – 223.
 4. Пономарьова М.С. Значення мотивації та матеріального стимулювання праці в системі соціально-економічних відносин // Матеріали підсум. наук.-практ. конф. профес.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2016. С 128 – 130.
 5. Пономарьова М. Безпальченко А. Оплата праці в Україні в умовах Євроінтеграції. Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики: матеріали третьої Всеукр. наук.-практ. конф. Полтава, 2016. С. 115 – 117.
 6. Пономарьова М.С., Фесенко А.С. Практичні кроки поліпшення операційного менеджменту // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України. (м. Харків, 21 берез. 2017 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 109 – 111.
 7. Пономарьова М.С., Чистякова І.С. Стан, проблеми та перспективи покращення ефективності використання земельних ресурсів Харківської області // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України. (м. Харків, 21 берез. 2017 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 121 – 123.
 8. Пономарьова М.С. Мотивація праці як пріоритетне завдання сучасного суспільства. Філософія геокультури: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.). Харків: ФОП Бровін О.В., 2017. С. 75 – 77.
 9. Пономарьова М.С. Конкурентостійкість: теоретичний аспект // Матеріали підсум. наук.-практ. конф. профес.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва (м. Харків, 24 – 25 трав.2017 р.) Харків : ХНАУ, 2017. С 104 – 106.
 10. Пономарьова М.С. Розвиток харчової промисловості при забезпеченні регіональних та національних інтересів. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. (м. Харків, 25 жовт. 2017 р)  Харків: ХНАУ, С. 99-101.
 11. Пономарьова М.С., Бондаренко А.Є. Управління командою як критерій підвищення конкурентостійкості підприємств // Матеріали наук.-практ. конф. Нац. гвардії України (м. Харків, 29 листоп. 2017 р.) Харків, 2017. С. 145 – 147.
 12. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Сутність змін у природі та у відкритих соціально-економічних системах їх взаємозв’язок // Матеріали наук.-практ. конф. Нац. гвардії України (м. Харків, 29 листоп. 2017 р.) Харків, 2017. С. 147 – 149.
 13. Пономарьова М., Засядько А. Шляхи вдосконалення системи мотивації та оплати праці. Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Полтава, 1 грудня 2017 р.). Полтава: ПДАА, 2017 С. 109 – 111.
 14. Пономарьова М.С., Артеменко А.К. Вимоги до ефективного управління мотивацією праці // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України: зб. тез доп. (м. Харків, 22 берез. 2018 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 4 – 6.
 15. Пономарьова М.С., Чорний С.Ю. Шляхи підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України: зб. тез доп. (м. Харків, 22 берез. 2018 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 75 – 77.
 16. Пономарьова М.С., Якименко М.А. Погляд на трудовий потенціал як умову забезпечення соціального розвитку // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України: зб. тез доп. (м. Харків, 22 берез. 2018 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 77 – 79.
 17. Пономарьова М.С., Острась В.В. Теоретичні основи формування бізнес-плану розвитку господарств// Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України: зб. тез доп. (м. Харків, 22 берез. 2018 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 52 – 54.
 18. Пономарьова М.С., Семенюк О.В. Аспекти формування мотивації праці // Підсумк. наук.-практ. конф. курсантів, слухачів та студентів Нац. акаде. Націо. гвардії України: зб. тез доп. (м. Харків, 22 берез. 2018 р.). Секція № 3, «Економічні науки». Харків, С. 64 – 66.
 19. Пономарьова М.С., Ішакова Д.В., Гарькун А.О. Ефективне функціонування сільськогосподарського підприємства в умовах збалансованого ведення товарної політики // Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. (м. Одеса, 24 квіт. 2018 р.) Одеса, 2018. С. 157 – 162.
 20. Пономарьова М.С. Боліла С.Ю., Шепель Т.С. Менеджмент персоналу та проблеми зростання ефективності мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 3-ої Всеукр. наук.-практ. конф. Херсон : ХДАУ, 2018. С. 177 – 178.
 21. Пономарьова М.С. Стратегічне ефективним використанням трудового потенціалу в умовах зростання мотивації праці. Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 18 квіт. 2018 р.). Тернопіль : Крок. 2018. С. 71 – 73.
 22. Пономарьова М.С. Стратегія управління персоналом та мотиваційного механізму в аграрному секторі економіки. Соціально-економічний розвиток аграрної сфери: інженерно –економічне забезпечення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.Тернопіль : ФОП Паляниця, 2018. С. 205 –
 23. Ponomarova M.S. The role of managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises // Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: зб. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 14 – 15 вересня 2018 р.). Київ : Компринт, 2018. С. 90 – 93.
 24. Пономарьова М., Должикова І. Заходи забезпеченні конкурентних переваг та зміцнення конкурентоспроможного виробництва зерна. Сучасні напрями та перспективи розвитку агро- та електроінженерії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. С. 86 – 88
 25. Пономарьова М. С., Артеменко А.К., Степаненко І. В. Менеджмент персоналу в структурі соціально-економічних систем. Наука і освіта в інтелектуально-інноваційному розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2019. 460 с
 26. Пономарьова М.С., Лавдир В.Є. Мерчендайзинг як елемент ефективної торгівлі: проблеми та шляхи їх вирішення. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Полтава, 2019. С. 499 – 501.
 27. Пономарьова М. С. Роль менеджменту спортивно-оздоровчого як инструменту конкурентопроможності розвинутої туристичної інфраструктури//. Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (м. Вінниця, 17 квіт. 2019) Вінниця, 2019 Т. 1 С. 127 – 130.
 28. Пономарьова М.С. Система управління маркетингу в насінництві в комплексі зростання конкурентоспроможності продукції // Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 4-ї Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд: С.Ю. Боліла, Т.С. Шепель Херсон : ХДАУ, 2019. С. 28 – 31.
 29. Пономарьова М.С. Ломовських Л.О., Єфремова Н.О. Маркетингові аспекти управління витратами в підприємницькій діяльності суб'єктів агробізнесу // Матеріали наук.-практ. конф. проф.-виклад. складу і здобувачів наук. ступенів. Харків:ХНАУ, Т. 1 С. 89 – 92.
 30. Кривошея Є. В., Пономарьова М.С. Методологічні основи формування конкурентоспроможності регіонів // матеріали міжнар. наук. конф. 12 월 22 일, 2019 서울, 대한민국 · С. 29 – 31 DOI 10.36074/22.12.2019.v1.08
 31. Пономарьова М.С. Економічний механізм в системі управління та маркетингу інтелектуального капіталу. Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи розвитку: матеріали 5-ї Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Херсон, 29 трав. 2020 р.). Херсон : ХДАУ, 2020. С 194 –
 32. Пономарьова М.С Управління економічним розвитком підприємницьких структур агробізнесу в системі вертикально-інтеграції. Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (заочна форма) (м. Полтава, 24 берез. 2020 р.). Полтава : ПДАА, 2020. С. 225 – 228.
 33. Пономарьова М. С., Должикова І. С. Вагомість конкурентоспроможності в зростанні економічного потенціалу туристичної індустрії. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: матеріали Вінницькому навч.-наук. інст. економіки. 2020 . С. 45 – 48.
 34. Пономарьова М. С Стратегічні засади зростання логістичної та маркетингової діяльності в умовах посилення конкурентних переваг. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агро- та електроінженерії: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». (м. Тернопіль, 5 листопада 2020 р.) Тернопіль, 2020. С. 102-105.
 35. Ponomarova M., Krivosheya E. Factors of formation and use of entrepreneurship potential at regional level // Збірник наукових праць ΛΌГOΣ 2020/6/28 9-10
 36. Ponomarova M., Krivosheya E. Formation of system of management of entrepreneurial activity at the regional level Збірник наукових праць ΛΌГOΣ 2020/7/26 24-25
 37. Пономарьова М.С., Шелудько Р.М. Управління персоналом в підприємницьких структурах агробізнесу. Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: матеріали Міжвуз. наук.-практ. конф.(м. Харків, 26 лист. 2020 р.) Харків : НААНГ У, 2020. С 181 – 182.
 38. Пономарьова М.С. Активізація інноваційного розвитку аграрного підприємництва в умовах цифрової трансформації економіки. Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». (м. Тернопіль, 5 листопада 2020 р.) Тернопіль, 2020. С. 84 – 86.

 

Найбільш вагомі навчально-метод. видання

 1. Поведінка споживача: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спец. 075 «Маркетинг» та  076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» першого (бакалаврського) рівня освіти  ф-ту менеджменту і економіки / уклад.: М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун. Харків : ХНАУ, 2017. 28 с.
 2. Мотиваційний менеджмент: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спец. 074 «Публічне управління та адміністрування»» другого (магістерського) рівня освіти факультету «Менеджменту і економіки» / уклад.: М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун. Харків : ХНАУ, 2017. 26 с.
 3. Маркетингові комунікації: метод. вказівки до вивчення дисципліни здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спец.  075 «Маркетинг» / уклад.: М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун. Харків : ХНАУ, 2017. 28 с.
 4. Програма комплексної виробничої практики з маркетингу для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спец. 075 «Маркетинг» / уклад.: Р.М. Шелудько, О.М. Литвинова, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова,  Л.В. Шовкун. Харків : ХНАУ, 2017. 28 с.
 5. Управління змінами : метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спец. 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти ф-ту Менеджменту і економіки / уклад.: М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, Р.М. Шелудько. Харків : ХНАУ, 2017. 28 с.
 6. Підприємництво в агроформуваннях: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів спец. 073 «Менеджмент» другого (магістерського) рівня освіти ф-ту Менеджменту і економіки / уклад.: М.С. Пономарьова, І.С. Должикова. Харків : ХНАУ, 2017. 48 с.
 7. Бізнес-планування: метод. завдання та вказівки до семінарських та практичних занять для студентів за спец. «Економіка підприємства» та «Менеджмент організацій» / уклад.: М.С. Пономарьова, І.С. Должикова. Харків : ХНАУ, 2018. 42 с.
 8. Основи агробізнесу та підприємництва: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 202 «Захист і карантин рослин»/ уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків : ХНАУ, 2018. 35 с.
 9. Маркетинг та обіг насіння: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 71 с.
 10. Маркетинг та обіг насіння: метод. вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство»/ уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 35 с.
 11. Маркетинг та обіг насіння: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 30 с.
 12. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 201 Агрономія «Насінництво та насіннєзнавство» / уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 37 с.
 13. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 71 с.
 14. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: метод. вказівки до практичних занять з дисципліни для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова.  Харків: ХНАУ, 2018. 35 с.
 15. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спец. 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство» / уклад.: О.В.Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 37 с.
 16. Агробізнес і маркетинг у садівництві, овочівництві і виноградарстві: тести для здобувачів другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 203 Агрономія «Садівництво і виноградарство»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 37 с.
 17. Маркетинг: метод. вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 71 с.
 18. Маркетинг: метод. вказівки до практ. занять з дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 34 с.
 19. Маркетинг: метод. вказівки до самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова. Харків: ХНАУ, 2018. 30 с.
 20. Маркетинг та обіг насіння: тести для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец. 072 «Фінанси, банківська справа і страхування»/ уклад.: О.В. Ульянченко, Р.М. Шелудько, Т.Ю. Білоусько, Л.О. Ломовських, М.С. Пономарьова, Н.О. Єфремова Харків: ХНАУ, 2018. 37 с.
 21. Економіка та організація аграрного сервісу: метод. вказівки до практичних та семінарських занять і самостійної роботи для здобувачів агрономічного факультету галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спец. 201 «Агрономія» (освітній ступінь «магістр») / уклад.: М.С. Пономарьова, Є.М. Улько, Т.Ю. Білоусько.  Харків: ХНАУ, 2018. 34 с.
 22. Планування, організація та операційний менеджмент підприємств АПК: програма виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня спец. 073 «Менеджмент»/ уклад.: В.М. Петров, М.С. Пономарьова,  Л.В Шовкун. Харків: ХНАУ, 2018. 40 с.

 

Підвищення кваліфікації та стажування

 1. Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12 С ПВ 101077 від 15.12.2016 р з курсів «Мерчендайзинг» «Мотиваційний менеджмент» (108 год).
 2. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва на курсах підвищення кваліфікації за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ХН 046 від 20.03.17р. (108 год).
 3. Національний університет біоресурсів і природокористування України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № СС 00493706/003593-17 від 16.06.2017 р. з курсів «Маркетинг послуг», «Екологічний менеджмент» «Поведінка споживача» (108 год).
 4. Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 214  Серія АБ від 21.11.2017 р. з курсів «Організація виробництва», «Бізнес-планування», «Підприємництво», «Управління змінами» (108 год).
 5. Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки». Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 260418046 від 26 квітня 2018 р. «Розвиток земельних відносин», «Розвиток сільських територій», «Розвиток аграрного підприємництва та кооперації», «Управління сільськогосподарським виробництвом», «Менеджмент сільськогосподарського виробництва», «Ціноутворення в агропромисловому виробництві», «Маркетинг сільськогосподарського виробництв», «Економіка аграрного виробництва», «Формування ринку матеріально-технічних ресурсів», «Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового сектора», «Фінанси, інвестиційне та облікове забезпечення агропромислового виробництва»  (108 год).
 6. Certificate of attainment in modern languages. English. Level B 2 (від 19.02.2018 р.).
 7. Атестація в атестаційній комісії ХНТУСГ ім. П. Василенка щодо володіння державною мовою (№29/1 -220-У).
 8. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Всеосвіта». Сертифікат семінару ЕТ 475080 від 29.01.2020 р. «Психологічна служба в системі освіти України» (4 год).
 9. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Всеосвіта». Сертифікат семінару ІВ 764050 від 25.05.2020 р «Дистанційне навчання: інструменти для отримання миттєвого зворотного зв’язку» (2 год).
 10. Faculty of Management and Trade, the University of Applied Science Heilbronn (2.03-2.06.2020 р.) (350 hours).
 11. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва,. диплом магістра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Захист дипломної роботи на тему «Управління персоналом в підприємницьких структурах агробізнесу (на прикладі СТОВ «Маяк» Чугуївського району  Харківської області)», 17.12.2020 р. (90 кредитів).
 12. Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, диплом магістра з садівництва та виноградарства, спеціальність «Садівництво та виноградарство», професійна кваліфікація «Дослідник з плодоовочівництва та виноградарства», 18.12.2020 р. (90 кредитів).

 

Участь у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації

Підготувала одного кандидата економічних наук.

Офіційний опонент із захисту семи кандидатських дисертацій.

 

Членство в галузевих академіях наук та професійних організаціях

Член Громадської організації «Солідарна молодь» (2019 р.).

Член  Ради регіонального розвитку (2019 р.).

Член Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економістів-міжнародників (2019 р. ).

 

Нагороди та відзнаки

«Кращий молодий науковець» (2015 р.).

 

Наукові інтереси:

 • мотивація та матеріальне стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств;
 • стратегічні орієнтири розвитку аграрної сфери в умовах соціалізації національної економіки;
 • організаційно-економічні умови забезпечення конкурентоспроможності та інноваційно-інвестиційної привабливості підприємницьких структур агробізнесу.

 

Контакти

E-mail: univerms@ukr.net 

Тел.: 066-76-188-43

 

 

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:  ЄДБО (завант.: 45)
Переглянути онлайн:  ЄДБО
245.82 Kb   

 Оновлено: 21-03-2021, 12:15 / Переглядів: 10 844
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок